FILM: Lagen som verktygs utbildningsfilmer om diskrimineringsformen bristande tillgänglighet

Film 1: Intro om bristande tillgänglighet som diskriminering

Film 2: Richard mot Södertörns högskola

Film 3 Sebastian mot Vara kommun

Film 4: Ulrika mot Försäkringskassan

Film 5: DHR mot Region Gävleborg

RAPPORT: Kraven på webbtillgänglighet skärps – men vems är ansvaret?

Lagen som verktyg och Begripsam AB har inför genomförandet av EU:s direktiv (EU 2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet) undersökt hur framför allt kommuner förhåller sig till de nya kraven. Undersökningen visar att ansvarsfördelningen ofta är oklar och att samarbetet mellan juridik och IT måste stärkas för att direktivets mål om bättre tillgänglighet ska uppnås.

PANELDISKUSSION 19 SEPTEMBER 2018 – MED SVENSK UNDERTEXT

Fortsätt läsa ”RAPPORT: Kraven på webbtillgänglighet skärps – men vems är ansvaret?”

FILMER FRÅN SOMMARSKOLAN 2018

Lagen som verktyg medverkade på den sommarskola som arrangerade Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad och Raoul Wallenberg Institutet på Furuboda folkhögskola den 21 till 24 augusti 2018. Fokus på denna andra svenska sommarskola om funktionshinder och mänskliga rättigheter var FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Här är några av föredragen och ett par deltagarintervjuer.

Mänskliga rättigheter som verktyg – föreläsning och interaktiv övning,
Annika Jyrwall Åkerberg, jurist, Civil Rights Defenders

Introduction to CRPD (Del I), Gerard Quinn, professor i juridik, NUI Galway

Introduction to CRPD (Del 2), Gerard Quinn, professor i juridik, NUI Galway

Vad innebär en mänsklig rättighets-modell för funktionshinder?, Anna Bruce, Senior Researcher, Raoul Wallenberg Institutet

Removing Barriers for Active Citizenship, Lars Halvorsen, Associate Professor, Oslo Metropolitan University

A Swedish National Human Rights Institution and challenges for human rights in Sweden, Morten Kjaerum, Director, Raoul Wallenberg Institutet

Emil Erdtman intervjuar Gerard Quinn

Anna Bergholtz intervjuar Filip Lundquist

Anna Bergholtz intervjuar Åsa Granbom-Johsson

Anna Bergholtz intervjuar Chavia Ali

ALMEDALEN: Lagen som verktyg i Almedalen 2017

Rapport och referat från vårt lunchseminarium och våra utfrågningar i Funktionsrätt Sveriges tält den 4 juli:

Projektsamarbete Lagen som verktyg och Från snack till verkstad

Den 4 juli genomförde Lagen som verktyg ett heldagsprogram tillsammans med projektet Från snack till verkstad i Funktionsrätt Sveriges tält i Visby. Många kom förbi för en pratstund, några med egna berättelser om diskriminering eller angränsande frågeställningar. Fortsätt läsa ”ALMEDALEN: Lagen som verktyg i Almedalen 2017”

FILM: Konferens om strategiska rättsprocesser

Den 24 och 25 november 2016 höll Lagen som verktyg en konferens och två seminarier om hur civilsamhället genom strategiska rättsprocesser kan motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning och driva på rättsutvecklingen.

Paul Lappalainen framför bokhylla
Paul Lappalainen

Paul Lappalainen var moderator för konferensen och seminarierna. ”Det är en myt att lagar i sig är normativa”, sa han. ”Vi behöver resultat genom domstolspraxis.”

Här är två av Paul Lappalainens PowerPointbilder om civilsamhällets påtryckande roll och förverkligandet (implementeringen) av lagarna efter att de trätt i kraft:

PowerPointbild om civilsamhället som påtryckare
PowerPointbild om civilsamhället som påtryckare
PowerPointbild om implementering av lagar
PowerPointbild om implementering av lagar

Nedan följer ett urval av filmer från de två dagarna. Videoinläggen är på engelska. Textning finns på både engelska och svenska genom att klicka på symbolen för undertexter.

Adolf Ratzka introducerar Lagen som verktyg

Sid Wolinsky, Adolf Ratzka och Pat Kirkpatrick
Sid Wolinsky, Adolf Ratzka och Pat Kirkpatrick

Initiativtagaren till projektet Lagen som verktyg Adolf Ratzka – och tillika ordförande i den ideella föreningen med samma namn – inledde med orden: ”Sverige är en välfärdsstat, men vi är fortfarande andra klassens medborgare. Det finns diskriminering. Det vill vi ändra på.”

