Projektet

Artikel 19 som verktyg

Arvsfonden har beviljat knappt 6,8 miljoner kr till stiftelsen Independent Living Institute för att i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet genomföra det treåriga projektet Artikel 19 som verktyg. Independent Living Institute (ILI) verkar sedan 1993 för att människor med funktionsnedsättning ska vara självbestämmande och fullt delaktiga i samhället. Projektet Artikel 19 som verktyg syftar till att stärka genomförandet av funktionsrättskonventionens artikel 19 för att på så vis ökas människors självbestämmande, delaktighet och livskvalitet.

Projektkansli 

Jamie Bolling ,Projektledare från september 2021  (deltid)
jamie.bolling@independentliving.org

Mari Siilsalu
mari@independentliving.org

Erik Tillander, Journalist
erik@independentliving.org

Lagen som verktyg

Lagen som verktyg var finansierat av Arvsfonden 2016-19 och har bidragit till att höja funktionshindersrörelsens juridiska kompetens så att civilsamhället kan ta en ledande roll i att driva strategiska rättsfall och därmed förändra samhället så att strukturell diskriminering motverkas och att individer mer effektivt kan kräva sin rätt.

Medsökande organisationer var STIL, DHR, Apply Human Rights och RTP. Referensgrupp består av Myndigheten för delaktighet, Handikappförbunden samt människorättsorganisationer och erfarna jurister i Rättsnätverket.

Projektet bygger upp en juridisk spetskompetens om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Med hjälp av den vill vi driva på utvecklingen mot en rättspraxis som ger tydliga signaler om att lagar och konventioner ska efterlevas.

Inom projektets ram finns viss möjlighet till rådgivning för människor med funktionsnedsättning som utsatts för diskriminering. Anmälan av diskriminering kan göras via Anmälningstjänsten. Utbildningar i form av seminarier och workshops erbjuds till funktionshinderorganisationer och andra människorättsorganisationer, till jurister och juridikstuderande.

Bakgrund

Människor med funktionsnedsättningar har ofta sämre levnadsförhållanden än andra. Det beror delvis på diskriminering och otillgänglighet. Men trots att diskrimineringslagen stärktes 2015 med bristande tillgänglighet som en form av diskriminering är det många som inte orkar anmäla eller driva sin sak. En del ser att fall inte drivs eller ger rätt utfall. En del har vant sig vid tanken att lagarna inte fungerar – i varje fall inte för dem.

Det råder kunskapsbrist om vad diskriminering är, vart man ska vända sig och hur juridiska processer fungerar. Även juristkåren saknar kunskap, bland annat om hur man kan använda vissa rättskällor som finns om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Efter att en lag trätt i kraft måste rättspraxis utvecklas så att rättigheterna verkligen säkerställs. Den svenska funktionshindersrörelsen har kämpat för nya lagar, men tyvärr inte använt dem strategiskt särskilt ofta efter att de antagits.

 

Vi arbetade med

 • Information
 • Rådgivning
 • Utbildning

Målgrupper

 • personer med funktionsnedsättning som utsatts för diskriminering
 • funktionshinderorganisationer och andra människorättsorganisationer
 • jurister och juridikstuderande
 • beslutsfattare

Projektkansli till 28 februari 2019

projektledare/kommunikatör
Emil Erdtman

jurist
Ola Linder

Rapportering

Utbildningar 2017

Lagen som verktyg ska öka funktionshinderrörelsens tillgång till juridisk expertis och bidra till juristkårens kompetenshöjning när det gäller funktionsdiskriminering. Under 2017 hölls flera utåtriktade utbildningar och workshops.

Den 2 juni ledde juristen Hanna Gerdes en heldag med titeln Anmälningsskola – få koll på diskrimineringslagen!. Deltagarna, såväl jurister som representanter från organisationer samt enskilda rättighetsbärare, fick lära sig mer om vad som gäller enligt lagen och hur en bra anmälan om diskriminering ska göras. En fiktivt fall på ledarhundstema gav upphov till juridiskt huvudbry och intressanta meningsutbyten.

I projektplanen ingår även att erbjuda och sälja utbildningar om diskrimineringsrätt. Under året har Lagen som verktyg bidragit med sin kompetens vid följande tillfällen:

Lagen som verktyg medverkade i Almedalen den 4 juli med ett lunchseminarium och fem kortare utfrågningar. Morten Kjaerum från Raoul Wallenberginstitutet frågades ut om vad en nationell institution för mänskliga rättigheter skulle kunna åstadkomma. Hanna Gerdes svarade på frågor om det utvidgade kravet på ”aktiva åtgärder”. Andrea Bondesson, Paul Lappalainen och Ola Linder hade varsitt pass.

