DHR:s diskrimineringsprocess kan nå Högsta domstolen

Lars-Göran Wadén kunde inte komma ombord på bussen. DHR driver nu hans sak som ett diskrimineringsmål i domstol som vi tidigare skrivit omI målet DHR mot Region Gävleborg hölls huvudförhandling i Gävle tingsrätt den 8 december. Nästa steg i processen kan bli föremål för Högsta domstolen (HD).

Den 1 januari 2015 trädde ändringen i diskrimineringslagen ikraft som innebär att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. När lagändringen bara var en dag gammal kunde Lars-Göran Wadén inte komma ombord på bussen på grund av att en ramp inte kunde användas. Han anmälde sitt fall till Diskrimineringsombudsmannen som valde att inte gå vidare med hans fall i domstol. DHR valde däremot att driva hans fall i domstol efter noggrant övervägande av riskerna. Huvudförhandling ägde rum 8 december 2016 i Gävle tingsrätt, målnummer T 240-16, enhet 1.

Tingsrätten fann tidigt under huvudförhandlingen att frågan om vem som bär ansvaret för bristande tillgänglighet i Lars-Görans fall är viktig att reda ut. Antingen är det den upphandlande myndigheten Region Gävleborg eller upphandlad tjänsteleverantör Klövsjö Rätan Trafik AB, som i sin tur har avtalat med underentreprenören VS Perssons bussar AB om genomförandet av kollektrafikverkssamheten, som är ansvarig för den bristande tillgängligheten i Lars-Görans fall.

Högsta domstolen kan komma att pröva ansvarsfrågan

Enligt rättegångsbalkens 56 kapitel 13 § kan en tingsrätt hänskjuta en  fråga i målet till prövning av HD med parternas samtycke. Om HD tar upp frågan får tingsrätten och parterna vägledning i en rättsfråga som annars inte besvarats av högsta instans. Det är på ett sätt principiellt bra för parterna oavsett utgång, eftersom rättsfrågan klargörs och de därefter kan agera.

Ett förslag till skrivelse till HD diskuterades mellan parterna efter huvudförhandlingen. I aktbilagor 42-44 finns tingsrättens förslag till skrivelse och yttranden från parterna om förslaget. Parterna har förelagts att yttra sig en gång till senast den 13 januari. Enligt handlingarna föreslås två frågor skickas till HD, 1) om Region Gävleborg är ansvarig enligt diskrimineringslagen för den bristande tillgängligheten i fallet och, i så fall, 2) om regionen är skyldig att betala diskrimineringsersättning till Lars-Göran Wadén om omständigheterna utgjorde diskriminering. DHR har yrkat att regionen ska förpliktas att betala diskrimineringsersättning om 100,000 kr. till Lars-Göran, varav 80,000 kr. avser preventionspåslag.

Om en slutlig skrivelse skickas till HD och HD väljer att besvara frågorna kommer frågan om vem som ansvarar för bristande tillgänglighet att tydliggöras i ett mycket välkommet första prejudikat på området. Fallet belyser en ofta förekommande problematik om vem som bär ansvar för diskriminering när flera juridiska personer är del av en verksamhet.

Nekad anställning på Försäkringskassan

 • KLAGANDE: Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen
 • MOTPART: Försäkringskassan
 • HÄNDELSEN: En kvinna med synskada nekades i augusti 2006 anställning på Försäkringskassan eftersom ärendehanteringssystemet inte fungerar med hjälpmedel.
 • SAKEN: Skadestånd (70 000) för brott mot lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering
 • STÄMNING: I Arbetsdomstolen

Dom i Arbetsdomstolen 13/10

SAMMANFATTNING: Att anpassa ärendehanteringssystemet ansågs alltför omfattande och kostsamt för Försäkeringskassan och därmed inte som en skälig åtgärd för att Jungelin skulle kunna få tjänsten. Att på andra sätt anpassa arbetssituationen så att den blev jämförbar med andra kunde heller inte krävas av Försäkringskassan, enligt Arbetsdomstolen. Läs mer om Jungelin mot Försäkringskassan!

