ORDLISTA: Termer och förkortningar inom diskrimineringsrätten

A Å Ä Ö

A

Access to Justice = rätten att tillvarata sina rättigheter inom rättssystemet.

Advokat = jurist som är ledamot i Sveriges advokatsamfund, vilket regleras i Rättegångsbalken och som är den organisation som bland annat övervakar att advokater utför sitt arbete enligt god advokatsed och advokatetiken.

Akt = alla dokument i ett ärende.

Allmän handling = En handling är allmän om den är inkommen och upprättad hos en myndighet. Vanligtvis är en allmän handling ett pappersdokument men det kan också röra sig om en framställning som man läsa, lyssna på eller uppfatta på annat sätt. Se offentlighetsprincipen.

Amicus curiae = underlag som lämnas in till en domstol av andra än processens parter. De innehåller ofta kompletterande information eller argumentation som domstolen kan välja att ta i beaktande.
Amicus curiae sker i Europadomstolen och EU–domstolen.

Anspråk = krav för egen räkning på materiella värden.

Anstånd = Med anstånd menas att man ges ytterligare tid för att utföra något. Det kan exempelvis innebära att man får mer tid på sig för att yttra sig i ett ärende, lämna in en handling eller betala en skuld.

Anhållande = Ett anhållande är ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för brott.

Anhängiggöra = Detta innebär att man lämnar in en ansökan till domstol, Det kan handla om en ansökan om stämning eller att man väcker talan genom ett överklagande.

Asyl = En person som fått asyl i Sverige eller i något annat land har rätt att stanna stanna i landet. Den som fått asyl är skyddad mot förföljelse.

Ansökan = formell skriftlig begäran (ställd till myndighet).

Avslå = förklara (till ex. ansökan) inte beviljad.

Avkunna = Detta innebär att en domare muntligen meddelar en dom eller ett beslut i samband med en förhandling.

Avskrivning = Detta innebär att ett mål skrivs av. Detta kan exempelvis ske om ett överklagande återkallats eller om en myndighet omprövat sitt beslut till klagandes fördel.

Avvisning = En domstol kan avvisa ett mål, d.v.s. välja att inte pröva ärendet på grund av formella skäl. Det kan handla om att den som klagat inte har talerätt eller att ärendet kommit in till fel domstol.

B

Bevisbörda = den som måste bevisa att ett påstående är riktigt har bevisbördan för påståendet.

Beviskrav = hur starka bevis man måste ha för att fullgöra bevisbörda.

Bevistema = vad som ska styrkas med varje bevis i en rättegång.

Bevisupptagning = tillfälle för framläggning av bevisning inför domstol

Bifalla = besluta om formellt godkännande (av till exempel förslag, ansökan eller yrkande).

C

Civilrätt = rättsregler som rör förhållandet mellan enskilda personer eller sammanslutningar. Arvsrätt, skadeståndsrätt, avtalsrätt och fastighetsrätt är exempel på områden inom civilrätten. Den svenska
diskrimineringslagen en del av civilrätten.

Civilsamhälle = icke–statliga organisationer och personer som är oberoende av myndigheter och representerar enskildas och gruppers intressen. Frivilligorganisationer som de inom funktionshinderrörelsen
räknas hit, liksom fackföreningar och ibland företag.

D

Direktiv = 1. Rättsakt inom EU–rätten där resultaten som ska uppnås är bindande, men medlemsländerna själva får bestämma hur målet ska uppnås. 2. Även instruktioner från regeringen till statliga
utredningar.

Diskrimineringsersättning = kombinerat straffskadestånd och ersättning för ideell skada enligt diskrimineringslagen.

Dispositiv = icke-bindande lagstiftning som kan avtalas bort av parterna.

DL = diskrimineringslagen (2008:567).

DO = Diskrimineringsombudsmannen.

E

Europakonventionen = Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Europarätt = ett område inom juridiken som omfattar europeisk unionsrätt (EU-rätt) och Europarådet (till exempel EKMR).

EU-rätt = den rättsordning som Europeiska unionen grundar sig på.

F

Forum = domstol. Inom processrätten finns forumregler som avgör vilken domstol som är behörig att pröva visst mål.

FT-mål (förenklat tvistemål, småmål) = ett tvistemål där värdet uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet (det vill säga inte mer än 22 750 kronor 2018). Det finns särskilda regler i rättegångsbalken angående sådana mål.

Funktionsrättskommittén = FN-kommitté som granskar hur väl staterna uppfyller kraven enligt Funktionsrättskonventionen.

Funktionsrättskonventionen = FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vars engelska förkortning är
CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities).

Föreskrift = bindande bestämmelse som antas av en myndighet. Se 8 kap. regeringsformen.

Förlikning = en överenskommelse mellan parterna i eller utom domstol.
Ofta går uppgörelsen ut på att den som utsatts får en summa pengar,
men ersättning kan också avsättas för parternas ombudskostnader och innebära fer rättsföljder som parterna kommer överens om.