Film med Adolf Ratzkas introduktion om grundtankarna bakom Lagen som verktyg:

Adolf Ratzka intervjuar Sid Wolinsky om Disability Rights Advocates

Inför konferensen gjorde Adolf Ratzka en intervju med konferensens huvudtalare Sid Wolinsky, som är en av USA:s främsta advokater med fokus på rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sedan 1970-talet har han varit med och flyttat fram gränserna, främst genom att driva grupptalan (class actions) och andra rättsfall som fått stort genomslag.

Wolinsky har grundat Disability Rights Advocates i Berkeley, Kalifornien och ideella rättighetscentra, bland annat i Ungern. Han är numera supervising attorney på Disability Rights Advocates, och fortsätter driva rättsutvecklingen framåt för ett stärkt skydd mot diskriminering som har samband med funktionsnedsättning i USA.

I intervjun berättar Wolinsky om hur Disability Rights Advocates arbetar och hur man till exempel samarbetar med pro bono-advokater från kommersiella byråer. Wolinsky understryker att rättigheter för personer med funktionsnedsättning är medborgerliga rättigheter.

Film med Adolf Ratzkas intervju med Sid Wolinsky:

Att förverkliga diskrimineringslagarna genom strategisk processföring

Conference title in English: Realizing the promise of CRPD and disability discrimination law: strategic litigation and human rights enforcement

Sid Wolinsky om samhällsförändring med hjälp av rättsprocesser

Sid Wolinsky
Sid Wolinsky

Sid Wolinsky poängterar vikten av hitta fall som kan ge stort genomslag samt vikten av att ha mod. Dessutom poängterar han varför man i USA kan inte enbart förlita sig på statliga antidiskrimineringsmyndigheter.

Film där Sid Wolinsky berättar om hur Disability Rights Advocates arbetar strategiskt för samhällsförändring med hjälp av rättsprocesser:

Pat Kirkpatrick om fundraising som bygger ideella organisationer

Bild på Pat Kirkpatrick
Pat Kirkpatrick talar om fundraising inom ideella organisationer

Pat Kirkpatrick var den andra huvudtalaren. Hon var också med och grundade Disability Rights Advocates. I 30 år har hon ägnat sig åt fund-raising inom ideella organisationer.

Kirkpatrick är idag Fundraising Consultanten på Disability Rights Advocates och har där även ansvar för volontärverksamheten. Byrån startade i princip från noll, men har genom strategiskt och innovativt arbete med insamlingar efter många år blivit starkare och oberoende. Fundraising är ett område där svenska organisationer har mycket att lära.

Film där Pat Kirkpatrick berättar om sitt arbete med fundraising för Disability Rights Advocates:

Susanne Berg, Annika Jyrwall Åkerberg och Andrea Bondesson om vad vi kan lära i Sverige

Susanne Berg, Annika Jyrwall Åkerberg och Andrea Bondesson
Susanne Berg, Annika Jyrwall Åkerberg och Andrea Bondesson

Konferensen kommenterades av Annika Jyrwall Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders, Susanne Berg, chef för politik och metod på STIL och Andrea Bondesson, jurist i Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad. Susanne Berg underströk att svensk rätt drar rättsprocesserna mot förlikning, vilket leder till bristande utveckling av rättspraxis. ”Nu är det dags att fullfölja fallen till domslut”, sa hon.

Film där panelen kommenterar Sid Wolinskys och Pat Kirkpatricks föredrag:

Jurister behöver stärkt kompetens för att driva strategiska rättsfall

Mai Greitz och Sid Wolinsky
M.G. och Sid Wolinsky

Det första seminariet den 25 november behandlade juristernas roll i tillämpningen av diskrimineringsskyddet.

Seminar title in English: Enforcing disability law – The role of lawyers and lawyering

Gerard Quinn om hur law clinics och sommarskolor tränar jurister

Gerard Quinn bidrog med ett förinspelat inlägg. Han är professor i juridik och föreståndare för Centre on International Disability Law and Policy vid National University i Galway, Irland – ett pionjäruniversitet med masters- och doktorandkurser i lagstiftning om diskriminering och funktionshinder.