Det välbesökta (ca 80) lunchseminariet bjöd på en panel med Paul Lappalainen (Lagen som verktyg mm), Maria Johansson (Forum Kvinnor och Funktionshinder och Lika Unika), Thomas Hammarberg (f d Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter) och Annika Jyrwall Åkerberg ( Civil Rights Defenders).

Lagen som verktyg hade även ett seminarium på Från snack till verkstads sommarskola om funktionshinder och mänskliga rättigheter, den 23 till 25 augusti, och tog då upp hur konventionens rättigheter kopplas samman med nationell diskrimineringslagstiftning och särskilt dess bestämmelse om bristande tillgänglighet.

Ytterligare ett samarbete med Från snack till verkstad var en utbildningsturné inom Myndigheten för delaktighets uppdrag att informera och utbilda om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Landets 16 antidiskrimineringsbyråer kontaktades och erbjöds en halvdagsutbildning. Den genomfördes med möjlighet för alla byråer att delta i:

 • Stockholm 21 april (Byrån för lika rättigheter, ADB Stockholm syd och ADB Uppsala)
 • Örebro 29 maj (Örebro rättighetscenter, Rättighetscentrum i Dalarna, Byrån mot diskriminering i Östergötland och Diskrimineringsbyrån Humanitas i Eskilstuna/Västerås)
 • Malmö 4 oktober (Malmö mot diskriminering och ADB Helsingborg)
 • Göteborg 25 oktober (Göteborgs rättighetscenter och ADB Trollhättan

Lagen som verktyg bidrog med ledning av sammankomsterna och med kunskap om diskrimineringsrätten i förhållande till FN-konventionen samt civilsamhällets och funktionshindersrörelsens roll i lokala arbetet för ett stärkt diskrimineringsskydd. De kontakter som genom utbildningsturnén skapats med antidiskrimineringsbyråerna är mycket värdefull för vår fortsatta verksamhet.

Det andra inslaget i utbildningssatsningen riktade sig till civilsamhället, framför allt lokala funktionshindersföreningar, men också antidiskrimineringsbyråernas styrelser och andra intresserade, t ex från RFSL.

För projektet har dessa kontakter med den lokala funktionshindersrörelsen gett kunskap om intressanta fall av diskriminering. Dessa seminarier hade ägt rum i:

 •       Örebro 29 maj i samarbete med Örebro rättighetscenter
 •       Stockholm 18 oktober i samarbete med ADB Uppsala m fl
 •       Luleå 21 november i samarbete med Norrbottens rättighetscentrum
 •       Umeå 22 november i samarbete med Västerbottens rättighetscentrum

Samverkan i Myndigheten för delaktighets projekt avslutades med att MfD producerade Konventionstestet – en “kortlek” med vardagsberättelser om konventionens 30 första artiklar. Dessa är mycket lämpliga för pedagogiska övningar och skrevs av Lagen som verktygs jurist Maria Chöler. Testa själv att göra Konventionstestet med berättelserna!

Myndigheten för delaktighet producerade även en informationsfilm där Lina Pastorek ger en bakgrund till myndighetens uppdrag att utbilda om konventionen, Lars Lindberg ger en bild av funktionshindersrörelsens roll i förverkligandet av konventionens rättigheter och Ola Linder redogör för dess rättsliga ställning i Sverige idag. Filmen är textad och finns även i en version på teckenspråk.

Aktiviteter 2018

19/2 Öppet medlemsmöte med chans att ta upp egna fall

 1. Kort presentation av Lagen som verktygs handbok om diskrimineringsrätt, diskrimineringsskydd och processföring.
 2. Möjlighet att lyfta egna fall till diskussion. Anmäl senast fredagen den 16 februari till emil@lagensomverktyg.se om du har ett fall att ta upp.
 • Tid: måndagen den 19 februari kl 17 – 19
 • Plats: KFO/Sensus möte plan 9, Klara Södra kyrkogata 1
 • Anmälan: Senast 16 februari till emil@lagensomverktyg.se

19/3 Öppet seminarium om normhierarki och fördragskonform tolkning

Varför hänvisas så sällan till Funktionsrättskonventionen och andra internationella fördrag i svensk förvaltning och rättstillämpning? Vad innebär det och hur kan det förändras? Juristerna Maria Grahn Farley och Andrea Bondesson inleder en diskussion om normhierarki och fördragskonform tolkning.

