NYHETSBREV: September 2018

Mindre än ett halvår återstår av arvsfondsprojektet Lagen som verktyg. Under hösten kommer vi särskilt att granska Diskrimineringsombudsmannens arbete med tillsyn över lagens krav på arbetsgivare och utbildningsanordnare att vidta ”aktiva åtgärder” mot diskriminering. Ett seminarium hålls den 19 oktober kl 9-12 i Farsta. Då presenteras även en spännande studie om antidiskrimineringsbyråerna, som just nu genomförs av Erik Sandström, juriststudent vid Stockholms universitet och projektets praktikant under september och oktober. Projektet kommer också fördjupa sig mer i diskriminering i arbetslivet. Det seminariet hålls den 22 november. Av hemsidans kommande artiklar kan vi avslöja en om upphandlingskrav och företags sociala ansvar.

Den rättsliga och politiska utvecklingen

Det har precis hållits allmänna val i Sverige, och för första gången gällde vallagens nya regler om att ambulerande röstmottagare kan ta emot förtidsröster hemma hos den som på grund av funktionsnedsättning inte kan ta sig till en röstningslokal. För att göra det enklare att skilja valsedlarna åt kan partierna numera också ha partisymbol och partibeteckning i färg på valsedlarna. Ett lagförslag ligger nu hos lagrådet gällande bland annat ökad valhemlighet genom att valsedlarna ska ligga avskärmade och möjlighet att personrösta genom att skriva (föranmälda) namn direkt på valsedeln. Lagen som verktyg har skrivit en artikel om olika tillgänglighetsaspekter på valet.

I det löpande arbetet med mänskliga rättigheter kan nämnas att Independent Living Institute inför den periodiska granskningen av Sverige medverkat tillsammans med stora delar av den svenska funktionshinderrörelsen i att skriva ett underlag till FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Underlaget ska ge kommittén mer kunskap inför valet av frågor att skicka till svenska staten.

Tillgänglighet på nätet

Första domen

Den 11 september kom den första domen om bristande tillgänglighet på webben. Försäkringskassan hade inte gjort systemen för ansökan om föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning tillgängliga för personer som använder skärmläsare. Ulrika Norelius Centervik anmälde kassan och tillerkändes 20 000 kr i diskrimineringsersättning. Domen slår fast att internetriktlinjerna WCAG 2.0 AA ska vara standard på Försäkringskassan och prövar även 2 kap. 17 § DL om myndigheters bemötande. En av flera problematiska aspekter är att tingsrätten menar att Ulrika kunnat ansöka med hjälp av punktskrift trots att flera handläggare sagt att det inte går. Läs mer i Lagen som verktygs analys.

Seminarier 19 september

Vid Dataskyddsförordningens (GDPR) införande 25 maj pågick en enorm aktivitet i hela samhället. Det är inte riktigt samma tryck inför den 23 september 2018 då EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet på offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (webbtiillgänglighetsdirektivet) träder i kraft. Den 19 september bjuder Lagen som verktyg och Begripsam AB in till ett frukostseminarium (kl 9-10) och ett fördjupande seminarium (10.15-12) om vad direktivet innebär. En enkätundersökning om vad landets kommuner vidtagit för åtgärder i samband med direktivet kommer att presenteras. Anmälan görs senast 14 september på mail till maria@independentliving.org. Det fördjupande seminariet sänds live på ILI:s Youtubekanal. Program och mer information om seminarierna om webbtillgänglighet.

Bristande stöd i skolan som diskriminering

Lagen som verktyg har tidigare publicerat intervjuer med elever som inte får det stöd de behöver för att kunna nå målen i skolan. Vi har också skrivit en översikt av regelverk, ansvarsfördelning och lagens krav på extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram med mera. Den 3 september samlades myndigheter, organisationer och föräldrar kring frågan: är bristande stöd i skolan diskriminering? Efter juristen Maria Chölers genomgång av det juridiska ramverket tog Agneta Söder avstamp i Autism- och Aspergerförbundets enkätundersökning om den försämrade skolsituationen för barn- och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser.

Skolinspektionens skoljurist Sofie Lindholm redogjorde för myndighetens handläggning och förklarade att ärenden gällande diskriminering skickas till DO och de om fysisk otillgänglighet till Arbetsmiljöverket. Julia Demarinis Giddings, processförare på DO, beskrev fallen DO mot Vara kommun och en stämningsansökan i Malmö tingsrätt mot en förskola. Huvudförhandling väntas våren 2019. Läs mer om seminarium om bristande stöd i skolan.

