NYHETSBREV: Februari 2018

Den rättsliga och politiska utvecklingen

Viktigt beslut från Högsta domstolen

Den 21 december 2017 fattade Högsta domstolen beslut i DHRs fall om bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken. Beslutet avgör inte sakfrågan om diskriminering, men är ett viktigt steg i strävan mot att få rätt. Gävle tingsrätt hade hänskjutit en fråga till HD om huruvida Region Gävleborg tillhandahöll en tjänst (färd med buss) och därigenom ansvarade för att förbuden i diskrimineringslagen inte överträddes på grund av bristande tillgänglighet.

HD påpekade att resenären köper biljetterna av regionen, att regionen har information om priser och tidtabeller på sin hemsida samt ett kundcenter som marknadsför kollektivtrafiken. Region Gävleborg får därför anses ha tillhandahållit tjänsten färd med buss och ansvarade för att förbudet mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet inte överträddes. Tvisten återupptas under 2018 för slutlig prövning i Gävle tingsrätt.

Lagen som verktygs jurist Ola Linder menar att det är positivt att HD inte tolkar lagen för snävt. ”Genom beslutet ökar rättssäkerheten för en enskild som diskriminerats av en verksamhet som ingår i en komplex upphandlingsstruktur. Kanske kan det leda till en mer rättighetsbaserad helhetssyn på bristande tillgänglighet och annan diskriminering i kollektivtrafiken och på andra samhällsområden.”

Lagen som verktygs artikel om HD:s beslut

Forskarrapport om fördragskonform tolkning

Tre jurister vid Uppsala universitet har kartlagt domstolarnas och ett antal myndigheters tillämpning av principen om fördragskonform tolkning. Utredningen Principen om fördragskonform tolkning i förhållande till Sveriges konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter konstaterar att det finns såväl stark som svag fördragskonform tolkning. Den starka betyder att svensk rätt åsidosätts för att ge en konventionsrättighet företräde och den svaga att konventionerna används som tolkningsunderlag. Svensk rätt tolkas då i ljuset av konventionerna. Bara i relation till den europeiska rätten har undersökningen funnit att den starka fördragskonforma tolkningen använts.

Utredningen visar att fördragskonform tolkning inte är aktivt närvarande i de undersökta myndigheternas beslutsfattande. Det finns heller inga aktiva ställningstaganden från myndigheterna om hur de ska arbeta med konventionerna i beslutsfattandet. Deras utgångspunkt är att svensk rätt överensstämmer med Sveriges internationella åtaganden. De ser inte som sitt uppdrag att säkerställa en förvaltning i överensstämmelse med konventionerna. Lagen som verktygs jurist Ola Linder menar att rapporten visar att det finns mycket kvar att göra för att lyckas med en mainstreaming av de mänskliga rättigheterna i svensk förvaltning och rättstillämpning.

Lagen som verktygs artikel om fördragskonform tolkning

Projektets aktiviteter

Verksamhetsberättelse för 2017

Projektet fick under år 2017 in samtal och ärenden inom en mängd områden. Många frågor handlar om bristande tillgänglighet, men också om olika lagar och stödformer. Många utbildningar och seminarier har hållits och projektet följer aktivt flera rättsprocesser och skriver även om avslutade fall och förlikningar. Det gäller också områden där många anmälningar görs men inga fall drivs, till exempel indirekt diskriminering av ledarhundsförare.

Hemsidan hade 2017 12 000 besök och 21 000 sidvisningar. Lagen som verktygs Facebooksida har 205 följare och Twitterkontot 226. Detta nyhetsbrev hade 206 prenumeranter och gick ut med nio nummer under året. Projektet har intervjuats i bland annat Lag & avtal 2/2017, Liv nr 3/2017 och Läs&skriv nr 4/2017. En debattartikel om att stärka diskrimineringsskyddet publicerades den 6 oktober i Dagens juridik tillsammans med Funktionsrätt Sverige, Lika unika, RFSL, Malmö mot diskriminering och Göteborgs rättighetscenter.

