SEMINARIUM: Normhierarki och fördragskonform tolkning

Den 19 mars höll föreningen och projektet Med lagen som verktyg ett öppet seminarium om normhierarki och fördragskonform tolkning för att bättre förstå vad internationella konventioner om mänskliga rättigheter har för rättsställning i det svenska rättssystemet och hur de används i rättstillämpningen. Fortsätt läsa ”SEMINARIUM: Normhierarki och fördragskonform tolkning”

ALMEDALEN: Lagen som verktyg i Almedalen 2017

Rapport och referat från vårt lunchseminarium och våra utfrågningar i Funktionsrätt Sveriges tält den 4 juli:

Projektsamarbete Lagen som verktyg och Från snack till verkstad

Den 4 juli genomförde Lagen som verktyg ett heldagsprogram tillsammans med projektet Från snack till verkstad i Funktionsrätt Sveriges tält i Visby. Många kom förbi för en pratstund, några med egna berättelser om diskriminering eller angränsande frågeställningar. Fortsätt läsa ”ALMEDALEN: Lagen som verktyg i Almedalen 2017”

Framtidsseminarium

Ägde rum 12 maj 2017 på Sensus möte.

Rättsskyddet i Sverige för fri- och rättighetskränkningar, inklussive i diskrimineringsfall, är bristfälligt. Projektet Lagen som verktyg och föreningen Med lagen som verktyg vill därför bygga en ekonomiskt hållbar verksamhet som arbetar för samhällsförändring och stärkt diskrimineringsskydd genom att driva diskrimineringsfall till domstol.

Projektet säljer redan utbildningar och föreläsningar. Den ideella föreningen planerar att bygga en processfond. Dessutom vill några aktörer starta en insamlingsstiftelse för att finansiera strategiska rättsfall på alla diskrimineringsgrunder.

Det finns goda förebilder internationellt där NGO:er framgångsrikt bekämpar funktionshinderdiskriminering med utbildning och juridik. Men organisation, finansiering och juridiska metoder måste förmodligen anpassas till svenska förhållanden.

Att driva strategiska rättsfall i domstol kan innebära påtagliga ekonomiska risker. Och förutom finansiering handlar det även om organisering av processverksamheten. Hur ska till exempel jurister engageras och strategiska fall fångas upp?

Den 12 maj presenterar vi en idéskiss som vi vill diskutera med de som arbetar juridiskt inom funktionshinderrörelsen – och med andra intresserade.

Frågor att diskutera är bland annat:

 • Hur ska strategiska fall fångas upp?
 • När är ett fall strategiskt och vilka ska bestämma det?
 • Hur ska jurister engageras och den enskilde klagandes ekonomiska risker minimeras?
 • I vilken associationsform ska verksamheten bedrivas?

Dokumentation och diskussionsunderlag från seminariet kommer under juni 2017.

Lagen som verktyg höll workshop om bostadsdiskriminering

Lagen som verktygs jurist Ola Linder höll den 28 mars 2017 en workshop om funktionsdiskriminering och bostadsmarknaden.

Ola Linder håller en workshop i Malmö om bostadsdiskriminering
Ola Linder håller en workshop i Malmö om bostadsdiskriminering FOTO: Jenny Mörk

Vad är diskriminering på bostadsmarknaden, vilka drabbas och vad kan göras för att främja lika rätt i praktiken? Det var några av frågorna som behandlades under en konferens om bostadsdiskriminering som hölls under tisdagen den 28 mars 2017.

Malmö mot Diskriminering, MmD, stod som värd och bjöd på ett rikt schema med föreläsningar och workshops. Konferensen modererades av Ellinor Mehari från Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa.

Johanna Ingemarsson och Disa Nordling, jurister på MmD, pratade om deras tidigare bostadsprojekt. De konstaterade att det inte finns fler än tre rättsfall om bostadsdiskriminering från hovrätterna, varav det senaste drevs av MmD.

Diskrimineringsombudsmannen har inte drivit något bostadsdiskrimineringsfall till dom sedan 2010. MmD avser att fortsätta arbeta med frågorna, men konstaterar att det inte är hållbart att det inte finns fler aktörer som driver saken.