 • Maria Grahn Farley är universitetslektor i offentlig rätt på Juridiska institutionen vid Uppsala universitet och en av författarna till den nyligen publicerade utredningen Principen om fördragskonform tolkning i förhållande till Sveriges konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter. Hon kommer att redogöra för hur metoden fördragskonform tolkning används i svensk förvaltning och rättstillämpning.
 • Andrea Bondesson är jurist i projektet Från snack till verkstad och har använt Funktionsrättskonventionen i svensk domstol, senast i Kammarrätten i Göteborg.
Bild på Andrea Bondesson framför filmkamera
Juristen Andrea Bondesson framför kameran på MR-dagarna 2017

Seminariet vänder sig till jurister och andra som är intresserade av juridik och särskilt hur internationella fördrag förhåller sig till den nationella rättsordningen. Välkommen!

 • Tid: 19 mars kl 17 – 19
 • Plats: KFO/Sensus möte plan 9, Klara Södra kyrkogata 1
 • Anmälan: Senast 18 mars till emil@lagensomverktyg.se

20/3 Referensgruppsmöte

Gemensamt referensgruppsmöte med projektet Från snack till verkstad

20/3 Föredrag för tillgänglighetskonsulter

Ola Linder föreläser om diskrimineringslagens nya regler kring tillgänglighet för branschorganisationen Svensk Tillgänglighet. Kommer lagändringen som träder i kraft 1 maj 2018 innebära några stora förändringar?

 • Tid: 20 mars kl 16.15 – 17.15
 • Plats: Plats: Iris Hadar, Sandsborgsvägen 52, plan 1.
 • Anmälan: För medlemmar i branschorganisationen före 7 mars till info@svensktillganglighet.se

19/4 Årsmöte i föreningen Med lagen som verktyg

Du som medlem i föreningen Med lagen som verktyg är varmt välkommen att delta i årsmötet den 19 april kl 17-19 på Sensus, plan 9, Klara södra kyrkogata 1, nära Stockholm C.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda 30 dagar innan årsmötesdagen, i detta fall senast tisdagen den 20 mars. Underlagen till årsmötet som dagordning, verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapport och revisionsberättelse skickas ut vid ett senare tillfälle och kommer även i pappersform att tillhandahållas vid årsmötet.

För att ha rösträtt på årsmötet måste du ha betalat medlemsavgift för 2018. Det gör du genom att swisha 250:- till 1230630194 eller betala till vårt bankgironummer 631-5725. Skriv ditt namn och din e-postadress som referens när du gör inbetalningen. När du förnyar ditt medlemskap gör du på samma sätt. Som ny medlem skickar du även ett mail med dina uppgifter (namn, e-postadress och postadress) till kansli@mlsv.se.

Meddela gärna till emil@lagensomverktyg.se om du tänker delta på årsmötet och om du har speciella behov som vi bör ta hänsyn till. Lokalerna är tillgängliga och hörselslinga finns. Vi undanber er att ha starka dofter.

Stadgar och styrelseprotokoll

23/5 Rapport- och bokrelease

Juristen Anna Zoteeva har undersökt hur kommunala byggnadsnämnder egentligen arbetar med tillsyn av och anmälningar om enkelt avhjälpta hinder. Samtidigt passar Lagen som verktyg på att släppa sin bok Motverka funktionsdiskriminering och förändra samhället med lagen som verktyg. Välkommen till STIL/ILI:s konferensrum på Storforsplan 36:10tr i Farsta.

Program:

 • 16.00-16.30 Anna Zoteeva om sin rapport Hur hanterar Sveriges kommuner frågor om enkelt avhjälpta hinder?
 • 16.30-17.00 Maria Chöler, Emil Erdtman och Ola Linder om sin bok Motverka funktionsdiskriminering och förändra samhället med lagen som verktyg
 • 17.00-18.00 Bokförsäljning och mingel. Releasedagen säljs boken för 100 kr (därefter 150kr med frakt). Swish 123 031 75 45.

28-29/5 International match

Tvådagars seminarium med en introduktion till Independent Lving-filosofin och fördjupning om att arbeta med lagen som verktyg för social förändring. Deltagarna bidrar med egna perspektiv från olika delar av världen. Lagen som verktyg medverkar tillsammans med internationella gäster.