Verksamhetsberättelse 2017

Utbildningspaket 2018

Lagen som verktyg har byggt upp en unik kompetens framför allt om diskrimineringsformen bristande tillgänglighet. Genom att följa rättsutvecklingen har vi möjlighet att diskutera det senaste inom rättspraxis. Vi föreläser om olika aktörers roller inom diskrimineringsskyddet: arbetsgivare, utbildningsanordnare, företag och myndigheter. Vad innebär lagens krav och hur kan olika aktörer använda sig av diskrimineringslagen? Samt inte minst: hur går diskrimineringsmål och andra processer till?

Lagen som verktyg har särskilt fokus på hur föreningar och organisationer kan driva medlemmarnas fall i domstol. I all strategisk processföring är det viktigt att känna till vilka möjligheter och risker rättsprocesser kan innebära, men också hur juridiken samspelar med det opinionsbildande arbetet för att få genomslag i samhället och på så vis minska diskrimineringen.

Under 2018 erbjuder vi företag, myndigheter och föreningar olika typer av utbildningar, till exempel:

  • Föreläsning (45-60 min)
  • Föreläsning med övning (ca 2 timmar)
  • Interaktiv halvdag
  • Interaktiv heldag

Läs om våra utbildningserbjudanden och kontakta emil@lagensomverktyg.se eller ring 08-506 221 60 för prislista! Rabatt ges till funktionshinedersorganisationer.

Informationsfilm om FN-konventionen

Myndigheten för delaktighet har avslutat sitt regeringsuppdrag om Funktionsrättskonventionen med att producera en informationsfilm, där bland andra Ola Linder redogör för FN-konventionens rättsliga ställning. Filmen har undertext och finns även med teckenspråk. Informationsfilm om implementering av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Utkast till handbok på remiss

Vi är tacksamma för alla synpunkter på Lagen som verktygs handbok om diskrimineringsrätt, diskrimineringsskydd och processföring. Kontakta emil@lagensomverktyg.se för ett exemplar. Vi vill ha in synpunkter före 19 februari.

Maria Chöler anställd

Juristen Maria Chöler har redan skrivit mycket för Lagen som verktyg, och är sedan 1 februari anställd på 50 procent i projektet. Hon kommer bland annat att skriva om bristande stöd och tillgänglighet inom skolan. Kontakta Maria (se faktarutan längst ner) om du har tips och idéer att bolla på det området.

Publicerat

Intervju med Centrum för rättvisas nya chef

Först ut 2018 är en intervju med Centrum för rättvisas nya chef Fredrik Bergman. Denna stiftelse är en pionjär inom strategisk processföring i Sverige och delar gärna med sig av sina erfarenheter från framgångsrika mål. Fredrik Bergman tycker också att domstolarna ibland överskrider sina befogenheter och det behövs en fördjupad konstitutionell dialog i Sverige. Intervju med Fredrik Bergman

När är bristande stöd i skolan diskriminering?

Jennifer Jungelin har intervjuat fem skolelever med funktionsnedsättning om stöd och anpassningar som de har rätt till, men inte alltid fått. Hon diskuterar när bristande stöd kan vara diskriminering i form av bristande tillgänglighet och vad som gör att elever med funktionsnedsättning får en ojämlik utbildningsnivå. På slutet kommer tips till elever och vårdnadshavare. Reportage om bristande stöd som diskriminering

Diskrimineringsrätt i våra nordiska grannländer

Norge har en ny diskrimineringsdomstol, i Finland kan Diskrimineringsnämnden förelägga om att vidta anpassningsåtgärder och i Danmark sker positiv särbehandling på vissa områden. Lagen som verktyg har gjort en översikt av diskrimineringsrätten i de nordiska länderna med ett särskilt fokus på tillgänglighet och grunden funktionsnedsättning. Artikeln om diskrimineringsrätt i Norden är ett led i förberedelserna inför den internationella konferensen The Law as a Tool for Social Change den 30 maj.