Karin Törnström från Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg och Johanna Ingemarsson från MmD höll ett givande och insiktsfullt pass om bevis i diskrimineringsmål. Frågor om bevisbörda, beviskrav och hur enskilda kan säkra tillräcklig bevisning för att kunna bedriva framgångsrik talan behandlades.

Att samla bevis som kan styrka ett påstående om att diskriminering skett är nödvändigt för att diskrimineringsskyddet ska vara effektivt. Funktionshinderrörelsen kan och bör ta en nyckelroll i att utveckla metoder för bevissäkring som kan stärka diskrimineringsskyddet i praktiken.

Lagen som verktygs jurist Ola Linder höll en workshop om funktionsdiskriminering och bostadsmarknaden. Workshopen utgick ifrån funktionsdiskriminering och bostadsmarknaden – vad är det, hur ser det ut i samhället och hur kan vi angripa det juridiskt?

Workshopen problematiserade kring konsekvenserna att bostadsmarknadens aktörer undantagits från ansvar för bristande tillgänglighet enligt diskrimineringslagen 2:12 c. Frågor om skillnader mellan diskrimineringsskyddet i svensk rätt och Sveriges internationella förpliktelser genom Funktionsrättskonventionen diskuterades.

Ali Ahmed, professor vid Linköpings universitet, föreläste sedan om vetenskapliga studier som kartlagt etnisk diskriminering på bostadsmarknaden. Han konstaterade att etnisk bostadsdiskriminering finns i Sverige, men att mer forskning behövs för att bättre förstå dess strukturer. Mycket av forskningen som finns har gjorts utan anslag, och det finns ett stort behov av ökat forskningsanslag för framtiden för att vi bättre ska kunna förstå bostadsdiskrimineringens orsaker och konsekvenser.

Övriga föreläsningar och workshops under dagen fokuserade på afrofobi, romska villkor på bostadsmarknaden, diskriminering genom inkomstkrav, och barns villkor i ljuset av ökande bostadsbrist. Konferensen avslutades av MmD med konstaterandet att det behövs fler aktörer som driver fall om bostadsdiskriminering i domstol och en fortsatt och stärkt mobilisering för att verkligen kunna motarbeta diskriminering på bostadsmarknaden och främja lika rätt.

Fullt program: http://www.malmomotdiskriminering.se/mmd-bjuder-in-till-konferens

Medlemsmöte om diskriminering

Ola Linder, Annika Jyrwall Åkerberg och Stellan Gärde
Ola Linder, Annika Jyrwall Åkerberg och Stellan Gärde

I vilka situationer är bristande tillgänglighet diskriminering? Vilka fall är möjliga och lämpliga att driva? Hur gör man det effektivast? Föreningen Med lagen som verktyg bjöd den 14 mars in medlemmar och andra intresserade till presentation och juridisk diskussion om några utvalda ärenden som föreningen medlemmar driver.

En panel med tre kunniga jurister kommenterade fallen utifrån lag, praxis och egna erfarenheter. De var:

 • Stellan Gärde, jurist och ordförande för Apply Human Rights och författare till boken Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning
 • Annika Jyrwall Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders och författare till boken Diskriminering på grund av funktionsnedsättning
 • Ola Linder, jurist i projektet Lagen som verktyg, har bl a skrivit en rättsutredning om bristande tillgänglighet

Frågor som juristerna diskuterade:

 • Bedömer du att någonting i berättelsen faller under diskrimineringslagens olika skyddsbestämmelser, och hur?
 • Om ja, hur kan det angripas rättsligt, samt vilka utsikter till framgång bedömer du att fallet har?
 • Finns ett strategiskt värde av att driva fallet för genomslag i samhället?

Bristande tillgänglighet på Arbetsförmedlingen

Maria Chöler inledde med att redogöra för den diskriminering som Caroline van Mourik upplevt under ett möte med Arbetsförmedlingen i Spånga-Kista. Här handlar det om bristande tillgänglighet i form av:

 • Ojämna ramper utan ledstång.
 • ”Dubbla trösklar” som tillsammans är högre än 1,5-2 cm.
 • Felplacerad dörröppnare vid ytterdörren.
 • Ingen dörröppnare vid hissen.
 • Avsaknad av RH-parkeringsplatser (för rörelsehindrade) och orimligt lång omväg från närmaste RH-parkering.
 • Bristande bemötande, förståelse/kompetens kring problemet.

