NYHETSBREV: Juni 2018

Läs Lagen som verktygs bok MOTVERKA FUNKTIONSDISKRIMINERING OCH FÖRÄNDRA SAMHÄLLET MED LAGEN SOM VERKTYG som gratis pdf eller beställ tryckt exemplar för 150 kr inklusive frakt. Maila emil@lagensomverktyg.se och sätt in pengar på bg 5040-0522 eller Swish 123 031 75 45 så kommer boken.

Den rättsliga och politiska utvecklingen

Seger för DHR – utan avskräckande diskrimineringsersättning

Den 11 juni kom äntligen Gävle tingsrätts dom i fallet där Lars-Göran Wadén, som använder rullstol, inte kunde resa med en buss. DO konstaterade att diskriminering kan ha skett, men vidtog inga rättsliga åtgärder. Organisationen DHR stämde Region Gävleborg med yrkande på 100 000 kronor i diskrimineringsersättning. Efter beslut i Högsta domstolen om att regionen är ansvarig och tingsrättsförhandlingen den 21 maj slog tingsrätten fast att det var diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Diskrimineringsersättningen sattes till 16 000 kronor, varav 8 000 avser ersättning för upprättelse och 8 000 kronor preventionspåslag. Lagen som verktyg har analyserat domen och särskilt diskrimineringsersättningens funktion. Mer vägledande domskäl hade varit bra, men DHR:s vinst visar att civilsamhället har förmågan att driva och vinna fall rörande diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Lagen som verktygs analys av domen

Vara kommun medgav höjd diskrimineringsersättning

I fallet där Vara kommun i maj 2017 dömdes som ansvarig för diskriminering i form av bristande tillgänglighet har Göta hovrätt i Jönköping den 15 maj höjt diskrimineringsersättningen från 30.000 kr till 75.000 kr, det belopp DO yrkat. Vara kommun medgav talan under huvudförhandlingen innan sakframställningarna skulle genomföras. Därför har grunderna för yrkandena inte prövats i sak, men det är ändå positivt att det yrkade beloppet dömts ut. Sebastian Häregård, som utsatts för diskrimineringen, är nöjd och hans pappa Mikael säger till Lagen som verktyg att han hoppas att fler kommuner nu tar lärdom och förbättrar tillgängligheten i skolorna. Vi frågade även Vara kommuns ombud om anledningen till medgivandet. Läs om det i Lagen som verktygs artikel om hovrättsdomen

Brister i kommunernas arbete med enkelt avhjälpta hinder

Lagen som verktygs juristpraktikant Anna Zotééva skickade ut en enkät till landets kommuner om hur de utför tillsyn över plan- och bygglagens bestämmelse om ”enkelt avhjälpta hinder”. I sin rapport analyserar hon över 110 svar som visar att kommunerna inte prioriterar enkelt avhjälpta hinder. Göteborgs stad är ett undantag som satsar på tillsyn och information om hur hinder kan anmälas. Men ingen kommun har utfärdat föreläggande med vite, som är ett av de påtryckningsmedel kommunerna har enligt lagen.

Anna upptäckte både juridiska fel och missuppfattningar om tillsynsansvaret. Handläggningstiderna är ibland upp till tio år och vissa ärenden läggs ner utan åtgärd. Från den 1 juli 2018 gäller en ny förvaltningslag och då kommer det inte längre vara möjligt att fatta ”hemmasnickrade” varianter av beslut som inte går att överklaga. Hittills finns bara ett rättsfall i domstol och det behövs rättspraxis bl a för att vi ska veta vem som har klagorätt i fall om enkelt avhjälpta hinder. Anna Zotééva anser att ”omvänd bevisbörda bör införas när det gäller enkelt avhjälpta hinder, men påpekar också att fler anmälningar måste göras om lagen ska fungera. Rapporten resulterade i en debattartikel på Dagens samhälle och medverkan i en konferens om uppföljning av Funktionsrättskonventionen. Sammanfattning och rapport om enkelt avhjälpta hinder

Konferensrapport

Den 30 maj firade Independent Living Institute sina första 25 år med en internationell konferens – med stöd från Nordens välfärdscenter, Bente Skansgårds minnesfond, ULOBA, STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige) och ENIL (European network for independent living) – om hur funktionshinderrörelsen och jurister kan samarbeta i strategisk processföring. Cirka 80 personer kom från bland annat de nordiska länderna, Estland, Bulgarien, Israel och USA.

