DOM: Vara kommun är ansvarig för diskriminering i form av bristande tillgänglighet

lagbok
Första domen om bristande tillgänglighet som diskriminering

Sebastian Häregård utsattes för diskriminering i form av bristande tillgänglighet i hans grundskola Nästegårdsskolan. Vara kommun hade inte vidtagit åtgärder som kan krävas när det gäller skolmiljöer. De undermåliga ramper och tunga dörrar som inte åtgärdats gjorde att Sebastian Häregård inte försatts i en jämförbar situation med andra elever.

Lagen som verktyg har tidigare refererat huvudförhandlingen i Skaraborgs tingsrätt, där Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämt Vara kommun för diskriminering i form av bristande tillgänglighet vid Nästegårdsskolan. Idag avkunnades dom (Mål nr T 2447-16) som slår fast att Vara kommun är skyldig att betala 30 000 kr i diskrimineringsersättning till Sebastian Häregård. Vara kommun ska även ersätta DO för rättegångskostnader med 44 218 kr, varav 40 351 kr för ombudsarvode.

Domskälen

Inledningsvis prövade Tingsrätten om Sebastian försatts i en jämförbar situation med elever utan hans funktionsnedsättning. Tingsrätten fann att Sebastians skolgång påverkats negativt av de brister som funnits avseende ramper, vilplan och dörröppnare. För att på ett säkert sätt få tillgång till skolans lokaler var han beroende av hjälp från kamrater eller personal som öppnade dörrar mm. Därmed fann tingsrätten att han inte försatts i en jämförbar situation med elever utan hans funktionsnedsättning.

Tingsrätten prövade därefter om kommunen underlåtit att vidta skäliga åtgärder som hade gjort skolan tillgänglig och försatt Sebastian i en jämförbar situation med elever utan hans funktiosnedsättning. Omständigheterna att kommunen prioriterat läckande tak och dåliga fönster samt att det rådde osäkerhet kring skolans fortlevnad antogs inte av Tingsrätten som acceptabla skäl för kommunen att underlåta att vidta skäliga åtgärder.

Kommunen har dessutom vetat om bristerna under tiden som löpt från den 1 januari 2015 till slutet av vårterminen 2016. Tingsrätten fann därmed att kommunen inte vidtagit de åtgärder som kan krävas för att öka tillgängligheten på Nästegårdsskolan.

Sebastian Häreskog har därför enligt Tingsrätten utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet enligt 1 kap 4 § 3 p. diskrimineringslagen (2008:567) (DL) i strid mot diskrimineringsförbudet i 2 kap 5 § gällande utbildning. Han är därmed berättigad till diskrimineringsersättning av Vara kommun för den kränkning som diskrimineringen har inneburit för honom enligt 5 kap 1 § DL.

Diskrimineringsersättning och rättegångskostnader

Diskrimineringsersättning ska både kompensera den drabbade och motverka förekomsten av diskriminering i samhället. I sitt resonemang om erdättningen menar tingsrätten att kommunen haft både praktiska och ekonomiska förutsättningar att åtgärda den bristande tillgängligheten. Man kan dessutom ställa höga krav på att skolmiljöer görs tillgängliga.

Sebastian har visserligen kunnat delta i skolans undervisning, men har enligt tingsrätten kränks i och med “obehag och oro inför den bristande tillgängligheten”. Tingsrätten beaktar här att kränkningen pågått under en längre tid och att den skett i skolan, där Sebastian är skyldig att vistas enligt skolplikten.

Vid prövningen av yrkandena för ersättning av rättegångskostnaderna konstaterade tingsrätten att Diskrimineringsombudsmannen har vunnit i huvudfrågan, men gav inte DO fullt bifall i frågan om ersättningens storlek. Vid en samlad bedömning sattes diskrimineringsersättningen till 30 000 kr, till skillnad från yrkandet om 75 000 kr.

Överklagande av domen kan göras till Göta hovrätt senast den 14 juni 2017.

Lagen som verktyg kommenterar

Ola Linder, jurist på Lagen som verktyg, tycker att det är ett bra domslut i sak där tingsrätten tydligt har beaktat Sebastians berättelse om hur kommunens underlåtenhet att vidta åtgärder mot den bristande tillgängligheten har missgynnat honom i hans skolgång.

Det är också välkommet att kommunens argument om ekonomiskt manöverutrymme inte accepteras av rätten som skäl för kommunen att inte vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet, säger Ola Linder.

I domskälen saknar han däremot utförliga resonemang om vissa juridiska frågor, särskilt om diskrimineringsersättningens storlek.

Lagen som verktyg fortsätter att följa fallet och ser fram emot ytterligare rättsutveckling.

Nästegårdsskolan i Vara
Nästegårdsskolan i Vara Foto: Louise Alfredsson
MLSV logo är en ideell förening som utreder och driver diskrimineringsfall Swish Stöd rättsprocesserna via swish 123 063 01 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.