REPORTAGE: Säkrare med ledarhund i USA och Kanada

Sara Shamloo är ordförande i Sveriges ledarhundsförare. På en studieresa till USA och Kanada dröjde det bara några dagar innan de i vsnliga fall så spända axlarna  slappnade av. I detta reportage berättar hon varför.

Sara Shamloo i USA med ledarhund
Sara Shamloo i USA Foto: Öyvind Vågen

Fortsätt läsa ”REPORTAGE: Säkrare med ledarhund i USA och Kanada”

RAPPORT: Strategisk processföring har kommit till Norden

Fortsätt läsa ”RAPPORT: Strategisk processföring har kommit till Norden”

SPEECH: Using the Law as a Tool for Social Change

At Independent Living Institute´s international conference on May 30 professor Gerard Quinn – professor  of Law, Leeds University (UK), former founding director of the Centre for Disability Law & Policy, National University of Ireland (Galway) and currently Wallenberg Chair, Wallenberg Institute & Faculty of Law, University of Lund – held this speech on the rule of strategic litigation in democratic societies.
Gerard Quinn
Gerard Quinn

Fortsätt läsa ”SPEECH: Using the Law as a Tool for Social Change”

SEMINARIUM: Normhierarki och fördragskonform tolkning

Den 19 mars höll föreningen och projektet Med lagen som verktyg ett öppet seminarium om normhierarki och fördragskonform tolkning för att bättre förstå vad internationella konventioner om mänskliga rättigheter har för rättsställning i det svenska rättssystemet och hur de används i rättstillämpningen. Fortsätt läsa ”SEMINARIUM: Normhierarki och fördragskonform tolkning”

GUIDE: Internationella regleringar inom diskrimineringsrätten

Sverige är medlem i Förenta nationerna, Europarådet och Europeiska unionen. I alla dessa internationella organ har det upprättats dokument som innehåller förbud mot diskriminering. Sverige har åtagit sig att vara bundet av dessa dokument och de har påverkat den nationella diskrimineringslagstiftningen på olika sätt. Här beskrivs något om organisationerna och relevant rätt rörande diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Avslutningsvis förklaras de internationella rättsordningarnas inbördes förhållande och förhållande till svensk rätt.

Fortsätt läsa ”GUIDE: Internationella regleringar inom diskrimineringsrätten”

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER: Europarådet granskar läget för personer med funktionsnedsättning i Sverige

När Nils Muiznieks besökte Sverige den 2 till 6 oktober 2017 var Independent Living Institute en av de organisationer han träffade. Förutom organisationer träffade han även representanter för regering och myndigheter. Under februari 2018 publicerades en rapport om hur Sverige lever upp till de åtaganden som följer av Europakonventionen. Fokus är på mänskliga rättigheter för invandrare, flyktingar och asylsökande, samt personer med funktionsnedsättning.I

rapporten konstateras att väntetiderna för asylsökande är alldeles för långa och att det är för många som går under jorden. Lagändringen från 2016 om begränsningar i rätten till familjeåterförening kritiseras. När det gäller funktionshinderspolitiken får Sverige beröm för teckenspråkets ställning som i det närmaste kan betraktas som ett erkänt minoritetsspråk och rätten att rösta i val för personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar.

Fortsätt läsa ”MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER: Europarådet granskar läget för personer med funktionsnedsättning i Sverige”

CharterClick! – ett nytt verktyg för att ta reda på om EU-stadgan är tillämplig

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter. Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, blev stadgan juridiskt bindande för medlemsstaterna och unionens institutioner när EU-rätten tillämpas.

Just nu utvecklar EU-kommissionen i samarbete med flera universitet och nationella institutioner CharterClick! som är ett verktyg för att underlätta för enskilda och jurister att se om EU-stadgan är tillämplig. Med verktyget ska enskilda lättare kunna ta reda på om en kränkning av de grundläggande rättigheterna har sket. Syftet med projektet är att ta rättigheterna närmare medborgarna.

Lagen som verktyg medverkade under en workshop om CharterClick! tidigare i januari vid Uppsala universitet. Flera civilsamhällesorganisationer och myndigheter deltog i diskussionerna om hur den kunde bli mer användbar i det löpande arbetet.