 • Tid: 28 och 29 maj
 • Plats: ILI, Storforsplan 36:10tr Farsta.
 • Anmälan: Särskilt inbjudna via IIDL

30/5 International Conference

Read more at the Conference Page

31/5 International Network meeting

 • Tid: 31 maj 10-13
 • Plats: Storforsplan 36:10th floor, Farsta.
 • Anmälan: emil@independentliving.org

13/6 Uppsatspresentation

Vad har hänt under de tre och ett halvt år som gått sedan bristande tillgänglighet blev en form av diskriminering den 1 januari 2015? Alla intresserade är välkomna när Lagen som verktygs juristpraktikant Csilla Gradwohl presenterar sin mastersuppsats i mänskliga rättigheter. Uppsatsen heter ”Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering – har lagändringen i diskrimineringslagen gjort någon skillnad sedan 2015?” och analyserar den rättspraxis som hittills utvecklats: de tre målen mot Vara kommun, Region Gävleborg och Södertörns högskola. Och hon kommer fram till… ja, välkomna till Farsta, Storforsplan 36:10tr, den 13 juni kl 13!

5/7 kl 10-11 Seminarium: Bryter besparingar inom LSS mot de mänskliga rättigheterna?

Den senaste tiden har debatten rasat kring neddragningarna inom LSS. I våras slopades besparingskravet i den pågående LSS-utredningen, men kommer det att förändra myndigheternas restriktiva bedömningar? Bryter myndigheterna mot lagens intentioner och de mänskliga rättigheterna?

I seminariet kommer olika rättskällors status att diskuteras, men vi kommer också in på hur funktionsrättsrörelsen bör arbeta för att få större genomslag för rättighetsperspektivet i LSS-frågan.

 • Tid: 5 juli kl 10.30-11.30
 • Plats: Högskolan/Uppsala universitet, B-huset, Sal B11. Huvudentré : Cramérgatan 3.

  Moderator: Hanna Gerdes, Hanna and Goliath Law&Education

Panel:

 • Anna Barsk Holmbom, ABH utbildning och rådgivning
 • Anna Bergholtz, Journalist och författare
 • Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå
 • Andreas Pettersson, Södertörns högskola
 • Jessica Smaaland, STIL

Länk till Almedalsprogrammet

6/7 kl 9-12 Samtal: Barnkonventionen ska bli lag, men vad händer med Funktionsrättskonventionen?

FN och Europarådet uppmanar Sverige att införa Funktionsrättskonventionen som lag. Vad anser partierna? Vad skulle en inkorporering innebära juridiskt och politiskt?

Emil Erdtman och Tor Gustafsson frågar ut partierna. Ola Linder leder ett seminarium.

 • Tid: 6 juli kl 9.00-12.00
 • Plats: Funktionsrätt Sveriges tält, Skeppsbron, H124.

Hålltider:

 • 9.00 Funktionsrätt Sverige om sin valfråga
 • 09.30 Liberalerna – Bengt Eliasson
 • 09.45 Centerpartiet – Johan Hedin
 • 10.00 Kristdemokraterna – Ella Bohlin
 • 10.30 Miljöpartiet – Martin Hansson
 • 10.45 Vänsterpartiet- Kaj Raving

11.00-11.45 Seminarium med:

 • Nora Eklöv, generalsekreterare, Unga rörelsehindrade
 • Hanna Gerdes, MR-jurist, Hanna and Goliath Law&Education
 • Annika Jyrwall Åkerberg, Senior Legal Advisor, Civil Rights Defenders
 • Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige

I Almedalsprogrammet

3/9 Är bristande stöd i skolan diskriminering?

Rätten till utbildning fastslås i såväl nationella som internationella konventioner men trots detta är det många barn- och ungdomar som inte går i skolan. En av de elevgrupper med högst frånvaro är barn- och ungdomar med funktionsnedsättning. Hur kommer detta sig? Är denna grupp mindre angelägen om att få en utbildning? Beror det på lathet? Eller är det faktiskt så att barn och ungdomar med särskilda behov inte får de förutsättningar som krävs för att kunna utvecklas på liknande sätt som andra elever?

Den 3 september anordnar projektet ”Lagen som verktyg” ett seminarium där skolsituationen för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning diskuteras. Undersökningar visar att denna grupp såväl trivs som presterar sämre i skolan än andra. Hur kommer detta sig? Vad kan man göra för att förändra situationen?