Parallelltalan tillsammans med Dyslexiförbundet

Efter att 12-årige Malte Aspelund skrev på Skolverkets Facebooksida om hur orättvist han tyckte det var att inte få använda sina hjälpmedel på de nationella proven har först antidiskrimineringsbyrån Malmö mot diskriminering och senare föreningen Med lagen som verktyg tillsammans med Talerättsfonden och Dysleixiförbundet arbetat med flera liknande fall. Vi menar att elever med funktionsnedsättning enligt svensk lag och Europakonventionen har rätt att lära sig på lika villkor som andra elever och därför har rätt till hjälpmedel även i provsituationer. En presskonferens hölls den 31 augusti med mediegenomslag i Rapport, TV4 och Dagens Nyheter. Tre stämningsansökningar har lämnats in till tingsrätterna i Stockholm, Örebro och Malmö, och ett klagomål förbereds till JK.

Publicerat

Sebastian Häregård vann första domen om bristande tillgänglighet

Den första domen gällande bristande tillgänglighet som en form av diskriminering kom i maj 2017. Ett slutgiltigt avgörande kom från Göta hovrätt i juni 2018. DO företrädde i målet Sebastian Häregård från Vara. Han var 12 år när han anmälde sin skola till DO efter att ha ramlat av från undermåliga ramper. Även om det tog tid är han idag nöjd med hur DO drev hans fall. Att vinna i domstol har gett nytt självförtroende och om det krävs tänker han driva fler rättsprocesser i framtiden. Lagen som verktyg har intervjuat Sebastian och hans pappa Mikael.

Hur känns diskriminering? Fem personer berättar.

Lagen som verktygs frilansare Jennifer Jungelin har intervjuat fem personer om konsekvenserna av att utsättas för diskriminering. Det sätter sig i minnet och ibland på självkänslan. Men i möjligheten att kunna anmäla och driva sin sak finns också hopp. Marie-Louise, Sofia, Maria, Saga och Melvin berättar öppet om sina upplevelser och Jennifer reflekterar utifrån egen erfarenhet.

Hur bra är den nya förvaltningslagen på tillgänglighet?

Den 1 juli började en ny förvaltningslag att gälla. Förhoppningar har riktats från olika grupper som idag inte får myndighetsbeslut och information på ett tillgängligt sätt. Lagen verkar visserligen kunna bidra till förbättrad tillgänglighet till det offentliga, men Lagen som verktyg gör bedömningen att det hade varit önskvärt med mer klarhet i lagtexten eller åtminstone förarbetena för att med större säkerhet kunna använda bestämmelserna som faktiska och utkrävbara rättigheter. Läs vår analys av den nya lagen.

Andra lästips:

  • Anna Bergholtz artikel i Dagens arena – om hur både DO och JO kränkt henne genom att skicka sina beslut i oläsliga format
  • Lars Lindbergs artikel i Funktionshinderpolitik – om tidigare svenskt motstånd mot diskrimineringslagstiftning och att DO nu blivit en bromskloss.
  • Lena Svenaeus artikel i Svenska Dagbladet – om att DO:s tillsyn sätter diskrimineringsrätten ur spel och att inget händer med förlagen i senaste diskrimineringsutredningen

Lagen som verktyg sprider kunskap

Almedalen 2018

Under almedalsveckan medarrangerade Lagen som verktyg ett seminarium om LSS och mänskliga rättigheter tillsammans med Funktionsrätt Sverige. Folkrättsjuristen Hanna Gerdes ledde ett samtal om hur nedskärningarna av personlig assistans bryter mot viktiga människorättsprinciper, som den att redan införda rättigheter inte får backas tillbaka. Under fredagen 6 juli hölls en halvdag i Funktionsrätt Sveriges tält där politiker frågades ut av Emil Erdtman om deras syn på Funktionsrättskonventionen utifrån perspektivet att Barnkonventionnen ska bli lag. Projektets jurist Ola Linder ledde därefter ett seminarium med en panel bestående av juristerna Hanna Gerdes och Annika Jyrwall Åkerberg samt Elisabeth Wallenius och Nora Eklöv från funktionshinderrörelsen.

Sommarskola på Furuboda

Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad och Raoul Wallenberg-institutet arrangerade den 21 till 24 augusti Sveriges andra sommarskola om funktionshinder och mänskliga rättigheter. Lagen som verktyg bidrog med föreläsning om diskrimineringsrätt och workshop kring fiktiva fall. Professor Gerard Quinn medverkade under hela sommarskolan på Furuboda folkhögskola i Skåne, och intervjuades av Emil Erdtman. Se också journalisten Anna Bergholtz inspirerande deltagarintervjuer.

