Nekad anställning på Försäkringskassan

 • KLAGANDE: Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen
 • MOTPART: Försäkringskassan
 • HÄNDELSEN: En kvinna med synskada nekades i augusti 2006 anställning på Försäkringskassan eftersom ärendehanteringssystemet inte fungerar med hjälpmedel.
 • SAKEN: Skadestånd (70 000) för brott mot lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering
 • STÄMNING: I Arbetsdomstolen

Dom i Arbetsdomstolen 13/10

SAMMANFATTNING: Att anpassa ärendehanteringssystemet ansågs alltför omfattande och kostsamt för Försäkeringskassan och därmed inte som en skälig åtgärd för att Jungelin skulle kunna få tjänsten. Att på andra sätt anpassa arbetssituationen så att den blev jämförbar med andra kunde heller inte krävas av Försäkringskassan, enligt Arbetsdomstolen. Läs mer om Jungelin mot Försäkringskassan!

Utlåtande från FN:s kommitté för Funktionsrättskonventionen (CRPD/C/12/D/5/2011)

SAMMANFATTNING: Riksorganisationen Unga Synskdade och Synskadades Riksförbund lämnade in klagomål till FN:s kommitté för Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Eftersom händelsen ägt rum före Sveriges ratificering av Funktionsrättskonventionen uttalade sig kommittén bara om AD:s dom, som bedömdes ligga inom den bedömningsmarginal staterna har för att avgöra skäligheten. Läs mer om Jungelins klagomål till FN!

Nekat inträde på restaurang Sturehof

 • KLAGANDE: Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen
 • MOTPART: Sturehof Aktiebolag
 • HÄNDELSEN: En kvinna med cp-skada nekades inträde på restaurangen Sturehof i Stockholm. Vakterna trodde att hon var berusad fast hon inte druckit.
 • SAKEN: Skadestånd för brott mot lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering
 • STÄMNING: Dåvarande Handikappombudsmannen stämde 2003 Sturehof för diskriminering

DOM 2008-09-15 i MÅL nr T 27302-05 i Stockholms tingsrätt

SAMMANFATTNING: Tingsrätten ansåg inte att Sturehof kunde dömas för diskriminering. Eftersom entrévärdarna trodde att kvinnan var berusad och inte visste att hon hade en funktionsnedsättning såg rätten inte det inträffade som diskriminering. Klagande part argumenterade att professionella entrévärdar borde kunna skilja mellan nyktra och onyktra personer.

DOM 2009-06-02 i MÅL nr T 7752-08 i Svea Hovrätt

SAMMANFATTNING: Hovrätten ansåg att det inte fanns något samband mellan missgynnandet och funktionsnedsättningen efter den som diskriminerade inte var medveten om funktionsnedsättningen. Vakterna agerande hade alltså inget samband med funktionsnedsättning. Hovrätten fastställde därmed tingsrättens dom och ärendet avslutades.

Domar och förlikningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning

Fall som Diskrimineringsombudsmannen drivit

 • Sturehof – Dom i tingsrätt och hovrätt
 • Försäkringskassan – Dom i AD
 • Bromölla kommun – Dom i tingsrätt
 • Trygg Hansa – Dom i tingsrätt
 • Vårdföretag – Dom i AD
 • Bussföretag – Dom i tingsrätt
 • Friskola i Västerås – Förlikning
 • Restaurang i Jönköping – Förlikning
 • Friskola i Göteborg – Förlikning
 • If Skadeförsäkring AB – Dom i hovrätt
 • Veolia Transport Sverige AB – Dom i AD
 • Tallink Silja AB – Förlikning
 • Salus ansvar – Förlikning
 • Sigtuna kommun – Dom i hovrätt
 • Karaokebar – Förlikning
 • Pizzeria – Förlikning
 • Kommun/skola i västra Sverige – pågående

Domar om funktionsnedsättning/funktionshinder i Arbetsdomstolen

 • Dom nr 51/12 Mål nr A 92/11 – uppsägning/avslag
 • Dom nr 60/09, Mål nr B 54/08, 2009-07-15. AD överklagan från TR. Domen fastställs
 • Dom nr 107/06, Mål nr A 51/06, 2006-11-22
 • Dom nr 97/06, Mål nr A 184/05, 2006-09-27, präst med allergi – diskriminering FH
 • Dom nr 32/05, Mål nr A 77/04, 2005-03-30 – diskriminerande uppsägning MS
 • Dom nr 97/04, Mål nr A 92/04, 2004-11-24 Domen innebär stadfästelse av förlikning
 • Dom nr 79/03, Mål nr A 61/02, 2003-10-15 Domen innebär stadfästelse av förlikning
 • Dom nr 76/03, Mål nr A 152/02, 2003-10-08  Avskedande. Avslås
 • Dom nr 47/03, Mål nr A 127/02, 2003-06-04 diabetiker vägrat anställning – diskriminering
 • Dom nr 22/03, Mål nr A 61/02, 2003-03-12 mellandom om preskription

Lagar

Gällande lagar

Äldre lagar

För analys av rättsfall före 2009 är det nödvändigt att ha tillgång till tidigare lagar:

Förarbeten

Utredning och proposition inför tillägg att otillgänglighet är diskriminering:

Betänkande inom området diskriminering: Betänkande 2011/12:AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.