Under seminariet skall det klargöras vem som bestämmer i skolan, vilken stöd och stöttning en elev med funktionsnedsättning har rätt till och vart man kan vända sig då skolan inte uppfyller sina förpliktelser.

Medverkande:

 • Agneta Söder, från Autism- och Aspergerförbundet
 • Noor Mousawi, jurist Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
 • Sofie Lindholm, jurist Skolinspektionen
 • Julia DeMarinis Giddings, processförare Diskrimineringsombudsmannen.

Praktisk information:

Program:

 • 12.00 – 12.15: Presentationsrunda.
 • 12.15 – 12.30: Introduktion. Maria Chöler, jurist på Lagen som verktyg.
 • 12.30 – 12.45: Skolsituationen för elever med autism. Agneta Söder från Autism- och Asbergerförbundet.
 • 13.15 – 13.30: Vad säger lagen?  Maria Chöler, jurist på Lagen som verktyg.
 • 13.30 – 13.45: Vad gör utbildningsförvaltningen? Noor Mousawi, jurist på Utbildningsförvaltningen.
 • 13.45 – 14.00: Vad gör skolinspektionen? Sofie Lindholm, jurist på Skolinspektionen.
 • 14.00 – 14.15: Vad gör Diskrimineringsombudsmannen? Julia DeMarinis Giddings, processförare på  Diskrimineringsombudsmannen.
 • 14.20 – 15.00: Hur går vi vidare? Allmän diskussion och sammanfattning.

19/9 Vems ansvar är webbtillgängligheten?

Ett samarbete mellan projektet Lagen som Verktyg och Begripsam AB

Det mesta sker idag över nätet och tillgängligheten här torde därför vara lika viktig som tillgängligheten i den fysiska miljön. Eller?

Mot bakgrund av att EU:s webbtillgänglighetsdirektiv ska vara lag senast 23 september har Lagen som verktyg och företaget Begripsam undersökt hur Sveriges kommuner arbetar för att förbättra tillgängligheten på nätet. Resultatet från undersökningen kommer att presenteras den 19:e september i Begripsams lokaler på H2, Health hub, Hälsingegatan 45, Stockholm.

Frukostseminarium kl 09.00 – 10.00

Under förmiddagens första seminarium redogörs för webbtillgänglighetsdirektivets krav ur ett juridiskt och ett tekniskt perspektiv. Under denna timme presenteras även resultatet från den enkäten som landets kommuner besvarat.

Program:

 • från 8.30: Frukost
 • 09.00 – 09.15: Välkomnande och presentationsrunda
 • 09.15 – 09.30: Vad säger lagen?
  Maria Chöler, Lagen som verktyg
 • 09.30 – 09.45: Vad innebär webbdirektivet?
  Ilias Bennani, Arbetsförmedlingen
 • 09.45 – 10.00: Vilka undersökningar har gjorts?
  Maria Chöler, Lagen som verktyg.
  Stefan Johansson, Begripsam AB

Fördjupat seminarium kl 10.15 – 12.00

Under förmiddagens andra seminarium förs en fördjupad diskussion kring direktivets krav på webbtillgänglighet. Ses detta som en IT-fråga eller som en juridisk fråga? Hur fungerar samarbetet mellan kommunernas jurister och IT-tekniker? Under dessa timmar presenteras resultaten från de fördjupade intervjufrågor som landets kommuner besvarat. Antalet platser till detta seminarium är begränsat!

Seminarierna är kostnadsfria! Det går att anmäla sig till båda seminarier eller endast ett av dessa.

Program:

 • 10.15 – 10.45: Presentation av enkätundersökningen
  Stefan Johansson, Begripsam AB
 • 10.45 – 11.00: Presentation av de fördjupande följdfrågorna
  Maria Chöler, Lagen som verktyg
 • 11.00 – 11.10: Paus
 • 11.10 – 11.40: Reflektioner kring undersökningen.
  Ilias Bennani, Arbetsförmedlingen
  Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige
  Ola Linder, Lagen som verktyg
 • 11.40 – 12.00: Allmän diskussion

Anmälan sker till: maria@independentliving.org senast den 14:e september. Glöm inte att meddela om du har någon allergi eller är i behov av någon form av assistans.

