CharterClick! – ett nytt verktyg för att ta reda på om EU-stadgan är tillämplig

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter. Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, blev stadgan juridiskt bindande för medlemsstaterna och unionens institutioner när EU-rätten tillämpas.

Just nu utvecklar EU-kommissionen i samarbete med flera universitet och nationella institutioner CharterClick! som är ett verktyg för att underlätta för enskilda och jurister att se om EU-stadgan är tillämplig. Med verktyget ska enskilda lättare kunna ta reda på om en kränkning av de grundläggande rättigheterna har sket. Syftet med projektet är att ta rättigheterna närmare medborgarna.

Lagen som verktyg medverkade under en workshop om CharterClick! tidigare i januari vid Uppsala universitet. Flera civilsamhällesorganisationer och myndigheter deltog i diskussionerna om hur den kunde bli mer användbar i det löpande arbetet.

Enskilda har rättigheter enligt EU-stadgan. Den bygger i stor utsträckning på Europarådets stadga om sociala rättigheter, men är bara tillämplig när EU-rätten ska tillämpas. Artikel 26 om integrering av personer med funktionsnedsättning slår fast att unionen ”erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.”

EU-stadgans artikel 21 förbjuder diskriminering på grund av bland annat kön, etniskt ursprung, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Av betydelse är även artikel 53 som slår fast att stadgan inte får tolkas så att den inskränker mänskliga rättigheter enligt unionsrätten i övrigt, internationell rätt och särskilt Europakonventionen. Eftersom EU är part till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) bör stadgan tolkas i ljuset av bestämmelserna i konventionen.

CharterClick! beräknas publiceras senare i vår på projektets hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.