Utredning om barn och unga placerade utanför hemmet

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över kvaliteten i vården för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet.
– Jag hoppas utredningen kommer att se över hur olika stöd-och boendeformer kan förändras, eller vid behov avvecklas, så att alla barn och unga kan vara inkluderade i samhällsgemenskapen och ha självbestämmande, säger Mari Siilsalu, jurist på ILI.

Carina Ohlsson, riksdagsledamot (S)
Carina Ohlsson, särskild utredare för utredningen Barn och och unga i samhällets vård.

Det gäller alltså barn och unga som är placerade i familjehem, jourhem, stödboenden, HVB-hem (hem för vård eller boende) och SiS-hem (särskilda ungdomshem med stöd av LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Regeringen har utsätt Carina Ohlsson, riksdagsledamot (S) till särskild utredare.

Lena Hallengren – ”Ett stort ansvar på samhället”

I ett pressmeddelande från Socialdepartementet skriver de att 27 300 barn och unga fick insatser i form av vård utanför det egna hemmet 2020. Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förekommer det att barn och unga utsätts för våld, kränkningar och övergrepp av både medboende och personal liksom brister i kommunernas handläggning av ärenden i hela kedjan från utredning till uppföljning efter avslutad placering.
– Det vilar ett stort ansvar på samhället när barn och unga placeras i vård utanför det egna hemmet. Vården måste vara trygg, säker och av god kvalitet. Trots det vet vi att det förekommer allvarliga brister. Därför tillsätter vi nu en bred utredning för att förbättra kvaliteten vid placeringar, säger socialminister Lena Hallengren i pressmeddelandet.

Familjehem bra alternativ

Utredningen intresserar oss i projektet Artikel 19 som verktyg särskilt på grund av att flera av de boendeformer som nämns i hög grad kännetecknar institutionsboende, inte sällan präglade av institutioners värsta sidor. FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen, kräver raka motsatsen vilket inte minst uttrycks i konventionens Artikel 19. Mari Siilsalu, jurist på ILI och i Artikel 19 som verktyg, har förhoppningar om att utredningen ska ta fram förslag utifrån Funktionsrättskonventionen.
– Jag hoppas utredningen kommer att se över hur olika stöd- och boendeformer kan förändras, eller vid behov avvecklas, så att alla barn och unga kan vara inkluderade i samhällsgemenskapen och ha självbestämmande, säger hon.
Ett välorganiserat familjehem är ett bra alternativ till andra stödformer som ofta kännetecknar institutionsboende, menar hon.
– Så det är väldigt bra att en del av utredningen ska analysera hur stödet fungerar i familjehem och vad som behövs för att det ska bli fler sådana och bättre tillgång till stöd i ett familjehem.

Ska vara klar våren 2023

Den särskilda utredaren ska lämna förslag för att stärka hela vårdkedjan när ett barn eller en ung person placeras utanför det egna hemmet, inklusive hur stödet kan förbättras även efter att själva placeringen upphört. Uppdraget ska redovisas senast den 10 april 2023.

 

 

 

6 reaktioner till “Utredning om barn och unga placerade utanför hemmet”

 1. Hej!
  Det är väldigt viktigt att en rättsäker utredning införs som krav vid LVU detta för att undvika all form av barnhandel eller politiskt maktspel med barn som slagkäpp. Åsele mannen är ett färskt exempel.
  Hur kan det finnas lagutrymme att få bruka våld och isolering på SiS hem?
  Det är strikt kontrollerat i vuxen världen med förvaltningsrätt och åklagare som sista talare och där har vi läkare och polis som gör första bedömning, jmf mot outbildad personal som i SiS hem får bruka lagligt våld.
  Inom LSS, psykiatri är det noll tolerans med våld, hot och kräkningar från personal. Ett sådant boende är jämförbart med ett SiS hem. Enda skillnaden jag kan se är att på ett LSS boende är det vuxna som bor.
  Barnaga är förbjudet i alla andra sammanhang utom SiS och andra instanser som får göra ingripande våld måste ändå fråga andra om lov först när de bedömer isolering. Vilket kryphål i lagen tillåter SiS hemmen? Kan andra även föräldrar tillämpa det i så fall?