Juristerna i panelen fastslog att det rör sig om en diskriminering i form av bristande tillgänglighet och att dessa hinder – som kan klassas som ”enkelt avhjälpa hinder” – bör åtgärdas.

Stellan Gärde föreslog att Caroline van Mourik ska driva diskrimineringsärendet på egen hand genom ett ombud. Detta ombud ska utreda det inträffade och ett skadeståndsyrkande ska fastställas.

I detta fall är motparten Arbetsförmedlingen – alltså staten – och innan ärendet tas upp i domstol ska kravet (skadeståndsyrkandet) diskuteras med Arbetsförmedlingen. Om motparten accepterar de skadeståndskrav som den diskriminerade fastställt så behöver ärendet inte behandlas i domstol. Det skulle bara innebära onödiga rättegångskostnader.

Det är om parterna inte är överens som diskrimineringsärendet tas upp i rätten. Detta görs genom en sedvanlig tvisteprocess, dvs att den som blivit diskriminerad stämmer sin motpart.

Juristen Annika Jyrvall Åkerberg förklarade att den som utsatts för diskriminering även kan vända sig till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Det är visserligen mycket sällan som DO väljer att ta sig an något av de fall som inkommer men det är ändå viktigt att den som utsatts för diskriminering anmäler så att DO får en bild över vilken typ av diskriminering som människor upplever i samhället.

Annika Jyrvall Åkerberg föreslog även att den som utsatts för diskriminering tar kontakt med den närmaste antidiskrimineringsbyrån för att se om de kan driva det aktuella fallet. Antidiskrimineringsbyråerna har ofta mycket begränsade resurser men det är värt ett försök. Det finns heller inget som hindrar att den som utsatts för diskriminering hör av sig till flera aktörer för att få sitt fall behandlat.

Utebliven provanställning på grund av ledarhund

Catrin Strömvall sökte i november 2016 jobb som handledare och kom till intervju med rekryterare och senare med en områdeschef. Catrin informerade områdeschefen om att hon är beroende av sin ledarhund men att den skulle ligga inne på hennes kontorsrum och inte komma i kontakt med övrig personal.

Catrin erbjöds tjänsten, arbetsförmedlaren ordnade alla handlingar avseende anställningsstöd och hjälpmedelsspecialister besökte arbetsplatsen och konstaterade att det inte förelåg några tillgänglighetsproblem.

När hon en vecka innan tjänsten skulle påbörjas besökte sin nya arbetsplats med sin ledarhund blev stämningen upprörd. Man oroades för allergier och menade att det fanns personal och deltagare som av kulturella skäl inte kunde vistas i närheten av hundar. Morgonen efter denna händelse ringde områdeschefen och hänvisade till lagstiftning och arbetsmiljöproblem och meddelade att provanställningen inte skulle påbörjas.

Stellan Gärde konstaterade att det rör sig om en avbruten provanställning och att Catrin Strömvall har rätt till femton dagars varseltid. Juristpanelen konstaterar sedan att ledarhundsfrågan är komplicerad och att många frågor på detta område ännu inte besvarats.

Annika Jyrvall Åkerberg sa att det inte fastslagits i praxis om rätten att ta med sig sin hund är en fråga om tillgänglighet eller inte. Ett uttalande från Handikappombudsmannen (nedlagd 2008) säger det, men det är ingen dom.

I Diskrimineringslagen skiljer man på direkt diskriminering och indirekt diskriminering och i ärenden rörande ledarhundar måste man utreda om den synskadade blivit diskriminerad på grund av hunden eller på grund av funktionsnedsättningen.

Vid generella hundförbud rör det sig om en indirekt diskriminering. Då har man alltså att göra med en bestämmelse som framstår som neutral men som särskilt missgynnar synskadade och andra som till följd av en funktionsnedsättning är i behov av sina ledarhundar för att klara sig i vardagen.