19/10 DO:s tillsyn över diskrimineringslagen – fokus aktiva åtgärder

Diskrimineringslagen innehåller förbud mot att diskriminera på ett antal samhällsområden (2 kapl). Dessutom finns (i 3 kap.) krav på att arbeta förebyggande mot diskriminering med aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildning.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har (enligt 4 kap.) som uppgift att utöva tillsyn över att diskrimineringslagen efterlevs. I tillsynen över aktiva åtgärder har DO enligt diskrimineringslagen tillgång till sanktionsmöjligheter. I diskrimineringsärenden har DO talerätt i domstol, men då krävs att en enskild samtycker till processen.

Regeringen har i augusti tillsatt (dir. 2018:99) utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen, som ska undersöka och lämna förslag på hur tillsynen över aktiva åtgärder kan förbättras för att de ska få större genomslag i samhället.

Lagen som verktyg har granskat alla ärenden som rörde aktiva åtgärder från 1 januari 2017 till februari 2018 –  samt några ärenden om diskrimineringsförbuden – för att förstå DO:s arbete med tillsyn över diskrimineringslagen.

På ett frukostseminarium den 19 oktober kl 9-11.30 i vår konferenslokal på Storforsplan 36:10tr i Farsta presenteras resultaten av Ola Linder, jurist på Lagen som verktyg.. Därefter följer en diskussion utifrån frågorna:

 • Har tillsynen önskad effekt?
 • Är sanktionerna tillräckliga och effektiva?
 • Vilken förbättringspotential finns?
 • Krävs lagändringar?

Program: 

8:30 Frukost

9:00 – 11.30 (med paus)

 • Ola Linder, jurist Independent Living Institute: Presentation av undersökning om DOs tillsyn över aktiva åtgärder. 
 • Lena Svenaeus, fil dr. rättssociologi Lunds universitet, tidigare JämO: DO:s tillsyn och dess laglighet, 
 • Elisabeth Abiri, Senior Advisor Emerga: Hur hänger allt ihop – hållbarhet, aktiva åtgärder, tillgänglighet? 
 • Paul Lappalainen, jurist, f d Senior expert på DO: ”Diskrimineringslagens form hämtades från utlandet, men vi glömde en del av innehållet!”
 • Erik Sandström, juristpraktikant på Lagen som verktyg: Undersökning av antidiskrimineringsbyråernas verksamheter med funktionsnedsättning, 

Anmälan med mail till emil@independentliving.org senast 17 oktober.

7/11 Seminarium om rättsaktioner för tillgänglig kollektivtrafik

Föreningen Med lagen som verktygs och Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen bjuder in till seminarium den 7 november kl 16-18 om att vidta rättsliga åtgärder mot diskriminering inom kollektivtrafiken. Utifrån två rättsfall kommer vi diskutera rättsläget och hur vi ska hantera det. Hur får vi genomslag för en bättre kollektivtrafik med hjälp av strategiska processföring?

Medverkande:
 • Lars-Göran Wadén
 • Chalotte Lagnander
 • Sofia Thoresdotter
 • Stellan Gärde
 • Moderator: Ola Linder

Vinst i Gävle tingsrätt

Lars-Göran Wadén kom inte med bussen i januari 2015, precis när bristande tillgänglighet blivit en diskrimineringsform. Efter att DO lagt ner ärendet drevs det av DHR – med en vända i Högsta domstolen – till vinst i Gävle tingsrätt tidigare i år. Lars-Göran berättar om processen, drivkrafterna och vad domen har för betydelse för kollektivtrafiken i Sverige.

Aktuell stämning i Örebro tingsrätt

Stämningsansökan mot region och bussbolag är inlämnad gällande uteblivna hållplatsutrop på bussarna i Örebro. Stellan Gärde redogör Hur argumentationen i stämningsansökan och vad som händer härnäst.

Information om mötet

Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av rättsåtgärder mot diskriminering. Vi välkomnar medlemskap i Med lagen som verktyg (250kr/år till bg 631-5725/ Swish 123 063 01 94) eller ICJ Sverige (300kr/150kr för studenter till bg 612-71 12/Swish 123 301 0212). Ange även adressuppgifter!

Tid och plats: kl 16-18 den 7 november på Klara Södra kyrkogata 1, vån 8 hos KFO (strax intill Centralen i Stockholm). Anmälan senast 5 november med mail till maria@lagensomverktyg.se. (Ange behov av hörslinga. Tolk bokas av användaren själv.) Vill du läsa domar, stämningsansökningar mm i förväg kontakta Stellan Gärde på secretariat@icj-sweden.org

22/11 Diskriminering i arbetslivet – vad gör facket?