 2. Istället för att leta efter nya familjehem se till att socialtjänsten börjar följa Barnkonventionen och Socialstyrelsens lagar. Ge dem verktyg för att hjälpa dessa familjer. Att omhänderta ett barn är det största övergrepp man kan göra i en familj. Att leta fram nya familjehem och ta våra skattepengar där varje familj minst får 25000-40000 kr i månaden per barn är ingen lösning. Att placera små barn på HVB hem är ingen lösning som kan kosta uppemot 22500 kr per dygn som John Walter. Ge familjerna den hjälpen och stöd i hemmet finns många bra familjer som behöver stöttning och kunskap. Barnen vill tillbaka hem till sina familjer. Dessa barn har statistiken visat att om dem inte blir kriminella så får dem psykisk ohälsa och suicida barn i vuxen ålder.

 3. Det stora problemet med placeringar utanför hemmet är godtyckligheten i utredningarna.
  Kvalitén är ofta bedrövlig och det existerar inte någon form av källkritik eller evidens i påståenden som framförs.
  Väldigt stor del av LVU:n är baserade på hörsägen.

  Många LVU-placerade barn har dessutom NPF-diagnoser. Dessa diagnoser tolkas ofta av omgivningen som omsorgsbrister, när i själva verket de är en symptom på handikappet. Skola, och omgivning begriper inte hur dessa barn fungerar. Lagen om skolplikt tar inte hänsyn till att ett barn med diagnos t.ex. kan ha extrem ångest för att gå till skolan.

  Det är omöjligt för föräldrar att få rätt, eftersom dessa barn har svårt att föra sin egen talan och detta utnyttjas ofta av omgivningen och socialtjänst.
  Har man följt ett antal ärenden så ser man att argumenten återvinns från alla socialnämnder från hela landet.
  Man vet vad som skall framhävas för att få igenom ett LVU.

  Finns inte det tillräckligt med underlag för att få igenom LVU, så stödjer man inte familjen.
  Istället händer det att man bevakar familjen, och ser till att det uppstår en situation så att LVU blir möjligt.
  Detta är i vissa fall till och med så illa, att man fabricerar situationer.

  Vidare saknas generellt sett konsekvensanalys av att ta barnet ur sitt ursprungliga sammanhang, med de trauman det skapar.
  I de flesta fall orsakar man större skada än nytta med en placering utanför hemmet.
  Initialt så finns inga resurser att stödja familjer, men när barn är placerade finns oanade resurser och tillgångar för privata aktörer och familjehem.
  Detta får det att se ut som att tvångsvården är en handel med barn, istället för att hjälpa barn. Man kan ställa sig frågan om varför det är så många aktörer som annonserar efter familjehem.

  Domstolarna som använder sig av dåliga underlag/utredningar för att basera sina slutsatser på, utan att lägga in någon som helst bevisvärdering.
  De kan följa vissa delar av lagstiftningen som passar syftet att inte ge socialtjänst fel, men de bryr sig inte om t.ex. grundlagar.
  Många råkar ut för att domstolarna helt förkastar uppgifter som talar för deras sak, men tar hänsyn till detaljer från socialnämnd.

  Dessutom är det bara på pappret rättvis och objektiv prövning. Visserligen har man rätt till ombud, men i praktiken kan de inte få betalt i den omfattningen så att det ens räcker till att sätta sig in i ärendet. Det är en extrem styrkeobalans i förvaltningsärenden, och chansen att vinna ett mål är i princip obefintlig.

  Polisen används för handräckning. D.v.s att med våld tvångsomhänderta barn. Detta borde endast få förekomma i extrema fall då det skapar sår som aldrig läker hos barn.
  Kort sagt så behöver man arbeta om hela lagstiftningen så att den är till gagn för att skapa trygghet och familjesammanhållning för ursprungsfamiljen istället för det som sker idag, att splittra familjer.

  Det borde vara legitimation för socionomer, som i förekommande fall kan dras in.
  Det måste finnas en ytterst ansvarig, och inte som det är idag, att alla skyller på någon annan och ingen bär ansvaret.
  Medvetna sätt att fara med osanning och fabricera i något led bör leda till omedelbart avsked.