I samband med diskussionen kring direkt och indirekt diskriminering påtalade Sofia Thoresdotter det märkliga i att man separerar på synskadade och deras ledarhundar. I likhet med en rullstolsburen som är i behov av sin rullstol så är man som synskadad i behov av sin ledarhund. Men ingen skulle säga till någon som använder rullstol: ”vi kan gärna släppa in dig men inte din rullstol”.

Men det kan uppstå en intressekollision när en synskadad med ledarhund ska vistas på samma plats som en allergiker. Sedan lång tid finns en överenskommelse mellan Synskadades riksförbund och Astma- och allergiförbundet om att de inblandade personerna ska hitta en lösning utan flera parter inblandade. Denna överenskommelse har dock ingen juridisk tyngd.

Catrin hänvisade till en annan lösning som gjorts för deltagare som ska välja Stöd- och matchningsleverantör inom Arbetsförmedlingen. Den som har ledarhund ska då kontakta den leverantör man vill välja och om det inte redan finns någon med allergi där kan den leverantören väljas. Skulle det senare komma någon med allergi dit får denne välja en annan leverantör. Principen ”först på plats” ska enligt Arbetsförmedlingen även gälla vid anställningar hos dessa leverantörsföretag.

I Catrin Strömvalls fall är det oklart om det verkligen fanns någon person med allergi på arbetsplatsen. Annika Jyrvall Åkerberg sa att det vore intressant att pröva ett fall där det uttalats ett generellt antagande om en risk att det skulle kunna finnas allergiska personer på platsen. Men det faktum att det inte finns några prejudikat gör ibland att det uppstår en rädsla att driva processer. Om den leder till ett negativt domslut är risken att det blir prejudicerande och får negativa konsekvenser för rättsläget och den som anmält.

Avvisad från utbildning som ingick i arbetet

Sofia Thoresdotter skulle på en föreläsning i en stor aula på universitetssjukhuset i Örebro. Denna föreläsning ingick i hennes arbetsuppgifter på Örebro läns landsting. Sofia har ledarhund och när hon tagit plats i lokalen så kommer någon fram och säger att hunden inte får vara där eftersom en person – som har ett uppdrag i samband med föreläsningen – är allergisk.

Det föreslogs att ledarhunden skulle lämnas i en informationsdisk utanför aulan. Sofia ville istället prata direkt med den berörda personen men nekades detta. En chefsperson ställde sig ovanför Sofia i en trappa och förklarade att ledarhunden inte kunde vistas i lokalen. Sofia lämnade lokalen.

I mars 2015 hölls ett möte om tvisteförhandlingsframställan från Akademikerförbundet SSR där Örebro läns landsting/Region Örebro län menade att Sofia lämnat lokalen och inte varit villig till en kompromisslösning. Kravet på skadestånd avvisades därför. DO avslutade senare ärendet (ANM 2015/125).

Eftersom personen med allergi i denna situation hade en funktion vid föreläsningen tror inte Annika Jyrvall Åkerberg att Sofia Thoresdotter skulle få framgång i fallet. Men det krävs generellt mer praxis för att klargöra vad som gäller i ärenden som rör ledarhundar. Idag vet vi inte om det är lagen som brister eller om det är tolkningen av den som behöver förbättras, sa Annika Jyrwall Åkerberg. Till dess vi fått praxis måste problemen lösas på andra sätt.

Juristerna menade att man vid den här typen av intressekollisioner måste söka alternativa lösningar till problemet. Hade personen med allergi och Sofia kunnat sitta i olika delar av den stora lokalen? Hade Sofia kunnat ta del av föreläsningen från ett angränsande rum (via till exempel mobilen)? Stellan Gärde menade att man kan kräva av den som anordnar denna typ av föreläsningar att alla ska kunna vara med, och för det måste man finna praktiska lösningar.

Uteblivna hållplatsutrop i Örebro

Sofia Thoresdotter bor i Örebro och begränsas av att det inte längre ropas ut vid vilken busshållplats bussarna stannar. Sofia och hennes sambo har påtalat detta många gånger men hittills har ingenting hänt. Det betyder att Sofia måste be busschaufförerna om att särskilt upplysa henne om när de stannar vid den busshållplats där hon vill stiga av. Det är inte alltid de vill göra det eller kommer ihåg att säga till vid rätt hållplats.