Utlåtande från FN:s kommitté för Funktionsrättskonventionen (CRPD/C/12/D/5/2011)

SAMMANFATTNING: Riksorganisationen Unga Synskdade och Synskadades Riksförbund lämnade in klagomål till FN:s kommitté för Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Eftersom händelsen ägt rum före Sveriges ratificering av Funktionsrättskonventionen uttalade sig kommittén bara om AD:s dom, som bedömdes ligga inom den bedömningsmarginal staterna har för att avgöra skäligheten. Läs mer om Jungelins klagomål till FN!

Nekat inträde på restaurang Sturehof

 • KLAGANDE: Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen
 • MOTPART: Sturehof Aktiebolag
 • HÄNDELSEN: En kvinna med cp-skada nekades inträde på restaurangen Sturehof i Stockholm. Vakterna trodde att hon var berusad fast hon inte druckit.
 • SAKEN: Skadestånd för brott mot lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering
 • STÄMNING: Dåvarande Handikappombudsmannen stämde 2003 Sturehof för diskriminering

DOM 2008-09-15 i MÅL nr T 27302-05 i Stockholms tingsrätt

SAMMANFATTNING: Tingsrätten ansåg inte att Sturehof kunde dömas för diskriminering. Eftersom entrévärdarna trodde att kvinnan var berusad och inte visste att hon hade en funktionsnedsättning såg rätten inte det inträffade som diskriminering. Klagande part argumenterade att professionella entrévärdar borde kunna skilja mellan nyktra och onyktra personer.

DOM 2009-06-02 i MÅL nr T 7752-08 i Svea Hovrätt

SAMMANFATTNING: Hovrätten ansåg att det inte fanns något samband mellan missgynnandet och funktionsnedsättningen efter den som diskriminerade inte var medveten om funktionsnedsättningen. Vakterna agerande hade alltså inget samband med funktionsnedsättning. Hovrätten fastställde därmed tingsrättens dom och ärendet avslutades.

Domar och förlikningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning

Fall som Diskrimineringsombudsmannen drivit

 • Sturehof – Dom i tingsrätt och hovrätt
 • Försäkringskassan – Dom i AD
 • Bromölla kommun – Dom i tingsrätt
 • Trygg Hansa – Dom i tingsrätt
 • Vårdföretag – Dom i AD
 • Bussföretag – Dom i tingsrätt
 • Friskola i Västerås – Förlikning
 • Restaurang i Jönköping – Förlikning
 • Friskola i Göteborg – Förlikning
 • If Skadeförsäkring AB – Dom i hovrätt
 • Veolia Transport Sverige AB – Dom i AD
 • Tallink Silja AB – Förlikning
 • Salus ansvar – Förlikning
 • Sigtuna kommun – Dom i hovrätt
 • Karaokebar – Förlikning
 • Pizzeria – Förlikning
 • Kommun/skola i västra Sverige – pågående

Domar om funktionsnedsättning/funktionshinder i Arbetsdomstolen

 • Dom nr 51/12 Mål nr A 92/11 – uppsägning/avslag
 • Dom nr 60/09, Mål nr B 54/08, 2009-07-15. AD överklagan från TR. Domen fastställs
 • Dom nr 107/06, Mål nr A 51/06, 2006-11-22
 • Dom nr 97/06, Mål nr A 184/05, 2006-09-27, präst med allergi – diskriminering FH
 • Dom nr 32/05, Mål nr A 77/04, 2005-03-30 – diskriminerande uppsägning MS
 • Dom nr 97/04, Mål nr A 92/04, 2004-11-24 Domen innebär stadfästelse av förlikning
 • Dom nr 79/03, Mål nr A 61/02, 2003-10-15 Domen innebär stadfästelse av förlikning
 • Dom nr 76/03, Mål nr A 152/02, 2003-10-08  Avskedande. Avslås
 • Dom nr 47/03, Mål nr A 127/02, 2003-06-04 diabetiker vägrat anställning – diskriminering
 • Dom nr 22/03, Mål nr A 61/02, 2003-03-12 mellandom om preskription