I det svenska rättssystemet har facket en central roll för att motverka diskriminering i arbetslivet. Hur klarar fackförbunden sin lagstadgade uppgift? Får de som utsätts rätt stöd när det gäller bristande tillgänglighet och diskriminering som har samband med funktionsnedsättning? Hur fungerar rättskedjan och tillgången till rättvisa? Hur arbetar fack och arbetsgivare med arbetsmiljö och aktiva åtgärder? Vilka strategier finns för samverkan med övriga civilsamhället?
 
Ur programmet
 • Isabella Hagnell, jurist och vik generalsekreterare på Sveriges dövas riksförbund berättar om förbundets klagomål av AD-domen 51/17 till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 • Juristen Kerstin Burman, numera Unionen, berättar om målet med lokföraren som fick yrkesförbund på grund av sin funktionsnedsättning men vann med hjälp av facket
 • Universitetslektor i arbetsrätt Mikael Hansson (och medförfattare till boken Arbetsrätt) föreläser om fackets roll i svensk diskrimineringsrätt
 • Bengt Eriksson, ombudsman på IF Metalls arbetslivsenhet, diskuterar förbundets arbete mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning
 • Utvecklingsstrateg Daniel Hjalmarsson från Akademikerförbundet SSR diskuterar förbundets arbete mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning
 • Juristen Stellan Gärde från Talerättsfonden (och tidigare LO-TCO Rättsskydd) lägger fram några rättsliga utmaningar för facket

Dagens moderator: Paul Lappalainen, jurist och doktorand i diskrimineringsrätt

Tid: Torsdag 22 november kl 13-16 med lättare lunch i lokalen från 12.30
Plats: “Konferensen” på IOGT-NTO-gården på Klara Södra Kyrkogata 20.

Sagt inför projektstarten/Said about the project

”Ett sådant projekt kan anses vara aktuellt, och även oumbärligt, av flera skäl. Först, och kanske viktigast, är att vad gäller diskriminering så har fokus i Sverige varit på jämställdhet, dvs. diskriminering på grund av kön. De andra grunderna, och särskilt funktionshinder, inte har fått mycket uppmärksamhet i åtminstone rättsvetenskaplig forskning. Det är dags för att på allvar anta ett sådant perspektiv. En samlingsplats för sådan kunskap, mot bakgrunden av att sådan saknas, blir även än viktigare som en resurs när detta arbete slutligen påbörjas. En sådan samlingsplats skulle också höja kunskapen inte bara bland de aktörer som finns i ämnet utan även bland allmänheten i stort.” /Laura Carlson, docent i juridik, Stockholms universitet, även juris doktor vid University of Minnesota

”The project is a timely one which meets modern challenges of welfare states such as Sweden who have ratified the Convention on the Rights of People with Disabilities (CRPD) … I am convinced the project will greatly help to combat disability based discrimination and human rights violations against disabled persons in Sweden” /Theresia Degener, professor i juridik och Disability Studies, Bochum, Tyskland, medlem i Tyska institetet för mänskliga rättigheter, expert hos FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter och medlem av FN:s kommitté för Funktionsrättskonventionen

”Independent Living Institute ansöker om bidrag för att förstärka bevakningen av rättigheterna för personer med funktionshinder i Sverige. Treårsprojektet ska upplysa och utbilda funktionshinderrörelsen, jurister och allmänhet om lagar och rättspraxis som försvarar dessa rättigheter – inklusive den av Sverige ratificerade FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Projektet skulle också göra det möjligt att ta upp kritiska fall i domstol och, när nödvändigt, arbeta för lagändringar. Min bedömning är att detta är ett utmärkt initiativ.” /Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter 2006-2012, tidigare generalsekreterare för Olof Palmes Internationella center, Amnesty International och Rädda Barnen

”Jag är övertygad om att lösningen inte alltid ligger i att göra om eller göra nytt. Det handlar också om att ta tillvara på det som redan finns. Det kan handla om att skapa möjligheter för fler att bevaka att de regelverk som vi har används och prövas för att driva utvecklingen framåt. Det är först då vi på allvar kan utvärdera och åtgärda brister i systemen” /Lars Lööw, jurist, grundare av Peritos, Handikappombudsman 1999-2006, ordförande Handikappförbunden 1997-99