Juristerna diskuterade hur frågor rörande tillgänglighet ska behandlas när det rör sig om upphandlade tjänster. Har rätt krav ställts i upphandlingen (något som EU:s upphandlingsdirektiv kräver)? Dessa frågor är ännu inte utredda i fallet. Det är också oklart hur länge landstinget kan säga att ”vi skall titta på tillgängligheten” utan att genomföra några faktiska åtgärder.

Vidare diskuterades vikten av att man dokumenterar diskrimineringen på ett utförligt sätt. Sofia uppmanades att ta hjälp av sin sambo och dokumentera på film, till exempel skylten och frånvaron av ljud samt när Sofia inte kommer av vid rätt hållplats. Ju fler ”bevis” som finns desto bättre, avslutade Stellan Gärde.

Seminarium med Lagen som verktyg
Seminarium med Lagen som verktyg

Råd och tips

Juristpanelen ställde sig tveksamma till om det räcker med pro bono-jurister (frivilliga) för att komma tillrätta med diskrimineringsproblematiken. Det är lättare att ställa krav på en jurist som arbetar mot betalning.

Stellan Gärde hoppas ändå att blivande jurister ska bli mer intresserade av att ta sig an pro bono-fall. Han föreslår även att man tar kontakt med några av de större juristbyråerna och ber dessa driva några diskrimineringsfall.

Tips för dig som vill anmäla diskriminering:

 • Dokumentera den diskriminering du utsätts för!
 • Anmäl med hjälp av Anmälningstjänsten (då blir fallen offentliga och lättare att arbeta vidare med för föreningen Med lagen som verktyg).
 • Stäng inga dörrar! Den som utsatts för diskriminering kan driva fallet genom flera förfaranden.

Konferensfilmer om strategiska rättsprocesser

Den 24 och 25 november 2016 höll Lagen som verktyg en konferens och två seminarier om hur civilsamhället genom strategiska rättsprocesser kan motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning och driva på rättsutvecklingen.

Paul Lappalainen framför bokhylla
Paul Lappalainen

Paul Lappalainen var moderator för konferensen och seminarierna. ”Det är en myt att lagar i sig är normativa”, sa han. ”Vi behöver resultat genom domstolspraxis.”

Här är två av Paul Lappalainens PowerPointbilder om civilsamhällets påtryckande roll och förverkligandet (implementeringen) av lagarna efter att de trätt i kraft:

PowerPointbild om civilsamhället som påtryckare
PowerPointbild om civilsamhället som påtryckare
PowerPointbild om implementering av lagar
PowerPointbild om implementering av lagar

Nedan följer ett urval av filmer från de två dagarna. Videoinläggen är på engelska. Textning finns på både engelska och svenska genom att klicka på symbolen för undertexter.

Adolf Ratzka introducerar Lagen som verktyg

Sid Wolinsky, Adolf Ratzka och Pat Kirkpatrick
Sid Wolinsky, Adolf Ratzka och Pat Kirkpatrick

Initiativtagaren till projektet Lagen som verktyg Adolf Ratzka – och tillika ordförande i den ideella föreningen med samma namn – inledde med orden: ”Sverige är en välfärdsstat, men vi är fortfarande andra klassens medborgare. Det finns diskriminering. Det vill vi ändra på.”

Film med Adolf Ratzkas introduktion om grundtankarna bakom Lagen som verktyg:

Adolf Ratzka intervjuar Sid Wolinsky om Disability Rights Advocates

Inför konferensen gjorde Adolf Ratzka en intervju med konferensens huvudtalare Sid Wolinsky, som är en av USA:s främsta advokater med fokus på rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sedan 1970-talet har han varit med och flyttat fram gränserna, främst genom att driva grupptalan (class actions) och andra rättsfall som fått stort genomslag.

Wolinsky har grundat Disability Rights Advocates i Berkeley, Kalifornien och ideella rättighetscentra, bland annat i Ungern. Han är numera supervising attorney på Disability Rights Advocates, och fortsätter driva rättsutvecklingen framåt för ett stärkt skydd mot diskriminering som har samband med funktionsnedsättning i USA.