Quinn ses som en av ”arkitekterna” bakom Funktionshinderkonventionen och är nu även knuten till EU:s Fundamental Rights Agency (FRA, Wien). Gerard Quinn talar i sitt inlägg om hur EU-rätt och Funktionshinderkonventionen kan implementeras på nationell nivå. ”Juridiska och politiska processer är lika viktiga som rättigheterna i sig”, sade Gerard Quinn. Själva förändringsprocesserna gör dem verkliga och påtagliga för allmänheten.

”Europeiska jurister blir bättre på att använda argument grundade i internationell rätt, men de kan bli ännu bättre på det”, sa han. Att etablera law clinics som engagerar juriststudenter i att driva fall till domstolar är ett sätt att öka kunskapen inom juristkåren och driva på rättsutvecklingen. Att starta sommarskolor och samarbeta med akademier och advokatsamfund är andra sätt att påverka.

Gerard Quinns videoinlägg till seminariet:

Stellan Gärde m.fl. om svenska juristers möjligheter

Stellan Gärde m.fl. reflekterade över juristernas roll i implementeringen av diskrimineringsskyddet. ”Den juridiska traditionen i Sverige är inte att väcka talan, utan att undersöka”, konstaterades.

Film där Stellan Gärde m. fl. reflekterar över juristernas roll i implementeringen av diskrimineringsskyddet:

Civilsamhället har en nyckelroll i juridiska processer

Pat Kirkpatrick, Sid Wolinsky, Lars Trägårdh och Adolf Ratzka
Pat Kirkpatrick, Sid Wolinsky, Lars Trägårdh och Adolf Ratzka

Det andra seminariet hölls på Ersta Sköndals högskola och handlade om det civila samhällets roll i tillämpningen av lagar om funktionsnedsättning och stärkandet av de mänskliga rättigheterna.

Seminar title in English: Enforcing disability law – The role of civil society

Gerard Quinns videoinlägg betonade att det civila samhället måste engagera sig i juridiska processer för att motverka diskriminering. Funktionshinderrörelsen kan bli mer aktiv i analysen av rättsläget. Rösterna därifrån är det som verkligen betyder något. Sådan samproduktion av lagar och offentlig politik får större påverkan för individen.

Quinn beskrev hur det civila samhällets engagemang bidrog till Funktionshinderkonventionen. ”Konventionen skulle inte ha kommit till utan mycket aktiva inspel från det civila samhället runtom i världen.” Det civila samhällets engagemang upprätthåller synlighet för frågorna och trycker på för förändring.”

Sid Wolinsky betonade att förankring i funktionshinderrörelsen är nödvändig för att rätt fall som får stort genomslag ska drivas. Han arbetar nära amerikanska funktionshindersorganisationer. ”Utan förankring i funktionshinderrörelsen kommer rätt fall som får stort genomslag inte att kunna drivas”, sa han.

Lars Trägårdh
Lars Trägårdh

Lars Trägårdh och Adolf Ratzka samtalade avslutningsvis med Pat Kirkpatrick och Sid Wolinsky. Lars Trägårdh medgav att vi inte är så bekväma med ”välgörenhetens återkomst” i Sverige, men att den strukturförskjutning som sker innebär stärkta möjligheter för det civila samhället.

Film där Lars Trägårdh och Adolf Ratzka samtalar med Pat Kirkpatrick och Sid Wolinsky:

Mer om konferensen 24-25 november 2016

FILM: Conference 2016 on strategic litigation and disability discrimination

On 24 and 25 November 2016, the Law as a Tool for Social Change project arranged a conference and two seminars on how civil society, through strategic litigation, can counteract discrimination against people with disabilities and contribute to case law and the changing of legal norms.

Paul Lappalainen framför bokhylla
Paul Lappalainen

Paul Lappalainen was the moderator for the conference and seminars. (He was also the project manager at the time). ”There is a myth in Sweden that laws on their own change social norms.” he said. ”Laws are important, but only a first step. The second step, implementation of the law, particularly in terms of case law, is necessary for real changes in norms.”

Paul Lappalainen emphasized the need for civil society to become more effective concerning the writing of new laws as well as the need to play an active role in the enforcement process.

Below there is a selection of videos from the two days. The videos are in English. Subtitles are available in both English and Swedish by clicking on the subtitle symbol.