ILI:s verksamhetsledare Jamie Bolling hälsade välkommen och juristen Paul Lappalainen var moderator. Adolf Ratzka, ILI:s grundare och ordförande i föreningen Med lagen som verktyg, la den ideologiska grunden till varför strategisk processföring är viktig och professor Gerard Quinn höll ett anförande om rättsprocessers funktion i det demokratiska samhället. Sid Wolinsky från amerikanska Disability Rights Advocates inspirerade med sina framgångsrika mål som förändrat livet för människor med funktionsnedsättning i USA – och förbättrat tillgängligheten i hela samhället.

En annan inspirerande röst kom från Abbass Abbass som i sin hemstad Nasaret grundat den arabiska organisationen AlManarah, som arbetar både med strategisk processföring och utbildning. Den nordiska panelen bestod av juristerna Katrin Oddsdottir, Island, Jukka Kumpuvuori, Finland och Lagen som verktygs Ola Linder samt den norska aktivisten Berit Vegheim. Samtalet kretsade kring likheter och skillnader i rättssystemen och erfarenheterna av strategisk processföring. Mer samarbete inom europeisk rätt behövs, men också större medvetenhet hos rättighetsbärare och strategier för att möta negativa domar och prejudikat.

Under lunchen gratulerade Jamie Bolling, Vibeke Marøy Melstrøm, Kapka Panayotova, Helena Karnström m fl Independent Living Institute till 25 framgångsrika år och särskild uppmärksamhet – och presenter – fick grundaren Adolf Ratzka ta emot.

Eftermiddagen ägnades åt hur juridiska verktyg som nationell lag och internationella regleringar – till exempel Europakonventionens artikel 6 om rätten till rättvis rättegång och artikel 13 om effektiva rättsmedel – kan användas bättre, men också hur hindren för tillgång till rättvisa kan övervinnas. Lena Svenaeus, Lunds universitet, pekade på att den kanadensiska Människorättskommissionen förra året tog fyra gånger så många fall till domstol som svenska DO. Kapka Panayotovas bulgariska organisation har varit mycket framgångsrik och vunnit mål efter mål, men i Bulgarien är problemet att domar inte följs och därmed inte leder till förändring. Fredrik Bergman redogjorde för hur svenska Centrum för rättvisa arbetar med strategisk processföring och tog exemplet hur ett prejudicerande fall i migrationsrätt förändrat livssituationen för tusentals personer som tidigare riskerat utvisning.

Juristen Annika Jyrwall Åkerberg berättade om hur Civil Rights Defenders samarbetar med universitet för kunskapsutbyte och praktikanter samt legal clinics där juridikstudenter erbjuds fall att arbeta med. En win-win-situation. Ulrika Westerlund berättade om hur hon som ordförande för RFSL framgångsrikt arbetade med strategisk processföring för att få stopp på tvångssterilisering av transpersoner. Stellan Gärde gjorde inspel om den framgångsrika domen i Kammarrätten i Göteborg gällande en person rätt att välja boende. Han tipsade om hur rättsprocesser kan finansieras och drivas i samarbete med civilsamhället. Sid Wolinsky gav ytterligare exempel på detta och Susanne Berg sammanfattade dagens budskap och sporrade till fortsatta ansträngningar. Koalitioner betyder inte snälla jurister som hjälper funktionshinderorganisationer utan gemensamt lärande och samarbete.

Matchning och nätverksbildande

Dagarna före konferensen – den 28 och 29 maj – anordnades en ”match” i samarbete med International Initiative for Disability Leadership. På denna tvådagars workshop kom deltagare från bland annat Australien och Kanada. Lagen som verktyg medverkade och deltagarna bidrog själva med sina erfarenheter.