Enskilda har rättigheter enligt EU-stadgan. Den bygger i stor utsträckning på Europarådets stadga om sociala rättigheter, men är bara tillämplig när EU-rätten ska tillämpas. Artikel 26 om integrering av personer med funktionsnedsättning slår fast att unionen ”erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.”

EU-stadgans artikel 21 förbjuder diskriminering på grund av bland annat kön, etniskt ursprung, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Av betydelse är även artikel 53 som slår fast att stadgan inte får tolkas så att den inskränker mänskliga rättigheter enligt unionsrätten i övrigt, internationell rätt och särskilt Europakonventionen. Eftersom EU är part till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) bör stadgan tolkas i ljuset av bestämmelserna i konventionen.

CharterClick! beräknas publiceras senare i vår på projektets hemsida.

FILM: Conference 2016 on strategic litigation and disability discrimination

On 24 and 25 November 2016, the Law as a Tool for Social Change project arranged a conference and two seminars on how civil society, through strategic litigation, can counteract discrimination against people with disabilities and contribute to case law and the changing of legal norms.

Paul Lappalainen framför bokhylla
Paul Lappalainen

Paul Lappalainen was the moderator for the conference and seminars. (He was also the project manager at the time). ”There is a myth in Sweden that laws on their own change social norms.” he said. ”Laws are important, but only a first step. The second step, implementation of the law, particularly in terms of case law, is necessary for real changes in norms.”

Paul Lappalainen emphasized the need for civil society to become more effective concerning the writing of new laws as well as the need to play an active role in the enforcement process.

Below there is a selection of videos from the two days. The videos are in English. Subtitles are available in both English and Swedish by clicking on the subtitle symbol.

Adolf Ratzka introduces the Law as a Tool Project Sid Wolinsky, Adolf Ratzka and Pat Kirkpatrick

Sid Wolinsky, Adolf Ratzka och Pat Kirkpatrick
Sid Wolinsky, Adolf Ratzka och Pat Kirkpatrick

The initiator of the Law as a Tool project, Adolf Ratzka, who is also the president of the non-profit association with the same name, began with the words: ”Sweden is a welfare state, but we are still second-class citizens. There is discrimination. That is what we want to change.”

Video with Adolf Ratzka’s introduction to the ideas behind the Law as a Tool project.

Adolf Ratzka  interviews Sid Wolinsky from the Disability Rights Advocates (DRA)

Prior to the conference, Adolf Ratzka interviewed Sid Wolinsky, one of the United States’ leading lawyers focused on the rights of people with disabilities. Since the 1970s he has contributed to the development of the rights of persons with disabilities, primarily through the use of class actions and other high impact strategic litigation.

Wolinsky is a founder of Disability Rights Advocates (DRA) in Berkeley, California as well as other public interest law firms, including one in Hungary. He is currently a supervising attorney at Disability Rights Advocates, and continues to be a part of the movement towards greater protection against discrimination related to disability in the United States.

In the interview, Wolinsky talks about how Disability Rights Advocates functions and, for example, the cooperation with pro bono lawyers from private law firms. Wolinsky emphasizes that rights of people with disabilities are an issue of civil rights. He also pointed out that positive results in disability cases also leads to changes that benefit persons without disabilities.

Film with Adolf Ratzka’s interview with Sid Wolinsky.

Realizing the promise of CRPD and disability discrimination law: strategic litigation and human rights enforcement (Conference 24 November 2016)

Sid Wolinsky on social change through the use of litigation

Sid Wolinsky
Sid Wolinsky

Sid Wolinsky As a keynote speaker, Sid Wolinsky emphasizes the importance of finding cases that can give a major impact on the lives of persons with disabilities as well as the importance of having courage in bringing those cases. Courage is important in that there is often little case law and you are challenging strong established interests. He points out that in the United States this is one reason why you cannot rely solely on government anti-discrimination authorities for enforcement.

Film in which Sid Wolinsky explains how Disability Rights Advocates works strategically for social change through litigation.

Pat Kirkpatrick on fundraising for nonprofit organizations

Bild på Pat Kirkpatrick
Pat Kirkpatrick talar om fundraising inom ideella organisationer

Pat Kirkpatrick was the second main speaker. She was also a founder of Disability Rights Advocates. For 30 years she has been engaged in fundraising within nonprofit organizations.