Utredning om hur Funktionshinderkonventionen CRPD ska främjas, skyddas och övervakas: Främja, Skydda, Övervaka – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning SOU 2009:36

Utredning inför nuvarande diskrimineringslag: En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:22)

Utredning inför bl a LSS: 1989 års handikapputredning, del 2 – Ett samhälle för alla (SOU 1992:52)

Efterlysningar och förslag på rättsärenden att driva

Efterlysning

Vi letar efter personer med funktionsnedsättningar som känner sig negativt särbehandlade när det gäller tillgång till offentliga tjänster, exempelvis färdmedel och sjukvård. En fråga är om man får samma kvalitet i sjukvården när man har en funktionsnedsättning.

Ett exempel kan vara kvinnor som behöver sitta kvar i sin rullstol under mammografi och då inte kommer tillräckligt nära röntgenutrustningen. Alternativet med ultraljud är krångligare, möjligtvis indirekt dyrare och har framförallt sämre förmåga att upptäcka cancer. Hör av dig om du har erfarenhet av detta – eller andra frågor kring diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Förslag på rättsärenden att driva

Otillgänglighet i svenska domstolar

Domstolsväsendet ska värna rättsliga principer och människors rättigheter. Personskadeförbundet RTP har tidigare undersökt frågan och Rättsnätverket ska göra en bedömning av de rättsliga grunderna.

Åldersdiskriminerande bedömning av kommuninsatser

Här finns en klagande och ärendet har tidigare drivits i flera instanser i det svenska domstolsväsendet. När nu alla rättsmedel har uttömts i Sverige överväger föreningen att väcka talan i Europadomstolen. Ärendet ska först bedömas av Rättsnätverket.

Nekat tillträde på grund av ledarhund

Föreningen har vetskap om personer som har drabbats och ämnar ta kontakt med en möjlig klagande och om hen vill, låta ärendet gå vidare till Rättsnätverket.

Trepunktsbälten i färdtjänstfordon

Integritetskränkning vid behovsprövning

Har du själv erfarenheter inom något av dessa områden och vill driva ditt fall med hjälp av föreningen Med lagen som verktyg? Tveka inte att ta kontakt med föreningens ordförande på adolf@independentliving.org

Fundamental Rights Forum i Wien

Helga Stevens på Fundamental Rights Forum 2016. Använder teckenspråk. På skärmen texten Noting about us without us.
Helga Stevens på Fundamental Rights Forum 2016

Den 20 till 23 juni åkte Paul Lappalainen till Wien i Österrike för att medverka vid Fundamental Rights Forum 2016 som anordnas av EU:s forskningsbyrå Fundamental Rights Agency (FRA).

Ett av föredragen hölls av EU-parlamentarikern Helga Stevens och handlade om CRPD som en modell för inkludering och övergång från välgörenhets- till rättighetstänkande. CRPD innebär inte nya rättigheter utan visar hur de generella mänskliga rättigheterna kan implementeras, sa Stevens som talade med teckenspråk.

Ett problem hon tog upp är att medierna oftast enbart presenterar människor med funktionsnedsättning om de är ”sexiga” (häftiga). Det är också viktigt att komma ihåg att många även möter diskriminering som har med etnicitet eller kön att göra, så kallad intersektionell diskriminering. Inkludering definierade Stevens som att få fatta egna beslut, att göra och att uppnå det man vill.

 

Konferensen Funktionshinderkonventionen och juridik som verktyg

Andrea Bondesson föreläser på Konferensen Funktionshinderkonventionen och juridik som verktyg
Andrea Bondesson föreläser på Konferensen Funktionshinderkonventionen och juridik som verktyg

Den 19 maj hölls heldagskonferensen ”Funktionshinderkonventionen och juridik som verktyg” i HSO Stockholms läns konferenslokal på S:t Göransgatan 82 i Stockholm. Konferensen var ett samarbete mellan projekten Med lagen som verktyg och Från snack till verkstad, som drivs av Handikappförbunden (och har inriktning mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – CRPD eller Funktionshinderkonventionen).

Fortsätt läsa ”Konferensen Funktionshinderkonventionen och juridik som verktyg”