I intervjun berättar Wolinsky om hur Disability Rights Advocates arbetar och hur man till exempel samarbetar med pro bono-advokater från kommersiella byråer. Wolinsky understryker att rättigheter för personer med funktionsnedsättning är medborgerliga rättigheter.

Film med Adolf Ratzkas intervju med Sid Wolinsky:

Att förverkliga diskrimineringslagarna genom strategisk processföring

Conference title in English: Realizing the promise of CRPD and disability discrimination law: strategic litigation and human rights enforcement

Sid Wolinsky om samhällsförändring med hjälp av rättsprocesser

Sid Wolinsky
Sid Wolinsky

Sid Wolinsky poängterar vikten av hitta fall som kan ge stort genomslag samt vikten av att ha mod. Dessutom poängterar han varför man i USA kan inte enbart förlita sig på statliga antidiskrimineringsmyndigheter.

Film där Sid Wolinsky berättar om hur Disability Rights Advocates arbetar strategiskt för samhällsförändring med hjälp av rättsprocesser:

Pat Kirkpatrick om fundraising som bygger ideella organisationer

Bild på Pat Kirkpatrick
Pat Kirkpatrick talar om fundraising inom ideella organisationer

Pat Kirkpatrick var den andra huvudtalaren. Hon var också med och grundade Disability Rights Advocates. I 30 år har hon ägnat sig åt fund-raising inom ideella organisationer.

Kirkpatrick är idag Fundraising Consultanten på Disability Rights Advocates och har där även ansvar för volontärverksamheten. Byrån startade i princip från noll, men har genom strategiskt och innovativt arbete med insamlingar efter många år blivit starkare och oberoende. Fundraising är ett område där svenska organisationer har mycket att lära.

Film där Pat Kirkpatrick berättar om sitt arbete med fundraising för Disability Rights Advocates:

Susanne Berg, Annika Jyrwall Åkerberg och Andrea Bondesson om vad vi kan lära i Sverige

Susanne Berg, Annika Jyrwall Åkerberg och Andrea Bondesson
Susanne Berg, Annika Jyrwall Åkerberg och Andrea Bondesson

Konferensen kommenterades av Annika Jyrwall Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders, Susanne Berg, chef för politik och metod på STIL och Andrea Bondesson, jurist i Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad. Susanne Berg underströk att svensk rätt drar rättsprocesserna mot förlikning, vilket leder till bristande utveckling av rättspraxis. ”Nu är det dags att fullfölja fallen till domslut”, sa hon.

Film där panelen kommenterar Sid Wolinskys och Pat Kirkpatricks föredrag:

Jurister behöver stärkt kompetens för att driva strategiska rättsfall

Mai Greitz och Sid Wolinsky
Mai Greitz och Sid Wolinsky

Det första seminariet den 25 november behandlade juristernas roll i tillämpningen av diskrimineringsskyddet.

Seminar title in English: Enforcing disability law – The role of lawyers and lawyering

Gerard Quinn om hur law clinics och sommarskolor tränar jurister

Gerard Quinn bidrog med ett förinspelat inlägg. Han är professor i juridik och föreståndare för Centre on International Disability Law and Policy vid National University i Galway, Irland – ett pionjäruniversitet med masters- och doktorandkurser i lagstiftning om diskriminering och funktionshinder.

Quinn ses som en av ”arkitekterna” bakom Funktionshinderkonventionen och är nu även knuten till EU:s Fundamental Rights Agency (FRA, Wien). Gerard Quinn talar i sitt inlägg om hur EU-rätt och Funktionshinderkonventionen kan implementeras på nationell nivå. ”Juridiska och politiska processer är lika viktiga som rättigheterna i sig”, sade Gerard Quinn. Själva förändringsprocesserna gör dem verkliga och påtagliga för allmänheten.

”Europeiska jurister blir bättre på att använda argument grundade i internationell rätt, men de kan bli ännu bättre på det”, sa han. Att etablera law clinics som engagerar juriststudenter i att driva fall till domstolar är ett sätt att öka kunskapen inom juristkåren och driva på rättsutvecklingen. Att starta sommarskolor och samarbeta med akademier och advokatsamfund är andra sätt att påverka.

