UPPSATS: Bristande tillgänglighet i grundskolans fysiska miljö

Maria Chöler
Maria Chöler

Personer med funktionsnedsättning har lägre utbildningsnivå än befolkningen i övrigt. Lägst utbildningsnivå har personer med fysiska funktionsnedsättningar. Den bristande tillgängligheten i den fysiska miljön är en av orsakerna.

Men 2015 blev ”bristande tillgänglighet” en form av diskriminering. Diskriminering i form av bristande tillgänglighet är förbjudet inom olika diskrimineringsområden och omfattar tillgänglighetsåtgärder inom stöd och personlig service, information och kommunikation samt inom den fysiska miljön.

Maria Chölers har i sin examensuppsats i juridik behandlar lagändringens påverkan när det gäller den kommunala grundskolans fysiska miljö och hur en mer anpassad skolmiljö kan gynna den enskilda eleven och samhället i stort. Hon ställer frågan om kravet på en tillgänglig fysisk miljö kommer att öka möjligheterna till en likvärdig kommunal grundskoleutbildning för elever med fysiska funktionsnedsättningar.

Maria Chöler granskar i uppsatsen de rekvisit och den skälighetsbedömningen som diskrimineringsförbudet består av. Hon diskuterar också vikten av en tillgänglig utbildning och ger förslag till hur förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet skulle kunna stärkas.

Hon anser att regleringens innebörd måste förtydligas för att lagens syfte – det vill säga att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att kunna leva under liknande villkor som andra – skall uppfyllas. Det är idag svårt att veta vad som kan krävas av olika samhällsaktörer. Detta beror enligt Maria Chöler mer på den långsamma rättsutvecklingen än på hur lagen är skriven. Hittills finns bara ett avgörande på området och det analyseras grundligt i uppsatsen.

Även det faktum att en verksamhet som brutit mot lagen inte kan förpliktigas att åtgärda de brister som föranlett domen fördröjer utvecklingen mot en tillgängligt samhälle. Att man kan ”köpa sig fri” från ansvar kan inte anses tillfredsställande.

Sammanfattningsvis ökar diskrimineringsgrunden bristande tillgänglighet möjligheterna till likvärdig kommunal grundskoleutbildning för elever med fysiska funktionsnedsättningar, men den är ingen garanti. Utöver lagförbud mot bristande tillgänglighet måste tillgänglighet prioriteras inom alla samhällsområden och på alla samhällsnivåer för att ”rätten på papperet” skall överensstämma med ”rätten i verkligheten”.

Länk till  Maria Chölers uppsats om bristande tillgänglighet i grundskolan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.