Adolf Ratzka introduces the Law as a Tool Project Sid Wolinsky, Adolf Ratzka and Pat Kirkpatrick

Sid Wolinsky, Adolf Ratzka och Pat Kirkpatrick
Sid Wolinsky, Adolf Ratzka och Pat Kirkpatrick

The initiator of the Law as a Tool project, Adolf Ratzka, who is also the president of the non-profit association with the same name, began with the words: ”Sweden is a welfare state, but we are still second-class citizens. There is discrimination. That is what we want to change.”

Video with Adolf Ratzka’s introduction to the ideas behind the Law as a Tool project.

Adolf Ratzka  interviews Sid Wolinsky from the Disability Rights Advocates (DRA)

Prior to the conference, Adolf Ratzka interviewed Sid Wolinsky, one of the United States’ leading lawyers focused on the rights of people with disabilities. Since the 1970s he has contributed to the development of the rights of persons with disabilities, primarily through the use of class actions and other high impact strategic litigation.

Wolinsky is a founder of Disability Rights Advocates (DRA) in Berkeley, California as well as other public interest law firms, including one in Hungary. He is currently a supervising attorney at Disability Rights Advocates, and continues to be a part of the movement towards greater protection against discrimination related to disability in the United States.

In the interview, Wolinsky talks about how Disability Rights Advocates functions and, for example, the cooperation with pro bono lawyers from private law firms. Wolinsky emphasizes that rights of people with disabilities are an issue of civil rights. He also pointed out that positive results in disability cases also leads to changes that benefit persons without disabilities.

Film with Adolf Ratzka’s interview with Sid Wolinsky.

Realizing the promise of CRPD and disability discrimination law: strategic litigation and human rights enforcement (Conference 24 November 2016)

Sid Wolinsky on social change through the use of litigation

Sid Wolinsky
Sid Wolinsky

Sid Wolinsky As a keynote speaker, Sid Wolinsky emphasizes the importance of finding cases that can give a major impact on the lives of persons with disabilities as well as the importance of having courage in bringing those cases. Courage is important in that there is often little case law and you are challenging strong established interests. He points out that in the United States this is one reason why you cannot rely solely on government anti-discrimination authorities for enforcement.

Film in which Sid Wolinsky explains how Disability Rights Advocates works strategically for social change through litigation.

Pat Kirkpatrick on fundraising for nonprofit organizations

Bild på Pat Kirkpatrick
Pat Kirkpatrick talar om fundraising inom ideella organisationer

Pat Kirkpatrick was the second main speaker. She was also a founder of Disability Rights Advocates. For 30 years she has been engaged in fundraising within nonprofit organizations.

Kirkpatrick is today a Fundraising Consultant at Disability Rights Advocates and also has responsibility for volunteer recruitment. The agency started basically from zero in terms of resources, but after many years, it has become stronger and independent through strategic and innovative work with fundraising. Fundraising is an area in which Swedish organizations seem to have a lot to learn.

Film där Pat Kirkpatrick berättar om sitt arbete med fundraising för Disability Rights Advocates:

Susanne Berg, Annika Jyrwall Åkerberg and Andrea Bondesson about what we can learn in Sweden

Susanne Berg, Annika Jyrwall Åkerberg och Andrea Bondesson
Susanne Berg, Annika Jyrwall Åkerberg och Andrea Bondesson

The following panel, Annika Jyrwall Åkerberg, lawyer at Civil Rights Defenders, Susanne Berg, director of politics and methodology at STIL (Founders of Independent Living in Sweden) and Andrea Bondesson, lawyer in the Swedish Disability Federation’s Project From Talk to Action, brought up their perspectives. Among other comments, Susanne Berg emphasized that Swedish law in practice pushes the parties towards conciliation, leading to an insufficient development of case law. ”Now is the time make sure that the cases get to court,” she said.

Film in which the panel comments on Sid Wolinsky’s and Pat Kirkpatrick’s presentations.

Enforcing disability law: The role of lawyers and lawyering (Seminar 1, 25 November 2016)

Mai Greitz och Sid Wolinsky
M.G. och Sid Wolinsky

The first seminar on 25 November 2016 examined the role of lawyers and lawyering in the enforcement of discrimination law concerning persons with disabilities.

 

Gerard Quinn on e.g. how law clinics and summer schools can contribute to the development of lawyers in this field

Gerard Quinn participated in the seminars through a pre-recorded video. He is a professor of law and director of the Center for International Disability Law and Policy at National University in Galway, Ireland. They have masters and doctoral Courses as well as a summer school focusing on disability and equality as human rights issues.

