Rättsnätverket

Rättsnätverket mot diskriminering

För den som har drabbats av diskriminering och rättighetskränkningar i Sverige finns små möjligheter att få upprättelse. Det innebär att de flesta som blir diskriminerade idag inte kan få sina ärenden prövade i domstol.

Vi vill med Rättsverket mot diskriminering bilda ett nätverk av jurister, advokatbyråer eller organisationer med anställda jurister som vill engagera sig för ideella organisationer som företräder olika utsatta grupper och även enskilda så att diskrimineringsärenden drivs mer effektivt i domstol.

Vi som står bakom detta initiativ – Diskrimineringsbyrån Uppsala, Independent Living Institute och Apply Human Rights.

Bakgrund:

1. Sverige har ratificerat en mängd olika konventioner som fastslår att rätten till likabehandling är en fundamental rättighet. Dessa konventioner ska i sin tur införlivas i det svenska rättssystemet genom lagar och beslut. Men det verkligt avgörande är förstås hur dessa principer, konventioner och bestämmelser tillämpas i praktiken, och hur enskilda personer kan utöva sina rättigheter.

2. Idag drivs i princip alla diskrimineringsärenden av DO och fackliga organisationer. Ideella föreningar har enligt diskrimineringslagen rätt att i eget namn väcka talan om diskriminering. Men i praktiken begränsas det civila samhällets möjligheter att använda sig av talerätten på grund av otillräckliga ekonomiska resurser och bristande tillgång till juridisk kompetens/processerfarenhet. De fall som hittills drivits av antidiskrimineringsbyråerna har drivits som småmål, vilket ger allvarliga begränsningar i möjligheten att begära diskrimineringsersättning. Att ersättningen är kännbar, och därmed avskräckande, är ett EU-rättsligt krav.

3. I de fall som för närvarande drivs utmanas också sällan det svenska rättssystemet med hänvisning till exempelvis internationell rätt. Det civila samhället har stor potential att
driva rättsutvecklande diskrimineringsprocesser, både utifrån dess förankring hos enskilda föreningsmedlemmar och utifrån sin förmåga att fånga upp vilka frågor som behöver sättas på agendan.

4. Det finns behov av fler aktiva jurister och experter inom området lika rätt, för att upprätthålla de lagar som skyddar våra rättigheter. Fler kunniga aktiva juridiska aktörer innebär att den diskriminerade får fler att kontakta och fler att erhålla juridisk rådgivning från. Vårt syfte är att engagera jurister för att enskilda ska bli företrädda i domstol i större utsträckning än vad som sker idag.

5. Utöver behovet av rättspraxis, behövs det också jurister, advokater och forskare som kan bidra till en utveckling av lagstiftning på diskrimineringsområdet eller på andra områden när det visar sig genom rättspraxis eller på andra sätt att de nuvarande lagarna inte räcker till för att förverkliga principen om lika rättigheter och möjligheter. Vi vill driva ärenden både för att ge upprättelse åt enskilda och för att driva rättsutvecklingen framåt.

6. Det har även framkommit frågan om nätverket kan vara en juristpool för privatpersoner som vill få sitt ärende prövat dock alltid förmedlat via en intresseorganisation. Detta är en projektidé kring egenmakt för personer med olika typer av funktionsnedsättningar som Independent Living Institute vill utveckla.

Rättsnätverkets innehåll och funktion

Rättsnätverket ska samla och utveckla juridisk expertis inom diskrimineringsområdet och arbeta med samtliga diskrimineringsgrunder. Enskilda jurister kan dock profilera sig på vissa diskrimineringsgrunder eller samhällsområden. Du, din organisation eller advokatbyrå har möjlighet att engagera er på ett eller flera olika sätt, och att anpassa antalet uppdrag utifrån möjligheter och intresse. Se våra frågor i bifogat formulär kring hur du eller din organisation kan engagera er.

Juristerna, organisationerna eller advokatbyråerna i nätverket ska kunna välja att erbjuda stöd till de jurister och handläggare som arbetar på de lokala och ideellt ägda antidiskrimineringsbyråerna i landet och till andra intresseorganisationer med rätt att föra talan i domstol – t.ex. som handledare/”bollplank” eller som processförare.

Vi vill också undersöka hur detta nätverk skulle kunna vara en juristpool för privatpersoner som vill få sitt ärende prövat, dock alltid förmedlat via en intresseorganisation. Detta är en del av en projektidé kring egenmakt för personer med olika typer av funktionsnedsättningar som Independent Living Institute vill utveckla.

Rättsnätverkets organisation.

Rättsnätverket är mycket enkelt organiserat. Vi kommer att sammanställa en lista på de som
anmält sig och på vilket sätt de vill engagera sig.

Vi kommer att ha en kontaktperson som kommer att sköta kontakten mellan nätverket och organisationer och jurister.

Kontakta secretariat@applyhumanrights.com

Vi kommer inte att lämna ut listan på jurister öppet utan förmedla önskemål om rättshjälp från diskriminerade först efter en kontakt med en jurist som anmält sig.

Kontaktpersonerna kommer att även kontakta anmälda jurister för deltagande i utbildning och seminarier i rättsfrågor relaterade till diskriminering och frågor i samband med processer i tvister. Årligen kommer det att ordnas en sammankomst för nätverkets deltagare.

Det utvecklingsarbete som bedrivs just nu inom AGERA-projektet kring etablerandet av en talerättsorganisation innefattande bl. a. en processfond samt det arbete som Independent Living Institute planerar kommer under nästa år att kunna påverka Rättsnätverkets organisation och funktion.

/2013-12-11