Akademin för Rörelsejurister

Den 29 höll Lagen som verktygs jurist Maria Chöler ett föredrag på Akademin för rörelsejurister – ett ledarskapsprogram som startats av juristen Rami Al-Khamisi och samlar jurister, juridikstuderande och människorättsaktivister med inriktning på social mobilisering, mänskliga rättigheter och antidiskriminering. Andra föreläsare på årets akademi var Kerstin Burman, om kampen för upprättelse för de som tvångssteriliserats och Johan Nordkvist, Juridikfronten, om arbetet med att motverka näthat.

Utbildningar och bok

Under hösten finns möjlighet att anlita Lagen som verktyg för en föreläsning om senaste rättspraxis på diskrimineringsområdet eller en grundutbildning i hur diskriminering anmäls och drivs i domstol. Läs mer på Lagen som verktygs utbildningssida.

Vår bok Motverka funktionsdiskriminering och förändra samhället med lagen som verktyg finns nu också som e-bok, så att den går lättare att läsa på platta eller mobil, samt inte minst med öronen. Den tryckta boken kostar 150kr med frakt och kan beställas från emil@lagensomverktyg.se med pengar bg 5040-0522 eller swish 1230 317545.

Föreningen Med lagen som verktyg

Föreningen hade 3 september höstens första styrelsemöte. Föreningen driver medlemmarnas diskrimineringsärenden med stöd från advokater och jurister som ställer upp gratis eller juridikstuderande som får prova på att skriva utredningar. Studenter har till exempel utrett fall om bristande tillgänglighet vid postombud och kränkande löneutveckling inom Arbetsförmedlingen. En annan utredning handlade om brist på aktiva åtgärder mot diskriminering inom Polismyndigheten.

Några ärenden har gått längre. I ett ärende om brist på hållplatsutrop i kollektivtrafiken pågår nu förlikningsförhandlingar. En advokatbyrå har lämnat in en stämningsansökan till Helsingborgs tingsrätt angående diskrimineringsersättning från färdtjänsten i Helsingborg. Att stämma Kungliga slottet är heller inte avskrivet. Just nu utreds vilka ändamålsenliga åtgärder för tillgänglighet som skulle kunna vidtas vid exempelvis Slottskyrkan, något som påverkar det rättsliga läget. Föreningen söker även personer som vill driva ärenden om integritetskränkning vid behovsprövning eller om bristande tillgänglighet i SJ:s bokningssystem.

Som ny stödmedlem välkomnas Föreningen för hörselskadade, döva, barn och familjer (FHDBF). Föreningen arbetar tillsammans med pro bono-jurister och har haft fokus på teckenspråk ur ett familjeperspektiv, LSS och Barnkonventionen. Stödmedlem blir den organisation som betalar in 3 000 kr till bg 631-5725 och skickar ett mail med organisationens uppgifter till info@mlsv.se.

För hösten är ett medlemsmöte planerat till den 7 november 16:30-18 i centrala Stockholm. Då gästar Lars-Göran Wadén som berättar om sitt framgångsrika fall mot Region Gävleborg. Är det nu dags för fler att stämma för bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken? Få uppdaterad information på föreningen hemsida, där det nu också finns en integritetspolicy.

Anmälningstjänsten

Kompensation vid avstängd hiss i bostaden

Lidingö Stad har anmälts av en person som använder rullstol och har särskilda anpassningar i sitt hem, och som informerats om fem veckors hissreparation med en halv månadshyra som kompensation. Anmälaren vädjade till kommunen om en evakueringslägenhet eller annan lösning och fick två månader senare svaret att kompensationen är generös och att boendet får lösas av var och en. Anmälaren skriver:

”Jag kan förstå att ersättningen förefaller rimlig i förhållande till personer som inte har samma behov som jag har, det vill säga personer utan funktionsnedsättning. Därför slår detta hårdare mot mig än gemene man. Då kommunen/tekniska förvaltningen varit dålig på att informera och kommit med bristfälligt utformad information och visat dåligt bemötande från Tekniska förvaltningen Lidingö Stad så anmäler jag detta som bristande tillgänglighet, indirekt diskriminering.” Läs hela anmälan

Negativt drogtest som villkor för deltagande

Psykiatrin i Karlstad har anmälts för diskriminering genom att villkora deltagande i olika typer av verksamheter med att en sökande måste uppvisa ett negativt drogtext. Anmälan håller på att färdigställas och kommer skickas till DO inom kort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: