Rättsärenden

Rättsärenden som föreningen driver eller samverkar med

Pågående ärenden

Bristande tillgänglighet på Kungliga slottet

Adolf Ratzka – som har en funktionsnedsättning som innebär att han använder elektrisk rullstol – vill besöka Kungliga slottet i Stockholm för att besöka utställningsverksamheten, men särskilt konserterna i slottskyrkan. Vid besök i jnui 2016 fick han tillträde till festvåningen, Bernadottevåningen, gästvåningen, Skattkammaren och museum Tre Kronor, men inte till slottskyrkan, Gustav III:s Antikmuseum, Rikssalen eller ordenssalarna. Lokalerna var inte tillgängliga och Adolf Ratzka kunde inte ta del av verksamheten på lika villkor som andra betalande besökare. Om detta i lagens mening är diskriminering i form av bristande tillgänglighet beror enligt diskrimineringslagen 1 kap 4 § 3p på om slottet vidtagit åtgärder som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse. Föreningen fortsätter att utreda detta. Uppföljningar har gjort i november 2016 och november 2018. Tillgänglighetskonsult undersöker om det går att vidta ändamålsenliga åtgärder för tillgänglighet.

MEDIA:

Rättsaktionen mot dyslexidiskriminering vid de nationella proven

Tillsammans med Dyslexiförbundet, flera antidiskrimineringsbyråer och projektet Lagen som verktyg har föreningen medverkat i Talerättsfondens rättsaktion för elever med dyslexi som inte får använda sina hjälpmedel (som talsyntes) vid de nationella proven för att läsa upp text eller andra tjänster som beskriver ord eller ger förslag på synonymer.  Det var först Malmö mot diskriminering som uppmärksammade att 12-årige Malte Aspelund skrivit om detta på Skolverkets Facebooksida.  Även ett klagomål till Justitiekanslern angående Skolverkets utformning av de nationella proven förbereds.

Inom rättsaktionen har det lämnats in tre stämningsansökningar. En stämningsansökan lämnades in i Örebro där domstolen erkände diskriminering och enligt domen från Örebro tingsrätt är Örebro kommun skyldig att betala 10 000 kr som ersättning för diskriminering.

I rättsaktionens övriga två fall erkände domstolen inte diskriminering. Domar ska överklagas i bode fall.

MEDIA:

Avslutade ärenden

Ärenden avslutas av föreningens styrelse bland annat när medlemmen inte vill gå vidare i processen eller om det inte gått att hitta ett juridiskt ombud som kan ställa upp pro bono. Vissa fall avslutas efter förlikning eller liknande.

Uteblivna hållplatsutrop på bussarna i Örebro

Medlemmen har synskada och reser ofta med buss i Örebro. De automatiska hållplatsutropen fungerar högst sällan. Klagomål har framförts och svaret blev att ny upphandling av ett nytt system ska påbörjas hösten 2017. Under tiden ska förarna ropa ut hållplatserna men endast den man ska gå av på, vilken gör att man inte vet var man är under färden. Detta fungerar dock inte heller då förare ofta antingen glömmer eller blir otrevliga när saken påpekas. Länstrafiken i Örebros betalningssystem fungerar inte heller för en gravt synskadad person. Detta har rapporterats flera gånger utan resultat. Förlikning med medgivande av diskriminering har ingåtts. Tillgängligheten är fortfarande inte löst.

MEDIA:

Färdtjänsten i Helsingborg

En person med dövblindhet anmälde diskriminering i form av bristande tillgänglighet i färdtjänsten i Höganäs kommun. Ärendet förliktes genom fastställande av dom och ersättningen sattes till 10.000 kr.

  • UTREDNING: ADB Helsingborg
  • OMBUD: Fridh Advokatbyrå
  • STATUS: Stämningsansökan i maj 2018 i  Helsingborgs tingsrätt, stadfästning av förlikning i dom.