Den 31 maj hölls ett första nätverksmöte för Disability Rights Defenders Network. Förutom erfarenhetsutbyte och diskussion om vad som konstituerar diskriminering finns behov av att sammanställa de fall som faktiskt drivs på området världen över. Även om det drivs ett fåtal i ett enskilt land, kan vetskapen om den samlade mängden fall öka benägenheten att arbeta med strategisk processföring. Vid mötet startades Facebook-gruppen Law as a Tool och beslutades att ALLA SOM FÅR DETTA NYHETSBREV ÄR VÄLKOMNA att söka medlemskap i gruppen och bidra till att dess utveckling. Selina Griesser arbetar med nätverket fram till augusti. Anteckningar från mötet på engelska

Almedalen 2018

Lagen som verktyg medverkar i samarbete med Från snack till verkstad och Funktionsrätt Sverige i

Seminarium om LSS och mänskliga rättigheter

Torsdag 5 juli kl 10 – 11 på Högskolan, sal B11 med medverkan av bland andra Anna Barsk Holbom, Mattias Blomberg, Andreas Pettersson

Seminariet i Almedalsprogrammet

Barnkonventionen blir lag. Vad händer med Funktionsrättskonventionen?

Fredag 6 juli kl 9 – 12 i Funktionsrätt Sveriges tält i Visby.

Barnkonventionen ska bli lag, men vad händer med Funktionsrättskonventionen? FN och Europarådet uppmanar Sverige att införa även den konventionen som lag. Vad anser partierna? Vad skulle en inkorporering innebära juridiskt och politiskt?

 • 09.00 Funktionsrätt Sverige om sin valfråga
 • 09.30 Liberalerna
 • 09.45 Centerpartiet
 • 10.00 Kristdemokraterna
 • 10.15 Socialdemokraterna
 • 10.30 Miljöpartiet
 • 10.45 Vänsterpartiet
 • 11.00-11.45 Ola Linder leder seminarium med:
  • Nora Eklöv, Unga rörelsehindrade
  • Hanna Gerdes, MR-jurist
  • Annika Jyrwall Åkerberg, Civil Rights Defenders
  • Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige

Fredag förmiddag i Almedalsprogrammet

Hösten 2018

3 september: Är bristande stöd i skolan diskriminering?

Lagen som verktyg bjuder in till seminarium om rätten till utbildning och hur lagen kan användas som verktyg vid bristande stöd. Autism- och Aspergerförbundet och Stockholms stad medverkar. Tid och plats: 3 september kl 12.00-15.00 på Storforsplan 36:10tr, Farsta. Anmälan till maria@independentliving.org senast 30 augusti. Mer om seminariet

19 september: Vems ansvar är webbtillgängligheten?

Mot bakgrund av att EU:s webbtillgänglighetsdirektiv har Lagen som verktyg och företaget Begripsam undersökt hur Sveriges kommuner arbetar för att förbättra tillgängligheten på nätet. Ofta råder oklarhet om det är en IT-fråga eller juridisk fråga. Resultatet från undersökningen kommer att presenteras den 19:e september vid ett frukostseminarium kl 09.00 – 10.00 och ett fördjupat seminarium kl 10.15 – 12.00. Anmälan sker till maria@independentliving.org senast den 12 september. Mer om seminarierna

Publicerat

Intervju med Anne Ramberg

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg förklarar advokatens roll och varför det inte görs så mycket pro bono-arbete i Sverige – eller stämmer det? I frågan om författningsdomstol har Ramberg ändrat uppfattning och i den aktuella frågan om inkorporering av Barnkonventionen är hennes hållning ambivalent. Barn behöver ett särskilt skydd, men samtidigt lämpar sig konventioner inte som lag – Europakonventionen undantagen. Och vad säger hon om Funktionsrättskonventionen? Intervju med Anne Ramberg

Uppsats om bristande tillgänglighet

Csilla Gradwohl har skrivit masteruppsatsen ”Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering – Har lagändringen i diskrimineringslagen gjort någon skillnad sedan 2015?” i Mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet. Hon utforskar diskrimineringsförbudet och analyserar utifrån funktionshinder- och människorättsperspektiv den rättspraxis som hittills utvecklats: de tre målen angående Vara kommun, Region Gävleborg och Södertörns högskola. Hon saknar fördragskonform tolkning i fallen och i Arbetsdomstolens dom även funktionshinderperspektivet. Csilla presenterade sin uppsats på Lagen som verkytg den 13 juni och ledde en intressant diskussion. Sammanfattning av uppsatsen