Gerard Quinns videoinlägg till seminariet:

Stellan Gärde och Mai Greitz om svenska juristers möjligheter

Mai Greitz och Stellan Gärde reflekterade över juristernas roll i implementeringen av diskrimineringsskyddet. ”Den juridiska traditionen i Sverige är inte att väcka talan, utan att undersöka”, konstaterade bland annat Mai Greitz.

Film där Mai Greitz och Stellan Gärde reflekterar över juristernas roll i implementeringen av diskrimineringsskyddet:

Civilsamhället har en nyckelroll i juridiska processer

Pat Kirkpatrick, Sid Wolinsky, Lars Trägårdh och Adolf Ratzka
Pat Kirkpatrick, Sid Wolinsky, Lars Trägårdh och Adolf Ratzka

Det andra seminariet hölls på Ersta Sköndals högskola och handlade om det civila samhällets roll i tillämpningen av lagar om funktionsnedsättning och stärkandet av de mänskliga rättigheterna.

Seminar title in English: Enforcing disability law – The role of civil society

Gerard Quinns videoinlägg betonade att det civila samhället måste engagera sig i juridiska processer för att motverka diskriminering. Funktionshinderrörelsen kan bli mer aktiv i analysen av rättsläget. Rösterna därifrån är det som verkligen betyder något. Sådan samproduktion av lagar och offentlig politik får större påverkan för individen.

Quinn beskrev hur det civila samhällets engagemang bidrog till Funktionshinderkonventionen. ”Konventionen skulle inte ha kommit till utan mycket aktiva inspel från det civila samhället runtom i världen.” Det civila samhällets engagemang upprätthåller synlighet för frågorna och trycker på för förändring.”

Sid Wolinsky betonade att förankring i funktionshinderrörelsen är nödvändig för att rätt fall som får stort genomslag ska drivas. Han arbetar nära amerikanska funktionshindersorganisationer. ”Utan förankring i funktionshinderrörelsen kommer rätt fall som får stort genomslag inte att kunna drivas”, sa han.

Lars Trägårdh
Lars Trägårdh

Lars Trägårdh och Adolf Ratzka samtalade avslutningsvis med Pat Kirkpatrick och Sid Wolinsky. Lars Trägårdh medgav att vi inte är så bekväma med ”välgörenhetens återkomst” i Sverige, men att den strukturförskjutning som sker innebär stärkta möjligheter för det civila samhället.

Film där Lars Trägårdh och Adolf Ratzka samtalar med Pat Kirkpatrick och Sid Wolinsky:

Kommentera gärna innehållet i filmerna!

Seminarium på MR-dagarna 2016

På årets MR-dagar i Malmö anordnade Lagen som verktyg och Från snack till verkstad ett Seninarium med titeln ”Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig: det är dags att få rätt!”.

Juridik är ett verktyg för förändring. Men det räcker inte att ha rätt, man måste också få rätt. Handikappförbunden och Independent Living Institute lyfter fram det civila samhällets roll i implementering av Funktionshinderkonventionen och Diskrimineringslagen.

Paneldeltagare:

 • Andrea Bondesson, jurist i Från snack till verkstad, Handikappförbunden
 • Stellan Gärde, jurist och författare, Apply Human Rights
 • Paul Lappalainen, jurist och projektledare Lagen som verktyg, Independent Living Institute

Moderator: Emil Erdtman

Se seminariet på film:

Konferensen Funktionshinderkonventionen och juridik som verktyg

Andrea Bondesson föreläser på Konferensen Funktionshinderkonventionen och juridik som verktyg
Andrea Bondesson föreläser på Konferensen Funktionshinderkonventionen och juridik som verktyg

Den 19 maj hölls heldagskonferensen ”Funktionshinderkonventionen och juridik som verktyg” i HSO Stockholms läns konferenslokal på S:t Göransgatan 82 i Stockholm. Konferensen var ett samarbete mellan projekten Med lagen som verktyg och Från snack till verkstad, som drivs av Handikappförbunden (och har inriktning mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – CRPD eller Funktionshinderkonventionen).

Fortsätt läsa ”Konferensen Funktionshinderkonventionen och juridik som verktyg”