Avslutad anställning pga assistanshund

En person med funktionsnedsättning nekades fullgöra en anställning med hänvisning till användning av  assistanshund som kompensation för sin funktionsnedsättning. Yrkat belopp medgavs av motparten. Talan drevs med hänvisning till Funktionsrättskonventionens artiklar 2, 5 och 27 och att diskrimineringslagen ska tolkas fölrdragskonform med funktionsrättskonventionen och EU-rätten.

  • UTREDNING: Ja
  • OMBUD: Ja

Kränkande löneutveckling inom Arbetsförmedlingen

Resultatbaserad beräkning inom myndigheten missgynnar särskilt personer med funktionsnedsättning.

UTREDNING: Ja

Bristande tillgänglighet vid postombud

Medlem med rörelsenedsättning kunde inte ta sig in i byggnaden. Fastighetsägaren har lovat att åtgärda bristerna.

UTREDNING: Ja

Diskriminerande reseförsäkringsvillkor

Ledsagares biljett ersattes inte vid dödsfall i huvudmannens familj, trots att huvudmannens biljett ersattes.

UTREDNING: Ja

SJ:s bokningssystem

SJ:s bokningssystem är så utformat att personer med speciella behov som exempelvis synskadade med ledarhund eller behov av ledsagning endast kan boka via telefon kl 8-17 på vardagar. Andra kan boka dygnet runt alla dagar.

Dyr och begränsande färdtjänst i Uppsala

UTREDNING: Andrea Bondesson

STATUS: Avslutad 2018

Otillgängligt badhus i Uppsala

En person med rörelsenedsättning rapporterade flera brister vid Fyrishovsbadet i Uppsala – exempelvis i upp- och nedgång till poolerna. Det saknas fasta duschstolar i omklädningsrummen. Vid flera tillfällen har bristerna påpekats utan att något hänt.

STATUS: Avslutad 2017

Uppsägning av tidningsprenumeration enbart per telefon

En person som är döv kunde inte säga upp sin prenumeration  Dagens Industri, eftersom uppsägning bara kunde ske via telefon. Trots upprepade mail till kundtjänst fick personen inte säga upp sin prenumeration via mail.

STATUS: Avslutad 2017

Efterlysningar och förslag på rättsärenden att driva

Vi letar efter personer med funktionsnedsättningar som känner sig negativt särbehandlade när det gäller tillgång till offentliga tjänster, exempelvis färdmedel och sjukvård. En fråga är om man får samma kvalitet i sjukvården när man har en funktionsnedsättning.

Ett exempel kan vara kvinnor som behöver sitta kvar i sin rullstol under mammografi och då inte kommer tillräckligt nära röntgenutrustningen. Alternativet med ultraljud är krångligare, möjligtvis indirekt dyrare och har framförallt sämre förmåga att upptäcka cancer. Hör av dig om du har erfarenhet av detta – eller andra frågor kring diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Otillgänglighet i svenska domstolar

Domstolsväsendet ska värna rättsliga principer och människors rättigheter. Personskadeförbundet RTP har tidigare undersökt frågan och Rättsnätverket ska göra en bedömning av de rättsliga grunderna.

Åldersdiskriminerande bedömning av kommuninsatser

Här finns en klagande och ärendet har tidigare drivits i flera instanser i det svenska domstolsväsendet. När nu alla rättsmedel har uttömts i Sverige överväger föreningen att väcka talan i Europadomstolen. Ärendet ska först bedömas av Rättsnätverket.

Nekat tillträde på grund av ledarhund

Föreningen har vetskap om personer som har drabbats och ämnar ta kontakt med en möjlig klagande och om hen vill, låta ärendet gå vidare till Rättsnätverket.

Trepunktsbälten i färdtjänstfordon

Integritetskränkning vid behovsprövning (2)

Integritetskränkning vid behovsprövning. Ingen klient, ombud eller utredning finns. EKMR art. 8 kan bli föremål för en utredning.

Har du själv erfarenheter inom något av dessa områden och vill driva ditt fall med hjälp av föreningen Med lagen som verktyg? Tveka inte att ta kontakt med föreningens ordförande på adolf@independentliving.org