Föreningen

Föreningen Med lagen som verktyg

Föreningen Med lagen som verktyg (MLSV) motarbetar diskriminering och försvarar och främjar de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Independent Living Institute, STIL, DHR, SRF har tagit initiativet till föreningen Med lagen som verktyg. I lämpliga fall kan föreningen driva diskrimineringsärenden – om nödvändigt – i domstol. För detta informerar föreningen om civila och mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättningar, ger råd och information kring funktionshinderdiskriminering, samarbetar med ett nätverk av MR jurister som kan ibland åta sig pro bono fall (dvs arbetar utan eller mot låg ersättning) och samlar in medel till en processfond. Det långsiktiga målet är en fristående juridisk person med representanter från bl a funktionshinder- och människorättsorganisationer med kunskapsmässiga och ekonomiska förutsättningarna att driva arbetet mot funktionshinderdiskrimineringen framåt.

Föreningen arbetar för detta mål genom att

 • bidra till rättspraxis i diskrimineringsfall på grund av funktionsnedsättning,
 • öka och sprida medvetenhet om diskriminering av personer med funktionsnedsättning och hur den bekämpas,
 • öka och sprida den juridiska expertisen om diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Föreningen har sin grund i Independent Living-rörelsens tankesätt och har ett nära samarbete med Independent Living Institute.

Föreningens
Stadgar

Bli medlem

Enskild medlem
Du som vill engagera dig för ett samhälle där människor med funktionsnedsättning inte diskrimineras och ser juridiken som en väg dit är välkommen som medlem. Vi behöver ditt engagemang. När du blir medlem ges också möjlighet för dig att genom föreningen driva eventuella fall där du diskriminerats.

Medlemsavgiften för 2016 är 250 kr. Blir du medlem före 2016 års utgång så bjuder vi på 2017 års medlemskap.

Att driva ett diskrimineringsärende kan vara påfrestande och även innebära ekonomiska risker. Som medlem får du hjälp av engagerade jurister att driva ditt ärende och stöd via processfonden att eliminera ekonomiska risker i samband med en eventuell process. Relationen mellan förening och medlem regleras i detta
Medlemsavtal
.

Stödmedlem
Du, din förening, ditt företag eller annan sammanslutning kan också främja vårt mål och arbetssätt genom att bli stödmedlem. Det kostar 3000 kr per år, men även större belopp är välkomna. Stödmedlemmar har inte rösträtt vid föreningens årsmöte

Stödmedlemskapet kostar 3 000 kr/år.

Hur du ansöker om medlemskap
För att ansöka om att bli medlem eller stödmedlem skickar du ett mail till caroline@independentliving.org

 • :
 • :
 • :
 • :

Medlemsavgiften betalar du till vårt bankgironummer 631-5725. Skriv ditt namn och den e-postadress i meddelandefältet när du gör inbetalningen. Om du vill stödja oss, men inte bli medlem, tar vi tacksamt emot donationer till vår processfond med samman bg-nummer.

Stödmedlemmar

Bakgrund – varför vi bildade föreningen

Sverige saknar historia av att använda juridiken i arbetet för samhällsförändringar. Det har däremot med framgång skett i andra länder, exempelvis i USA, där man sommaren 2015 firade ett kvarts sekel med ADA, Americans with Disabilities Act. ADA är lagstiftningen som i USA lett till stora förbättringar inom utbildning, på arbetsmarknaden och framför allt när det gäller tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Att jämföra tillgängligheten i USA med den i Sverige är som natt och dag. Sverige ligger decennier efter.

I Sverige har traditionen varit att istället för att skapa medborgerliga rättigheter förlita sig på den goda viljan och politiken. Det har stiftats gott om lagar, handlingsprogram och löften: lagen om handikappanpassad kollektivtrafik1979; tillägget till plan och bygglagen 2001 som skulle avlägsna enkelt avhjälpta hinder (vilka skulle ha varit borta 2010); och pampiga projekt som Stockholm världens mest tillgängliga huvudstad 2010, samt många fler som glömdes bort efter bara några år utan att leda till någon egentlig förändring. För att stärka juridikens ställning bildades 2015 föreningen Med lagen som verktyg. Samma år infördes bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagstiftningen. För att lagstiftningen ska få effekt krävs rättsfall som visar hur lagen ska tolkas och användas. För det krävs att lagen används av individer och därför behövs föreningen.