  Visselblåsarfunktion för socialtjänst, där de som larmar kan vara anonyma och helt säkra på att ej drabbas av repressalier.
  Det finns tyvärr en kultur inom socialtjänst som inte är förenlig med socialtjänstens syfte.

  Se till att definiera vad som menas med barnets bästa, med utgångspunkt från vad ledande forskning har dragit för slutsatser.

  I detta land kan staten tillskansa sig ansvaret över ett barn. Detta barn kan fara så illa att det dör när det vårdas av staten. Konsekvensen blir i de flesta fall att barnet kan dö, men utan att någon bär ansvaret eller att någon blir straffad.
  Och vad sker? En utredning till…

 4. Avskaffa LVU helt. Polisanmält föräldrar för brott. Låt dem sitta på anstalt. Låt barnet besöka sin förälder och sedan återförenas om brottet inte innebar våld eller övergrepp. Då ska umgänge ske med stöd av medföljande personer. Låt barnet bo kvar hemma. Sätt in stöd i hemmet. Tvinga inte på familjer stöd som de inte anser sig behöva. Ta bort kriminella föräldrar ur hemmet. Låt barnet vara kvar. Slupa LVU. Avskaffa alla institutioner. Satsa på hemtjänst på frivillig basis till barnfamiljer. Erbjud bidrag för föräldrar som inte klarar av att kombinera föräldraskap och arbete. Barnen gör hemma hos sin biologiska familj. Allt annat skapar trauma och utsätter barn för allvarliga faror då främmande människor kan skada dem få de inte känner samma starka beskyfdaribstinkt som en biologisk förälder känner. Jag stödjer mig mot teorin om anknytning här. Jag vet att jag vet bättre än vad ni vet för ni kan se på statistiken och se att era teorier inte stämde och att ni skapar misär som vi skattebetalare fått dessutom betala dyrt för. Ni har begått ett brott mot mänskligheten genom Lagen om LVU. Inför tjänstemanna-ansvar och avveckla LVU helt.

 5. Att införa rättssäker utredningar och ge kunskap till socialsekreterare är nog den bästa lösningen. ni tar våra barn och placerar barnen antagligen på jourhem, familjehem eller HVB hem eller SIS tycker du det är bästa lösningen? hur blir barnen? jo barnen blir trotsiga enligt er och behöver utredas , när era tjänsteman gör tjänstefel är ni väldigt låga och vill helst lägga skulden på oss föräldrar. men nä barnen säger klart och tydligt. varför skall jag berätta saker för er. ni lyssnar ändå på personal/familjehemsförälder etc. och då har det gått för långt, när era så kallade familjehem känner en konkurrens med oss föräldrar så börjar ni leta fel på oss och straffar oss med umgänge begräsningar osv. Men dem ni straffar är Barnen om är placerade, resultatet blir en ny placering eller traumatiserade barn. precis som ovan nämner ni betalar ut tusentals pengar till familjehem eller HVB hemmen, ge hjälpen i hemmet , sluta upp och ta våra barn, våra barn är ingen handelsvara. Om ni fortsätter att strunta i att lyssna kommer snart ett uppror att göras, personlige sett hur många placerade barn mår dåligt och vill ta sina liv på grund av er. börja om och gör rätt , följ lagar och regler precis som vi gör. och tänk på barnens bästa i första hand inte era egna tycken och åsikter .

  feedback hemskt gärna

 6. Börja med att rättssäkra LVU-processen, så rätt barn omhändertas. En majoritet av barnen som växer upp i samhällsvård har någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder. När en socialsekreterare bockar av ”tecken på vanvård” på sin lista, kanske de symtom som är lika mycket ett symtom på NPF (Autism, ADHD, Tourettes) kunde… ha en annan färg?
  Och eftersom bakgrunden till LVU inte granskas, varken av nämnd, förvaltningsdomstol eller ofta ens av föräldrarnas ombud, får vi väl snart börja ställa enskilda förstasekreterage och enhetschefer till svars för misstag som i vilken normal domstol som helst hade fångats i första genomläsning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.