Kirkpatrick is today a Fundraising Consultant at Disability Rights Advocates and also has responsibility for volunteer recruitment. The agency started basically from zero in terms of resources, but after many years, it has become stronger and independent through strategic and innovative work with fundraising. Fundraising is an area in which Swedish organizations seem to have a lot to learn.

Film där Pat Kirkpatrick berättar om sitt arbete med fundraising för Disability Rights Advocates:

Susanne Berg, Annika Jyrwall Åkerberg and Andrea Bondesson about what we can learn in Sweden

Susanne Berg, Annika Jyrwall Åkerberg och Andrea Bondesson
Susanne Berg, Annika Jyrwall Åkerberg och Andrea Bondesson

The following panel, Annika Jyrwall Åkerberg, lawyer at Civil Rights Defenders, Susanne Berg, director of politics and methodology at STIL (Founders of Independent Living in Sweden) and Andrea Bondesson, lawyer in the Swedish Disability Federation’s Project From Talk to Action, brought up their perspectives. Among other comments, Susanne Berg emphasized that Swedish law in practice pushes the parties towards conciliation, leading to an insufficient development of case law. ”Now is the time make sure that the cases get to court,” she said.

Film in which the panel comments on Sid Wolinsky’s and Pat Kirkpatrick’s presentations.

Enforcing disability law: The role of lawyers and lawyering (Seminar 1, 25 November 2016)

Mai Greitz och Sid Wolinsky
M.G. och Sid Wolinsky

The first seminar on 25 November 2016 examined the role of lawyers and lawyering in the enforcement of discrimination law concerning persons with disabilities.

 

Gerard Quinn on e.g. how law clinics and summer schools can contribute to the development of lawyers in this field

Gerard Quinn participated in the seminars through a pre-recorded video. He is a professor of law and director of the Center for International Disability Law and Policy at National University in Galway, Ireland. They have masters and doctoral Courses as well as a summer school focusing on disability and equality as human rights issues.

Quinn is seen as one of the ”architects” behind the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). He is also on the scientific committee of and the EU’s Fundamental Rights Agency (FRA, Vienna). Gerard Quinn talks about how EU law and CRPD can be used at the national level. Legal cases and political processes are as important as the rights themselves. The process of change makes them real and tangible to the public.

Quinn points out that European lawyers are getting better at using arguments based on international human rights law, but there is room for improvement. Establishing law clinics that engage law students in bringing cases to court is one way to push the legal processes forward which in turn can lead to increased knowledge and interest among lawyers and the rest of the legal community. Setting up summer schools based on a cooperation between law schools and law societies (bar associations) is another way of contributing to increased awareness and implementation.

Gerard Quinn’s video created for the conference and seminars.

Stellan Gärde and others discuss developing a more proactive role for lawyers

M.G., Chair of the Swedish Section of the International Commission of Jurists (ICJ-Sweden), and Stellan Gärde, Chair of Applied Human Rights, reflected on the role of lawyers in implementing the protection against discrimination.

”The legal tradition in Sweden is not to go to court, not to litigate, but to investigate,” according to M.G. They discussed the need for a greater and more creative role for lawyers, touching on topics ranging from pro bono work, to improved training regarding human rights, to the need to focus on discrimination law/equality as a key human right and constitutional issue in the cases that are taken to court.

Film in which Stellan Gärde and others reflect on the jurors’ role in implementing the anti-discrimination.

Enforcing disability law: The role of civil society (Seminar 2, 25 November 2016)

Pat Kirkpatrick, Sid Wolinsky, Lars Trägårdh och Adolf Ratzka
Pat Kirkpatrick, Sid Wolinsky, Lars Trägårdh och Adolf Ratzka

Pat Kirkpatrick, Sid Wolinsky, Lars Trägårdh and Adolf Ratzka

The second seminar was held at Ersta Sköndal University College and focused on the role of civil society in the enforcemnt of equality law in regard to disability and the strengthening of human rights. Lars Trädgårdh, Professor of History and Civil Society Studies at Ersta Sköndal, has a particular focus on the power or lack of power in civil society.

Gerard Quinn’s video emphasised the importance of civil society engagement in the development of anti-discrimination law as well as the enforcement of those laws. It is the active civil society involvement which will lead to laws and public policies that actually have a greater impact on behalf of persons with disabilities.