”Sweden would appear to have much of this machinery which seems to be under-used by persons with disabilities. And it does not happen unless the raw edge of human experince can be ventilatedbefore an effective complaints mechanism. But there are many inhibiting factors – not least the capacity of the sector to rise to this challenge and thus become a significant force in maintaining forward momentum. That is why I find this application so compelling” /Gerard Quinn, professor i juridik, University of Ireland, Galway, direktor för Centre on International Disability Law & Policy, expert vid EU-kommissionen och European Union Agency for Fundamental Rights

Vi stöder projektidén/Supporters

 • Colin Barnes, Professor Centre for Disability Studies, School of Sociology and Social Policy, University of Leeds, United Kingdom; founder Center for Disability Studies, Leeds University;  considered one of the fathers of the Social Model of Disability and one of the founders of Disability Studies.
 • Jerome Bickenbach, Professor Department of Philosophy and Faculties of Law and Medicine, Queens University, Toronto; Department of Health Sciences & Health Policy at the University of Lucerne Switzerland; Consultant to the World Health Organization on ICF and World Report on Disability, Geneva; as a lawyer, Prof. Bickenbach was a human rights litigator, specializing in anti-discrimination for persons with intellectual impairments and mental illness.
 • Jane Campbell, Baroness Campbell of Surbiton, D.B.E. House of Lords, United Kingdom; Commissioner of the Equality and Human Rights Commission; former Chair Social Care Institute for Excellence; Commissioner Disability Rights Commission; Founding Director National Center for Independent Living United Kingdom; former Chair British Council of Disabled People.
 • Shuaib Chalklen, United Nations Special Rapporteur on Disability of the Commission for Social Development of the United Nations; Senior Policy Analyst in the Presidency of South Africa (2006–2007); Chief Executive Officer Secretariat for the African Decade of Disabled Persons (2003–2006); Director Office on the Status of Disabled Persons in the Presidency of South Africa (1996–2001).
 • Tabitha Collingbourne, Ph D lawyer, LLM, Lecturer, University Centre Doncaster, United Kingdom.
 • Lex Frieden, Professor, University of Texas and Baylor College of Medicine, former President of Rehabilitation International, Director of Independent Living Research Utilization Program, Chairperson of National Council on Disability, USA 2002-2006 considered to be one of the chief architects of the Americans with Disabilities Act.
 • Marilyn Golden, Senior Policy Analyst, Disability Rights Education and Defense Fund, Berkeley, United States, involved with the Americans with Disabilities Act (ADA) throughout its proposal, passage and implementation;  led numerous in-depth programs on the ADA which have given thousands of people comprehensive knowledge on how to make this law a reality; principal author of the DREDF publication The ADA, an Implementation Guide (the ”Bluebook”) and DREDF’s ADA curriculum.
 • Franz-Josef Huainigg, Member of Federal Parliament Austria, spokesperson on disability for ÖVP party, author.
 • Ahiya Kamara, Israel’s Commissioner for Equal Rights of Persons with Disabilities which is part of the Israel Ministry of Justice.
 • György Könczei, Professor of Sociology, Faculty of Special Education, Eötvös Loránd University Budapest, Director of Disability Studies; former member United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities; Chair of the Governmental Committee for the European Social Charter, Council of Europe
 • Joakim Nergelius, Professor Faculty of Law, Örebro University; chair International Jurist Commission Swedish Section 2000-2004; research interests in comparative law, constitutional law and human rights
 • Yuenwah San, Former Chief Health and Development Section, Special Assistant to the Executive Secretary, Senior Advisor United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific Region.
 • Esther Sivan, Lawyer, Executive Director Bizchut, the non-governmental Israel Human Rights Center for People with Disabilities.
 • Lars Trädgårdh Professor Ersta Sköndal University College, former instructor and researcher at Columbia University, New York; research interests: civil society in the Welfare State.
 • Berit Vegheim, Director, Stop Diskriminering Foundation, Norway.
 • Lisa Waddington, Professor European Disability Chair in European Disability Law, Maastricht University, Netherlands; coordinator EU research and education project on European non-discrimination law 2000-2004; coordinator Marie Curie Initial Training Network DREAM (Disability Rights Expanding Accessible Markets); board member European Network of Legal Experts in the Non-discrimination Field; board member Academic Network of European Disability experts.
 • Sid Wolinsky, Lawyer, Director of Litigation, Disability Rights Advocates, Berkeley, United States.