Förordning = 1. föreskrift med bindande regler som meddelas av regeringen. 2. En rättsakt inom EU–rätten som gäller direkt på samma sätt i alla medlemsstater.

Förvaltningsrätt = 1. ett rättsområde som berör enskilda personers kontakt med det allmänna, exempelvis med myndigheter. 2. Första
instans i ordningen för förvaltningsdomstolarna.

G

Grundlag = en lagsamling som innehåller de grundläggande reglerna i en stat, ofta med rättigheter för enskilda gentemot staten. Även kallad konstitution.

Grupptalan = talan som förs av en kärande som företrädare för flera personer. Det är ett sätt att stärka käranden och få större genomslag i media och för större antal personer.

H

HD = Högsta domstolen, högsta instans inom de allmänna domstolarna.

HFD = Högsta förvaltningsdomstolen, högsta instans inom förvaltningsdomstolarna.

Hovrätt = överinstans till tingsrätterna enligt instansordningen hos de
allmänna domstolarna.

I

Insikt = förståelse av underliggande orsaker, samband osv.

Intresseavvägning = när ett beslut fattas efter att man vägt in de olika inblandades intressen.

J

Jurisdiktion = befogenhet att utöva rättskipning inom ett visst område.

Jämförbar situation = det läge med vilket ett påstått missgynnande jämförs med. För diskrimineringsformen “bristande tillgänglighet”
innebär detta att situationen för personen med viss funktionsnedsättning
ska jämföras med en person utan funktionsnedsättningen.

K

Kammarrätt = överklagandeinstans av förvaltningsrätternas domar
och beslut.

Klagan över domvilla = klagan, efter att målet inte kan överklagas, på ett grovt fel i rättegång som kan antas ha inverkat på målets utgång;
ett extraordinärt rättsmedel.

Konventioner = internationella skriftliga överenskommelser.

Kränkning = otillåtet intrång i en rättighet.

Kärande = den som lämnar in en ansökan om stämning, och på så
sätt väcker talan.

L

Lag = en föreskrift som stiftas av riksdagen genom ett visst förfarande.

Lagrum = en regel i en lag.

Länsrätt = äldre namn på första instans hos förvaltningsdomstolarna,
numer förvaltningsrätt.

M

Materiell rätt = de aspekter av juridiken som reglerar rättigheter och skyldigheter, till skillnad mot processrätt som reglerar rättssystemets
funktionssätt.

Missgynnande = beslut, handlande eller beteende som lett skada, nackdel eller obehag. Det måste vara en faktisk förlust

Motförhör = kompletterande förhör efter huvudförhör av vittne, vanligen utfört av den part som inte hållit huvudförhöret eller kallar
vittnet.

Motpart = ur den ena partens perspektiv den andra parten i en
rättsprocess.

Mål = en visst angiven process i domstol; i allmän domstol tvistemål, brottmål och domstolsärenden.

N

Negativt prejudikat = icke-juridiskt uttryck som avser en en dom som blir vägledande men innebär en oönskad negativ effekt ur rättighetssynpunkt.

NJA = Nytt juridiskt arkiv, periodisk tidskrift där bland annat Högsta domstolens domar refereras.

O

Offentlighetsprincipen = att alla får begära ut en allmän handling.

Ombud = rättsligt biträde till en part inom eller utanför en rättsprocess.

Ostridigt = omständigheter som parterna är överens om.

P

Part = sakägare i en rättsprocess, inom civilrätten kärande och svarande.

Plädering = det avslutande skedet i en huvudförhandling eller muntlig förhandling då parterna argumenterar för sin uppfattning av den rättsliga bedömningen i målet. Ett annat ord för “plädering” är
“slutanförande”.

Prejudikat = avgörande med vägledande värde för framtida liknande mål, främst från HD och HFD..

Preskriptionsavbrott = bryta tiden för preskription; i diskrimineringsmål
kan bara DO göra preskriptionsavbrott i vissa fall.

Preskriptionstid = tiden inom vilken en talan kan göras gällande
grundad på specifika omständigheter.

Presumtionsregel = regel om att domstolen ska anta visst rättsfaktum tills dess det finns särskild anledning att bryta antagandet.

Prisbasbelopp = belopp som räknas fram beroende på det allmänna prisläget, även kallat prisbasindex. Prisbasbeloppet är fastslaget till 45 500 kronor för 2018.

Prövning = att den rättstillämpande myndigheten tillämpar rättsregler. Vid en materiell prövning vägs även omständigheter i det enskilda
fallet innan ett avgörande nås.

R

Ratifcera = att en stat förpliktar sig att följa något.

Rekvisit = något delmoment i en lag eller regel som måste vara uppfyllt för att en rättsföljd ska inträffa.

RF = Regeringsformen (en av Sveriges fyra grundlagar)

Resning = beslut att ta upp ett mål som vunnit laga kraft till ny prövning om det finns särskilt i lag angivna skäl för det; ett extraordinärt
rättsmedel.

Rådighet = att ha kontroll och ansvar för viss egendom.

Rättsfaktum = omständighet som har rättslig betydelse i förhållande till en rättsregel.