Quinn describes how civil society involvement contributed to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. He points out that the Convention would not have come about without the engagement of civil society organizations around the world.

Among other things he said that the involvement of civil society upholds the visibility of the issues and the need for change. Sid Wolinsky emphasized the support by and engagement of the disability movement is in general a key component in the litigation of high impact cases. He works closely with US disability organizations. Without support in the disability movement, there is a risk that good cases will not reach their potential impact.

Lars Trägårdh
Lars Trägårdh

Lars Trägårdh and Adolf Ratzka, wrapping up the seminar, discussed civil society engagement and its potential with Pat Kirkpatrick and Sid Wolinsky, as well as the audience. Among other things, Lars Trägårdh pointed out that we are not very comfortable with the ”return of charity” in Sweden, but that the structural shift taking place means greater opportunities for civil society to assert itself.

Video in which Lars Trägårdh and Adolf Ratzka talk with Pat Kirkpatrick and Sid Wolinsky as well as the audience about civil society and the law.

Please send us your comments on the videos!

Videoinlägg av professor Gerard Quinn

Gerard Quinn är professor i juridik och föreståndare för Centre on International Disability Law & Policy vid National University i Galway, Irland – ett pionjäruniversitet med masters- och doktorandkurser i lagstiftning om diskriminering och funktionshinder. Quinn var en av ”arkitekterna” bakom Funktionsrättskonventionen CRPD.

Här är hans videoinlägg på de seminarier som projektet Med lagen som verktyg anordnade den 25 november 2016 om hur juridiken kan användas för att införliva konventionen i praktiken – och civilsamhällets roll. Filmen är textad på både svenska och engelska. Klicka på symbolen för UNDERTEXTER för textning och INSTÄLLNINGAR för att byta språk.

Inför videoinlägget hade projektledaren och juristen Paul Lappalainen ställt några frågor till Gerard Quinn om Funktionsrättskonventionens tillkomst, det civila samhällets roll och hur jurister kan använda konventionen och internationell rätt i praktiken.

Inledningsvis talar Gerard Quinn om det civila samhällets roll i utarbetandet av Funktionsrättskonventionen; ”Konventionen skulle inte ha kommit till utan mycket aktiva inspel från det civila samhället runtom i världen.”

Han påminde om att det finns ett förslag till konvention om rättigheter för äldre personer, och konstaterade att funktionshinderrörelsen var långt före icke-statliga organisationer som arbetar för äldre personer i det internationella samordningsarbetet.

Vid framtagandet av Funktionsrättskonventionen var många nationella funktionshinderrörelser på plats i förhandlingsrummet och gjorde verklighet av det kända uttrycket ”ingenting om oss utan oss,” vilket även genomsyrar den slutliga konventionstexten.

”Engagemanget från det civila samhället på lokal, regional och nationell nivå – och nu på internationell nivå – är mycket viktigt för att upprätthålla en synlighet hos frågorna och trycka på för förändring.”

På Paul Lappalainens fråga om vi behöver nationella lagar för att införliva rättigheterna i konventionen lokalt svarade Gerard Quinn ”Ja, inom FN-systemet måste man ta med dem hem och internalisera dem.”

Han underströk vidare att seriella förändringsprocesser är lika viktiga som innehållet i konventionerna för att göra innehållet verkligt och påtagligt för personer på marken i samhället.

Han uppmuntrade till mer samverkan inom det civila samhället och gav som exempel den sommarskola inom funktionsrätt där han själv medverkat. Den samlade 160 deltagare från 47 länder förra året.

Att etablera law clinics genom att engagera juriststudenter vid juridiska institutioner för att driva fall till domstolar är ett sätt att öka kunskapen inom juristkåren och driva på rättsutvecklingen.

”Fler och fler regeringar ser strategiska rättsprocesser som ett konstruktivt bidrag och ett direkt deltagande i utarbetandet av den rättsliga utvecklingen.” Det är därför av demokratiska skäl viktigt att processerna är förankrade i samhället och i synnerhet funktionshinderrörelsen.

CRPD tillerkänner enskilda med funktionsnedsättning rätt till samhällsdelaktighet, och går på så sätt mycket längre än ett förbud mot diskriminering. Europadomstolen har långsamt och stegvis införlivat CRPD i sin analys av frågor om rättskapacitet och inkluderande undervisning.