Public legal education i St. Petersburg

Raoul Wallenberg-institutet bjöd in Lagen som verktyg till en workshop i St. Petersburg den 7 juni om Public legal education. PLE handlar om att utbilda allmänheten om rättigheter och juridik – folkbildning om lag och rätt, något Lagen som verktyg gör med sin hemsida och bok. Workshopen tog upp hur utbytet mellan civilsamhälle och akademi kan förbättras i Norden och nordvästra Ryssland. Ola Linder representerade Lagen som verktyg och har skrivit en rapport från workshopen

Föreningen Med lagen som verktyg

Föreningen Med lagen som verktyg var med och arrangerade den internationella konferens som beskrivits ovan. Styrelsen hade sitt första möte efter årsmötet den 22 maj. En ny taggad styrelse är på plats, men bland annat med anledning av att projektet avslutas före nästa årsmöte efterlyser föreningen frivillig arbetskraft från och med hösten 2018. Behoven gäller främst administrativa uppgifter som medlemslista, utskick och seminarieinbjudningar. Det går också bra att själv önska någon arbetsuppgift. Intresserade är välkomna att höra av sig till info@mlsv.se och adolf@independentliving.org.

Seminarium om DHR:s mål mot Region Gävleborg och hur vi går vidare efter det planeras den 7 november 16.30 – 18. Det går bra att föreslå ämnen till seminarier eller diskrimineringsfall att ta upp till diskussion.

Anmälningstjänsten

JO skickade otillgängligt beslut

En person med synnedsättning har anmält att Justitieombudsmannen (JO) i ett beslut om otillgänglig post från DO skickat sitt beslut (9 maj 2018 dnr 3008-2018) att inte vidta några åtgärder på ett lika otillgängligt sätt. Anmälaren skriver: “Detta är ett vanligt förekommande problem – inte minst inom myndigheterna. Ofta skannas beslut in som en bild och bilder går inte att läsa med skärmläsare som är ett vanligt hjälpmedel för personer med synnedsättning. JO har troligen gjort samma sak – skannat in beslutet som en bild – trots att de vet att jag är blind. De har aktivt gått in och gjort en från början tillgänglig fil otillgänglig för mig.” och “Att inte kunna ta del av tillgänglig info är ett struktrurellt problem som dagligen diskriminerar personer med synnedsättning.” Hela anmälan av JO

Hotell nekade rum på grund av ledarhund

Person med synnedsättning som använder ledarhund har anmält Hotell Strandpiren i Hudiksvall, som efter bokning ringde upp anmälarens partner för att neka rum. Ägaren, VD Erik Hedberg, svarade att inga djur är välkomna, inte heller ledarhundar. Trots flera mejl stod Strandpiren fast vid sin diskriminerande policy. Hela anmälan av Hotell Strandpiren

Tågresenär fick ingen ledsagning i Hallsberg

Hallsberg är en av Sverige största järnvägsstationer. Men när en person med synnedsättning skulle göra ett tågbyte där fanns ingen möjlighet till ledsagning. SJ som körde första sträckan hänvisade till Västtrafik som körde andra sträckan. Västtrafik meddelade att de inte hade någon ledsagning i Hallsberg. Hela anmälan av SJ och Västtrafik

Läkare pratade med assistenten

En person med rörelsenedsättning har anmält diskriminerande beteende från en läkare på Rehab station som först hälsade på assistenten, sedan avbryter anmälaren flera gånger och till slut tvingades bli tillrättavisad. Hela anmälan av Rehab station

För trångt på uteserveringen

Restaurangen anmäler Stockholms Stads Trafikkontor, som vid tillståndsgivning för uteservering anger mått som gör att det är omöjligt för en person med rollator eller rullstol att komma in på uteserveringen samt manövrera till ett bord eller en stol. Restaurangen fick tillstånd för uteservering på 2×10 m, vilket innebär en för trång manöveryta för t ex personer med rullstol eller synnättning när bord och stolar är på plats.

Restaurangen skriver:

”Vi satsar på tillgänglighet, vi gör allt vi kan för att bli bättre på att bemöta gäster med särskilda behov på ett bra sätt.”…”Vi är förtvivlade över att gång på gång se rullstolsburna gäster, med sina sällskap tvingas äta inomhus, trots att sommarkvällen är varm och fin. Det är gäster som vet att vi fått pris för vår tillgänglighet, gäster som tar färdtjänst hit och därför inte självklart kan välja en annan restaurang.” Hela anmälan av Stockholms stads trafikkontor

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.