Vi som bildat föreningen är en grupp personer med anknytning till stora funktionshinderförbund eller Independent Living-rörelsen, och jurister med fokus på mänskliga rättigheter. Vissa av oss har egna funktionsnedsättningar, andra inte. Vi vill se föreningen växa för att förändra situationen för personer med funktionsnedsättning. Människor med funktionsnedsättning nekas fortfarande samma villkor som människor utan funktionsnedsättning tar för givna på arbetsmarknaden, i den byggda miljön och det övriga samhället. Vi är trötta på allt offentligt skryt om hur bra vi har det. Trötta på alla löften om hur mycket bättre det ska bli om några år. Arbetet mot negativ särbehandling i Sverige går alldeles för långsamt och vi vill pröva nya vägar.

Uppdrag – vad föreningen gör

Föreningen Med lagen som verktyg (MLSV) använder lagar och juridik för att förändra samhället för medborgare med funktionsnedsättning. Med lagen som verktyg vill vi försvara de mänskliga rättigheter – medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter – som människor med funktionsnedsättning har. Detta gör vi genom att:

 • driva rättsprocesser och skapa rättspraxis
 • utbilda rörelsen och juristkåren
 • sprida information om och driva debatt om gruppens rättigheter, rättigheternas implementering och hur de försvaras.

Föreningen syftar till att förbättra kunskapen om diskriminering på grund av funktionsnedsättning, och rättigheter och hur man utkräver dem. Föreningen ska hjälpa medlemmar som upplever att de särbehandlats negativt – diskriminerats – på grund av sin funktionsnedsättning med information, råd och stöd. I detta syfte kan föreningen i vissa fall förmedla pro bono (gratis) juristhjälp. Föreningen driver då rättsfallet utan kostnad för medlemmen.

Föreningen ska bidra till att internationella styrdokument, som Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, omsätts till svensk rättspraxis. Så långt som möjligt ska vi använda och testa befintlig svensk lagstiftning. Om den visar sig otillräcklig kan vi arbeta för förbättringar i lagen. Men först måste vi bevisa att de behövs.

Arbetssätt – hur föreningen arbetar

Med lagen som verktyg planerar att ordna föredrag och seminarier i syfte att fördjupa kunskapen om juridiska rättigheter och hur de försvaras. När vi har möjlighet planerar vi att ge ut ett nyhetsbrev med information om rättsfall, statistik och nyheter relaterade till föreningens arbete. Med en guide på hemsidan kommer tips för de som vill agera mot en diskriminerande verksamhet spridas.

En central del av föreningens verksamhet utöver ovanstående är att förmedla jurister som jobbar pro bono (gratis) till föreningens medlemmar när de utsatts för diskriminering. Alla ärenden kan dock inte få ett sådant stöd beroende på tillgång till juristhjälp och ärendets natur. Hur prioriteringen sker och hur ansvaret fördelas mellan medlemmen och föreningen i ett rättsfall behandlas i medlemsavtal mellan föreningen och medlemmen.

Om föreningen beslutar att driva ett fall i domstol ska inte den enskilde medlemmen riskera några kostnader. Föreningen står för dem. Dock ska i första hand medlemmens eventuella egna rättshjälpsförsäkring användas. I ett civilmål av denna typ ställs krav på skadestånd. När det gäller mål utifrån diskrimineringslagen kallas skadestånd för diskrimineringsersättning. Om kravet på diskrimineringsersättning är lägre än halva prisbasbeloppet (22 150 kr 2016) behöver den stämmande parten inte betala motpartens rättegångskostnader om målet förloras. Övriga kostnader i samband med en rättegång betalas av föreningens processfond.

På denna undersida kan du läsa om de rättsfall som föreningen just nu är engagerad i.

Kontakt

kanslist
Caroline van Mourik
caroline@independentliving.org
08-506 221 62

Ordförande
Adolf Ratzka
adolf.ratzka@independentliving.org

Adress: Med lagen som verktyg (MLSV)
c/o Independent Living Institute
Storforsplan 36, 10 tr
123 47 Farsta

Telefon:  08-506 22 162
E-post: info@mlsv.se

Organisationsnummer: 802495-0068

Bankgiro: 631-5725

Styrelsen

Revisorer

 • Barbro Carlsson
 • Karin Westerlund

Valberedning

 • Maria Johansson (sammankallande)
 • Tiina Nummi Södergren
 • Jonas Franksson

Styrelsemötesprotokoll