Den Europeiska kommittén för sociala rättigheter har uppvisat stor förståelse för funktionsrätt i sin praxis, och bör enligt Gerard Quinn användas i större utsträckning – ”Europeiska jurister blir bättre på att använda argument grundade i internationell rätt, men de kan bli ännu bättre på det.”

Gerard Quinn uppmanar funktionshinderrörelsen att vara mer aktiv i analysen av rättsläget för att påvisa hur konventionen bättre kan implementeras i lagstiftningen och praktiken. Att använda sig av samarbeten med akademier och advokatsamfund runt om Europa bedömde han vara ett bra sätt för att påverka.

Professor Quinn avslutar med att retoriskt fråga ”skulle det civila samhället luta sig tillbaka och lita på den goda viljan hos andra? Nej jag tror att hela poängen med föreställningen om hur vi ändrar förändringsprocesser i konventionen är att rösten från personer med funktionshinder lyfts fram.

Detta betyder inte nödvändigtvis att man undergräver social konsensus eller avfärdar positiva resultat av den tidigare socialpolitiska inriktningen. Det är bara en ny typ av partnerskap i samproduktion av lagar och offentlig politik med större påverkan för individen.”

Uttalanden från FN angående mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Den FN-kommitté som är kopplad till Konventionen och Tilläggsprotokollet om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning tar emot klagomål från personer som uttömt rättsliga medel i sina hemländer. Hur processen kan gå till finns att läsa i fallet Jungelins klagomål mot FN.

Session 7: 16 – 20 april 2012

Bygglov och stadsplanering (Sverige)

Session 8: 17 – 28 september 2012

Övertalighet vid typ 1-diabetes (Storbritannien)

Session 9: 5 – 19 april 2013

Uttagsautomaters tillgänglighet (Ungern)

Session 10: 2 – 13 september 2013

Diskriminering och rättighet att rösta (Ungern)

Session 11: 31 mars – 11 april 2014

Session 12: 15 september – 3 oktober 2014

Session 13: 25 mars – 17 april 2015

Session 14: 17 augusti – 4 september 2015

Tillgänglig information i kollektivtrafik (Österrike)

Det rådgivande EU-organet EESK föreslår nytt funktionshinderår 2021

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett rådgivande EU-organ som i oktober 2016 på eget initiativ antagit ett yttrande om slutsatserna från FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och behovet av en ny strategi för personer med funktionsnedsättning inom EU.

EESK noterar att institutioner för personer med funktionsnedsättning inte kommer elimineras i Europa om inte EU arbetar hårdare för avinstitutionalisering. Kommittén är fast övertygad om att EU:s pengar ska gå till tjänster som gör att personer med funktionsnedsättning kan leva mer självständigt i lokalsamhället, och inte till att upprätthålla institutionaliseringsstrukturer.

EESK tycker också att EU-kommissionen – bland annat genom så kallade kontaktpunkter inom kommissionens verksamheter – ska involvera funktionshinderorganisationer i beslutsfattandet som rör EU:s lagstiftning, politik och program.

Ett förslag handlar om bättre statistik över personer med funktionsnedsättningar – något inte praktiseras i Sverige – för att mäta hur FN-konventionen påverkar personer med funktionsnedsättning i Europa.

Ett annat förslag som ligger en bit från svensk verklighet är det om positiv särbehandling på arbetsmarknaden, med  särskilda uttagningsprov för att öka antalet anställda med funktionsnedsättning.

Ett program bör inrättas för att alla ska bli lika inför lagen, och t ex har samma möjligheter som andra att rösta i europeiska val.
EESK uppmanar alla EU-institutioner att slutföra förhandlingarna om direktivet om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser samt den Europeiska rättsakten om tillgänglighet.

När det gäller direktivet om likabehandling måste dödläget i förhandlingarna brytas, enligt EESK. Kommissionen bör samarbeta med andra EU-organ för att utarbeta den globala agendan för funktionsnedsattas rättigheter för perioden 2020–2030. Denna bör ingå i andra strategier, som t ex Europa 2020.

Som övergripande synpunkt anser EESK att EU bör revidera funktionshinderstrategin och inkludera en analys av gapet mellan Funktionshinderkonventionen och EU-rätten. Ett år för ”funktionsnedsattas rättigheter” föreslås till 2021.