Rättshandling = handling med rättslig betydelse eller verkan.

Rättskapacitet = att kunna ha rättsliga rättigheter och skyldigheter.

Rättskraft = verkan av ett avgörande från domstol eller myndighet som vunnit laga kraft.

Rättskälla = författningar, rättspraxis och andra giltiga källor som de rättstillämpande organen har att utgå från vid rättstillämpning.

Rättsmedel = juridiska medel för att få rätt; inom processrätten ett sätt att få en överprövning av ett avgörande.

Rättsordning = ett system av materiell rätt och processrätt.

Rättsutredning = genomgång och juridisk analys av ett enskilt fall eller specifikt ämne inom juridiken

S

Sak = vad målet gäller i domstol.

Sakframställan = presentation av talan, inklusive utveckling av grunderna och skäl för partens inställning i målet.

Sakliga förutsättningar = uttryck inom arbetsrätten för huruvida en
arbetstagare har förmåga att utföra ett visst arbete.

Sakligt påkallad = en ordning som kan rättfärdigas av ett legitimt
syfte och uppnår proportionalitet i en intresseavvägning mellan det
legitima syftet och åtgärden.

Skadestånd = ersättning i form av pengar från den som orsakat skada till den som lidit skada.

Skiftad bevisbörda = regel om bevisbörda som betyder att bevisbördan övergår (skiftar) till motparten efter att käranden uppfyllt sitt lägre beviskrav. Begreppet förväxlas ofta med uttrycket “delad bevisbörda”
som egentligen avser skiftad bevisbörda.

Skälig anpassning = åtgärd för tillgänglighet i en individuell situation när den allmänna tillgängligheten brister – och som inte lägger en omotiverat stor börda på den som är skyldig att vidta åtgärden.

Småmål = se FT–mål.

SOU = Statens offentliga utredningar.

Stämningsansökan = att “stämma någon” betyder att lämna in en stämningsansökan till en tingsrätt med ett yrkande om krav på ett visst domslut. Glöm inte att betala avgiften.

Subsidiaritetsprincipen = principen om att hanteringen av en fråga primärt ska ske på nationell nivå före den internationella nivån inom
olika internationella samarbetsorgan som EU, Europarådet eller FN.
Referenser och rekommenderad läsning 215

Svarande = kärandens motpart i tvisten, den som anklagas för exempelvis diskriminering

T

Talan = kan betyda antingen hela partens processföring eller yrkandet i målet.

Talerätt = rätt att föra talan (framställa begäran) mot någon i domstol.

Tillgänglighet = möjligheter för alla, oavsett funktionsförmåga, att kunna delta i samhället på jämlika villkor; rätten till tillträde och tillgång (engelskans accessibility).

Tillsyn = granskning som sker i efterhand som syftar till att författningar följs och att överträdelser ska rättas; ofta reglerat i författning vilken myndighet som ska göra vad.

Tingsrätt = första instans inom de allmänna domstolarna. Oftast den
första domstolen man kommer i kontakt med i diskrimineringsmål
och mål gällande skadestånd mot staten.

Tredskodom = en dom som meddelats mot en part som inte kommit in med svaromål eller inte kommit till en förhandling och som innebär att parten förlorat målet,

Tvist = en situation när två parter (individer, företag, stat eller kommun) inte kommer överens om ett anspråk.

Tvistemål = rättsprocess om en tvist.

U

Underlåtenhet = att inte ha agerat eller förhållit sig passiv.

Upprättelse = att få någon form av kompensation, exempelvis i form
av pengar eller genom att få rätt i en principfråga eller erkännande
för ett påstående; gottgörelse.

V

Verkställighet = genomförande av en dom eller ett utslag.

Vite = en i förväg bestämd summa pengar som exempelvis kan komma att tas ut om ett myndighetsbeslut inte följs.

Vittne = den som bevittnat, det vill säga sett en viss handling. Betraktare, åskådare, iakttagare.

Vittnesmål = vittnesmål kallas den berättelse som vittnet muntligen avger inför rätten.

Vittnesstöd = ett vittne har rätt till ett vittnesstöd, d.v.s. en ideell person som skall hjälpa brottsoffret och vittnet i samband med rättegången. Vittnesstödet finns till för att skapa trygghet. Hen skall bistå med mänskligt stöd och praktisk information.

Y

Yrka = begära något i domstol

Å

Åtgärd = handling för att åstadkomma någonting.

Återställande av försutten tid = om någon inte överklagat ett avgörande i rätt tid och detta beror på ett oförutsett hinder, så kallat “laga förfall”, kan en ny tid för detta beviljas.

Ä

Ärende = fråga som handläggs hos myndighet, domstol eller privat verksamhet

Ö

Överklaga = att lämna in ansökan om att få sitt mål prövat i en högre instans (domstol)

Överträdelse = beteende som leder till att rättigheter inte upprätthållits.

Övervaka = kartlägga om de faktiska förhållandena stämmer överens med krav enligt juridiken, och därefter agera för bättre implementering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.