Föreningen Med lagen som verktyg

Föreningens styrelse hade möte den 30 januari. Föreningen arbetar nu med ett tiotal ärenden, varav ett är nära stämningsansökan. Flera har visat intresse för att ställa upp som klienter när det gäller elever med dyslexi som fråntas sina hjälpmedel vid nationella prov. Dessa rättsprocesser har uppmärksammats av tidningen Specialpedagogik och Skolvärlden och drivs tillsammans med ett par antidiskrimineringsbyråer. Nya inkomna ärenden handlar om bristande tillgänglighet vid grundskola och brister i en universitetsutbildning.

DO-anmälan om brister i aktiva åtgärder inom polisen

En anmälan kommer att skickas till DO om brister i Polismyndighetens arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering. De IT-system som används internt inom myndigheten inte är tillgängliga för anställda med synnedsättning som använder skärmläsningsprogram. Sedan 2017 ska större arbetsgivare arbeta med och dokumentera aktiva åtgärder mot diskriminering på alla grunder, inklusive funktionsnedsättning. Anmälningen visar att myndigheten inte integrerat perspektivet i sin verksamhet under det gångna året, vilket gjort att diskrimineringen förvärrats under samma tid som lagkraven på aktiva åtgärder mot diskriminering stärkts.

Ta upp ditt fall den 19 februari

Välkommen till öppet medlemsmöte kl 17-19 måndagen den 19 februari på plan 9, Klara södra kyrkogata 1 (tack KFO för lokalen!). Vi börjar med en presentation av den 120-sidiga handbok som projektet tagit fram – och som föreningens medlemmar kommer kunna ha stor nytta av. Därefter blir det möjlighet att lyfta egna fall till diskussion. Anmäl senast fredagen den 16 februari till emil@lagensomverktyg.se om du har ett fall att ta upp.

Länk till föreningens hemsida.

Anmälningstjänsten

Under 2017 ökade antalet anmälningar på Anmälningstjänsten till 45. Anmälningstjänsten har funnits sedan 1990-talet och är ett viktigt redskap i arbetet mot diskriminering. Här blir diskrimineringen synlig, till skillnad från anmälningar som bara går till DO. Det finns viss teknisk utvecklingspotential, men vi jobbar på lösningar. Det finns nu också nytryckta flyers om Anmälningstjänsten, med en sida i punktskrift. Beställ gratis av emil@lagensomverktyg.se

Senast inkomna anmälningarna

Dyrare sjukresor i Örebro län

I region Örebro län reser den som har kallelse till vårdgivare gratis med kollektivtrafiken. Det gäller däremot inte den som har färdtjänst, som betalar minst 80 kronor per vårdtillfälle. Hela anmälan om dyrare sjukresor

Otillgängliga appar på Västtrafik

Västtrafiks appar för reseplanering och biljettköp fungerar inte med skärmläsare på mobiltelefon. Hela anmälan om Västtrafiks appar

Bristande tillgänglighet i Folktandvården

Folktandvården i Hagfors, som ingår i Region Värmland, saknade vid anmälarens besök fungerande och tillgängliga dörröppnare. En annan dörr var för smal för rullstol. Hela anmälan om Folktandvården

Uteblivet hållplatsutrop på buss i Stockholm

En resenär med synnedsättning har anmält att det inte fanns hållplatsutrop på en buss i södra Stockholm. Hela anmälan om hållplatsutrop. Hela anmälan om hållplatsutrop.


Faktaruta

Projektkansli

  • Emil Erdtman, projektledare/kommunikatör – 08-506 221 60
  • Ola Linder, jurist – 08-506 221 83
  • Maria Chöler, jurist/rådgivare – 08-506 221 62
  • Caroline van Mourik, informatör/rådgivare

Telefontid för rådgivning på torsdagar kl 15-17: 08-506 221 62

Följ @lagensomverktyg på Twitter för nyheter och länkar! Vi har också en sida på Facebook för kontinuerlig information och diskussion.

Projektet Med lagen som verktyg drivs av Independent Living Institute med stöd från Arvsfonden

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.