Quinn is seen as one of the ”architects” behind the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). He is also on the scientific committee of and the EU’s Fundamental Rights Agency (FRA, Vienna). Gerard Quinn talks about how EU law and CRPD can be used at the national level. Legal cases and political processes are as important as the rights themselves. The process of change makes them real and tangible to the public.

Quinn points out that European lawyers are getting better at using arguments based on international human rights law, but there is room for improvement. Establishing law clinics that engage law students in bringing cases to court is one way to push the legal processes forward which in turn can lead to increased knowledge and interest among lawyers and the rest of the legal community. Setting up summer schools based on a cooperation between law schools and law societies (bar associations) is another way of contributing to increased awareness and implementation.

Gerard Quinn’s video created for the conference and seminars.

Stellan Gärde and others discuss developing a more proactive role for lawyers

M.G., Chair of the Swedish Section of the International Commission of Jurists (ICJ-Sweden), and Stellan Gärde, Chair of Applied Human Rights, reflected on the role of lawyers in implementing the protection against discrimination.

”The legal tradition in Sweden is not to go to court, not to litigate, but to investigate,” according to M.G. They discussed the need for a greater and more creative role for lawyers, touching on topics ranging from pro bono work, to improved training regarding human rights, to the need to focus on discrimination law/equality as a key human right and constitutional issue in the cases that are taken to court.

Film in which Stellan Gärde and others reflect on the jurors’ role in implementing the anti-discrimination.

Enforcing disability law: The role of civil society (Seminar 2, 25 November 2016)

Pat Kirkpatrick, Sid Wolinsky, Lars Trägårdh och Adolf Ratzka
Pat Kirkpatrick, Sid Wolinsky, Lars Trägårdh och Adolf Ratzka

Pat Kirkpatrick, Sid Wolinsky, Lars Trägårdh and Adolf Ratzka

The second seminar was held at Ersta Sköndal University College and focused on the role of civil society in the enforcemnt of equality law in regard to disability and the strengthening of human rights. Lars Trädgårdh, Professor of History and Civil Society Studies at Ersta Sköndal, has a particular focus on the power or lack of power in civil society.

Gerard Quinn’s video emphasised the importance of civil society engagement in the development of anti-discrimination law as well as the enforcement of those laws. It is the active civil society involvement which will lead to laws and public policies that actually have a greater impact on behalf of persons with disabilities.

Quinn describes how civil society involvement contributed to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. He points out that the Convention would not have come about without the engagement of civil society organizations around the world.

Among other things he said that the involvement of civil society upholds the visibility of the issues and the need for change. Sid Wolinsky emphasized the support by and engagement of the disability movement is in general a key component in the litigation of high impact cases. He works closely with US disability organizations. Without support in the disability movement, there is a risk that good cases will not reach their potential impact.

Lars Trägårdh
Lars Trägårdh

Lars Trägårdh and Adolf Ratzka, wrapping up the seminar, discussed civil society engagement and its potential with Pat Kirkpatrick and Sid Wolinsky, as well as the audience. Among other things, Lars Trägårdh pointed out that we are not very comfortable with the ”return of charity” in Sweden, but that the structural shift taking place means greater opportunities for civil society to assert itself.

Video in which Lars Trägårdh and Adolf Ratzka talk with Pat Kirkpatrick and Sid Wolinsky as well as the audience about civil society and the law.

Please send us your comments on the videos!

Videoinlägg av professor Gerard Quinn

Gerard Quinn är professor i juridik och föreståndare för Centre on International Disability Law & Policy vid National University i Galway, Irland – ett pionjäruniversitet med masters- och doktorandkurser i lagstiftning om diskriminering och funktionshinder. Quinn var en av ”arkitekterna” bakom Funktionsrättskonventionen CRPD.

Här är hans videoinlägg på de seminarier som projektet Med lagen som verktyg anordnade den 25 november 2016 om hur juridiken kan användas för att införliva konventionen i praktiken – och civilsamhällets roll. Filmen är textad på både svenska och engelska. Klicka på symbolen för UNDERTEXTER för textning och INSTÄLLNINGAR för att byta språk.

Inför videoinlägget hade projektledaren och juristen Paul Lappalainen ställt några frågor till Gerard Quinn om Funktionsrättskonventionens tillkomst, det civila samhällets roll och hur jurister kan använda konventionen och internationell rätt i praktiken.

