Rättsärenden

Rättsärenden som föreningen driver eller samverkar med

Pågående ärenden

Rättsaktionen mot dyslexidiskriminering vid de nationella proven

Tillsammans med Dyslexiförbundet, flera antidiskrimineringsbyråer och projektet Lagen som verktyg har föreningen medverkat i Talerättsfondens rättsaktion för elever med dyslexi som inte får använda sina hjälpmedel (som talsyntes) vid de nationella proven för att läsa upp text eller andra tjänster som beskriver ord eller ger förslag på synonymer.

Inom rättsaktionen har det lämnats in tre separata stämningsansökningar till: Huddinge tingsrätt, Örebro tingsrätt och Malmö tingsrätt. Medan Örebro tingsrätt ansåg att diskriminering förelåg, avslog Huddinge och Malmö tingsrätter stämningen. samtlig tre domar överklagades till nästa instans, hovrätten.

Dom har ännu inte kommit från Skåne och Blekinge Hovrätt samt Göta Hovrätt. Dom i Huddinge ärendet har kommit från Svea Hovrätt – avslag. Svea Hovrätts dom är överklagad till Högsta Domstolen. Överklagan innehåller en begäran att Högsta Domstolen ska avvakta tills de andra två fallen är avgjorda i hovrätterna.

 • UTREDNING: Ja
 • OMBUD: Ja
 • STATUS: Dom väntas från Göta Hovrätt samt Skåne och Blekinge Hovrätt. Avslag från Svea Hovrätt överklagat till Högsta Domstolen

Föreningens styrelse beslutade i februari 2020 att be Talerättsfonden i uppdrag att utreda möjligheten att också stämma Skolverket och staten för diskriminering i dyslexifallen.  Rättsutredning är ute på slutlig remissrunda.

 • UTREDNING:  Ja
 • OMBUD:
 • STATUS:

MEDIA:

Uteblivna hållplatsutrop i kollektivtrafiken

En rättsaktion har inletts kring frågan om otillgänglig kollektivtrafik/ avsaknad av hållplatsutrop i samverkan med Talerättsfonden och SRF. Rättsaktionen skulle ursprungligen utgå från fortsatt otillgänglighet till Örebro läns kollektivtrafik. De ärendena (se under avslutade ärenden) är inte längre aktuella. Kontakten med SRF har dock lett till förslag att driva andra potentiella fall i Göteborg och Malmö. I dagsläget finns långtgående kontakt med medlem och juristpraktikant i Göteborg, samt initial kontakt i Malmö.

 • UTREDNING:
 • OMBUD:
 • STATUS:

Bristande anpassning och nedlagd utbildning innebar att student inte kunde slutföra sitt program.

En medlem med synskada är student vid ett av landets universitet. Till följd av bristande anpassningar har personen varit försenad med att få ut betyg i ett antal kurser. Universitetet har bestämt att lägga ner utbildningen vilket innebär att personen inte kan slutföra sitt program på det aktuella universitetet utan måste byta och förhandla om anpassningar med ett nytt universitet. Föreningen MLSV har försökt förmå universitetet att låta personen slutföra utbildningen innan den läggs ned.

Universitetet avslog begäran om att få slutföra utbildningen vilken överklagades till Överklagandenämnden för högskolan – också avslag. Universitetskanslerämbetet har ännu inte avjort ärendet. De långa handläggningstiderna hos UKÄ är JO-anmälda.

UTREDNING: Ja
OMBUD: Ja
STATUS: Pågående ärende hos Universitetskanslerämbetet.  JO-anmälan om långa handläggningstider hos UKÄ inlämnad.

Diskriminering på grund av brist på skäliga anpassningar av automatstationer

Medlem anmälde diskriminering på grund av bristande skäliga anpassningar av bensinföretaget INGOs automatstationer. Föreningens styrelse beslutade i februari 2020 att ge Talerättsfonden i uppdrag att göra en rättsutredning och hitta en pro bono-jurist.

Därefter har ett samarbete har inletts med DHR med fokus på otillgängliga automater för kortbetalning. Ärendet kommer därför utvecklas till en rättsaktion med flera fall i samarbete mellan Föreningen, Talerättsfonden och DHR.

 • UTREDNING:
 • OMBUD:
 • STATUS:

Avslutade ärenden

Ärenden avslutas av föreningens styrelse bland annat när medlemmen inte vill gå vidare i processen eller om det inte gått att hitta ett juridiskt ombud som kan ställa upp pro bono. Vissa fall avslutas efter förlikning eller liknande.

Fortsatt uteblivna hållplatsutrop på bussarna i Örebro

Under 2019 kontaktades föreningen återigen av medlemmen med synskada i Örebro. Trots den ingångna förlikningen fanns fortfarande stora brister i tillgängligheten. Ytterligare en medlem från Örebro tillkom till ärendet. Föreningen beslutade 27 februari 2020 att ge Talerättsfonden i uppdrag att göra en rättsutredning. När kontakt togs för rättsutredning visade det sig att en rättsprocess inte längre är aktuell.  Örebro har bytt utförare inom kollektivtrafiken och anpassningen vad gäller anrop fungerar numera bra.

 • Ombud: Ja
 • Status: Avslutat

Bristande tillgänglighet på Kungliga slottet

Adolf Ratzka – som har en funktionsnedsättning som innebär att han använder elektrisk rullstol – vill besöka Kungliga slottet i Stockholm för att besöka utställningsverksamheten, men särskilt konserterna i slottskyrkan. Vid besök i juni 2016 fick han tillträde till festvåningen, Bernadottevåningen, gästvåningen, Skattkammaren och museum Tre Kronor, men inte till slottskyrkan, Gustav III:s Antikmuseum, Rikssalen eller ordenssalarna. Lokalerna var inte tillgängliga och Adolf Ratzka kunde inte ta del av verksamheten på lika villkor som andra betalande besökare.

Om detta i lagens mening är diskriminering i form av bristande tillgänglighet beror enligt diskrimineringslagen 1 kap 4 § 3p på om slottet vidtagit åtgärder som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse.

Under utredningsprocessen och kontakterna med Statens Fastighetsverk, SFV framkommer att slottet är klassats som skyddsobjekt. Det visar sig därför svårt att få tillgång till lokalerna för att för att den av föreningen kontaktade tillgänglighetskonsulten skulle kunna slutföra sin undersökning om ändamålsenliga åtgärder är möjliga.

Ärendet blev preskriberat och styrelsen beslutade att anse det som avslutat. Styrelsen har dock diskuterat vikten av att pröva den principiellt viktiga frågan om tillgänglighet till kulturbyggnader; i så fall genom en rättsaktion där flera byggnader ingår.

MEDIA:

Uteblivna hållplatsutrop på bussarna i Örebro

Medlemmen har synskada och reser ofta med buss i Örebro. De automatiska hållplatsutropen fungerar högst sällan. Klagomål har framförts och svaret blev att ny upphandling av ett nytt system ska påbörjas hösten 2017. Under tiden ska förarna ropa ut hållplatserna men endast den man ska gå av på, vilken gör att man inte vet var man är under färden. Detta fungerar dock inte heller då förare ofta antingen glömmer eller blir otrevliga när saken påpekas. Länstrafiken i Örebros betalningssystem fungerar inte heller för en gravt synskadad person. Detta har rapporterats flera gånger utan resultat. Förlikning med medgivande av diskriminering har ingåtts. Tillgängligheten är fortfarande inte löst.

MEDIA:

Färdtjänsten i Helsingborg

En person med dövblindhet anmälde diskriminering i form av bristande tillgänglighet i färdtjänsten i Höganäs kommun. Ärendet förliktes genom fastställande av dom och ersättningen sattes till 10.000 kr.

 • UTREDNING: ADB Helsingborg
 • OMBUD: Fridh Advokatbyrå
 • STATUS: Stämningsansökan i maj 2018 i  Helsingborgs tingsrätt, stadfästning av förlikning i dom.

Avslutad anställning pga assistanshund

En person med funktionsnedsättning nekades fullgöra en anställning med hänvisning till användning av  assistanshund som kompensation för sin funktionsnedsättning. Yrkat belopp medgavs av motparten. Talan drevs med hänvisning till Funktionsrättskonventionens artiklar 2, 5 och 27 och att diskrimineringslagen ska tolkas fölrdragskonform med funktionsrättskonventionen och EU-rätten.

 • UTREDNING: Ja
 • OMBUD: Ja

Kränkande löneutveckling inom Arbetsförmedlingen

Resultatbaserad beräkning inom myndigheten missgynnar särskilt personer med funktionsnedsättning.

UTREDNING: Ja

Bristande tillgänglighet vid postombud

Medlem med rörelsenedsättning kunde inte ta sig in i byggnaden. Fastighetsägaren har lovat att åtgärda bristerna.

UTREDNING: Ja

Diskriminerande reseförsäkringsvillkor

Ledsagares biljett ersattes inte vid dödsfall i huvudmannens familj, trots att huvudmannens biljett ersattes.

UTREDNING: Ja

SJ:s bokningssystem

SJ:s bokningssystem är så utformat att personer med speciella behov som exempelvis synskadade med ledarhund eller behov av ledsagning endast kan boka via telefon kl 8-17 på vardagar. Andra kan boka dygnet runt alla dagar.

Dyr och begränsande färdtjänst i Uppsala

UTREDNING: Andrea Bondesson

STATUS: Avslutad 2018

Otillgängligt badhus i Uppsala

En person med rörelsenedsättning rapporterade flera brister vid Fyrishovsbadet i Uppsala – exempelvis i upp- och nedgång till poolerna. Det saknas fasta duschstolar i omklädningsrummen. Vid flera tillfällen har bristerna påpekats utan att något hänt.

STATUS: Avslutad 2017

Uppsägning av tidningsprenumeration enbart per telefon

En person som är döv kunde inte säga upp sin prenumeration  Dagens Industri, eftersom uppsägning bara kunde ske via telefon. Trots upprepade mail till kundtjänst fick personen inte säga upp sin prenumeration via mail.

STATUS: Avslutad 2017

Efterlysningar och förslag på rättsärenden att driva

Vi letar efter personer med funktionsnedsättningar som känner sig negativt särbehandlade när det gäller tillgång till offentliga tjänster, exempelvis färdmedel och sjukvård. En fråga är om man får samma kvalitet i sjukvården när man har en funktionsnedsättning.

Ett exempel kan vara kvinnor som behöver sitta kvar i sin rullstol under mammografi och då inte kommer tillräckligt nära röntgenutrustningen. Alternativet med ultraljud är krångligare, möjligtvis indirekt dyrare och har framförallt sämre förmåga att upptäcka cancer. Hör av dig om du har erfarenhet av detta – eller andra frågor kring diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Otillgänglighet i svenska domstolar

Domstolsväsendet ska värna rättsliga principer och människors rättigheter. Personskadeförbundet RTP har tidigare undersökt frågan och Rättsnätverket ska göra en bedömning av de rättsliga grunderna.

Åldersdiskriminerande bedömning av kommuninsatser

Här finns en klagande och ärendet har tidigare drivits i flera instanser i det svenska domstolsväsendet. När nu alla rättsmedel har uttömts i Sverige överväger föreningen att väcka talan i Europadomstolen. Ärendet ska först bedömas av Rättsnätverket.

Nekat tillträde på grund av ledarhund

Föreningen har vetskap om personer som har drabbats och ämnar ta kontakt med en möjlig klagande och om hen vill, låta ärendet gå vidare till Rättsnätverket.

Trepunktsbälten i färdtjänstfordon

Integritetskränkning vid behovsprövning (2)

Integritetskränkning vid behovsprövning. Ingen klient, ombud eller utredning finns. EKMR art. 8 kan bli föremål för en utredning.

Har du själv erfarenheter inom något av dessa områden och vill driva ditt fall med hjälp av föreningen Med lagen som verktyg? Tveka inte att ta kontakt med föreningens ordförande på adolf@independentliving.org