Inledningsvis talar Gerard Quinn om det civila samhällets roll i utarbetandet av Funktionsrättskonventionen; ”Konventionen skulle inte ha kommit till utan mycket aktiva inspel från det civila samhället runtom i världen.”

Han påminde om att det finns ett förslag till konvention om rättigheter för äldre personer, och konstaterade att funktionshinderrörelsen var långt före icke-statliga organisationer som arbetar för äldre personer i det internationella samordningsarbetet.

Vid framtagandet av Funktionsrättskonventionen var många nationella funktionshinderrörelser på plats i förhandlingsrummet och gjorde verklighet av det kända uttrycket ”ingenting om oss utan oss,” vilket även genomsyrar den slutliga konventionstexten.

”Engagemanget från det civila samhället på lokal, regional och nationell nivå – och nu på internationell nivå – är mycket viktigt för att upprätthålla en synlighet hos frågorna och trycka på för förändring.”

På Paul Lappalainens fråga om vi behöver nationella lagar för att införliva rättigheterna i konventionen lokalt svarade Gerard Quinn ”Ja, inom FN-systemet måste man ta med dem hem och internalisera dem.”

Han underströk vidare att seriella förändringsprocesser är lika viktiga som innehållet i konventionerna för att göra innehållet verkligt och påtagligt för personer på marken i samhället.

Han uppmuntrade till mer samverkan inom det civila samhället och gav som exempel den sommarskola inom funktionsrätt där han själv medverkat. Den samlade 160 deltagare från 47 länder förra året.

Att etablera law clinics genom att engagera juriststudenter vid juridiska institutioner för att driva fall till domstolar är ett sätt att öka kunskapen inom juristkåren och driva på rättsutvecklingen.

”Fler och fler regeringar ser strategiska rättsprocesser som ett konstruktivt bidrag och ett direkt deltagande i utarbetandet av den rättsliga utvecklingen.” Det är därför av demokratiska skäl viktigt att processerna är förankrade i samhället och i synnerhet funktionshinderrörelsen.

CRPD tillerkänner enskilda med funktionsnedsättning rätt till samhällsdelaktighet, och går på så sätt mycket längre än ett förbud mot diskriminering. Europadomstolen har långsamt och stegvis införlivat CRPD i sin analys av frågor om rättskapacitet och inkluderande undervisning.

Den Europeiska kommittén för sociala rättigheter har uppvisat stor förståelse för funktionsrätt i sin praxis, och bör enligt Gerard Quinn användas i större utsträckning – ”Europeiska jurister blir bättre på att använda argument grundade i internationell rätt, men de kan bli ännu bättre på det.”

Gerard Quinn uppmanar funktionshinderrörelsen att vara mer aktiv i analysen av rättsläget för att påvisa hur konventionen bättre kan implementeras i lagstiftningen och praktiken. Att använda sig av samarbeten med akademier och advokatsamfund runt om Europa bedömde han vara ett bra sätt för att påverka.

Professor Quinn avslutar med att retoriskt fråga ”skulle det civila samhället luta sig tillbaka och lita på den goda viljan hos andra? Nej jag tror att hela poängen med föreställningen om hur vi ändrar förändringsprocesser i konventionen är att rösten från personer med funktionshinder lyfts fram.

Detta betyder inte nödvändigtvis att man undergräver social konsensus eller avfärdar positiva resultat av den tidigare socialpolitiska inriktningen. Det är bara en ny typ av partnerskap i samproduktion av lagar och offentlig politik med större påverkan för individen.”

Seminarium på MR-dagarna 2016

På årets MR-dagar i Malmö anordnade Lagen som verktyg och Från snack till verkstad ett Seninarium med titeln ”Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig: det är dags att få rätt!”.

Juridik är ett verktyg för förändring. Men det räcker inte att ha rätt, man måste också få rätt. Handikappförbunden och Independent Living Institute lyfter fram det civila samhällets roll i implementering av Funktionshinderkonventionen och Diskrimineringslagen.

Paneldeltagare:

  • Andrea Bondesson, jurist i Från snack till verkstad, Handikappförbunden
  • Stellan Gärde, jurist och författare, Apply Human Rights
  • Paul Lappalainen, jurist och projektledare Lagen som verktyg, Independent Living Institute

Moderator: Emil Erdtman

Seminariet med undertext: