FÖRLIKNING: Bussbolag ber om ursäkt för uteblivna hållplatsutrop

Den 4 oktober 2018 stämde Sofia Thoresdotter med hjälp av föreningen Med lagen som verktyg Region Örebro län (den regionala kollektivtrafikmyndigheten) och Nobina Sverige AB (det upphandlade bussbolaget) för diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Hållplatsutropen på bussarna i Örebro fungerade ofta inte och chaufförerna var ovilliga att ropa ut hållplatserna. Nu har en förlikning ingåtts mellan Sofia och Nobina.

Krav på tillgänglig kollektivtrafik

Sofia flyttade till Örebro för några år sedan och är beroende av buss för att ta sig till arbeten och aktiviteter. Men hållplatsutropen fungerar inte alltid, vilket missgynnar Sofia som har synnedsättning. Utan hållplatsutrop kan vet hon var hon är och var hon ska gå av.
—Varje gång jag skulle någonstans kom oron och stressen, berrättar hon. Jag har blivit försenad, missat hållplatser och inte kunnat stiga på rätt plats. Till slut drog jag mig för att göra sådant som jag egentligen ville.

Under två år felanmälde hon flera gånger i veckan utan att något hände. Hon fick till och med ett möte med Länstrafiken, men utan att någon förbättring skedde.

Som medlem i föreningen Med lagen som verktyg bad hon om juridiskt stöd och juristerna Stellan Gärde och Ola Linder har arbetat pro bono med hennes fall. Juristerna betraktar missgynnandet som Sofia utsatts för som diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

I stämningsansökan argumenteras att regionen och bussbolaget inte vidtagit skäliga åtgärder för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för Sofia och därmed missgynnat henne. Hon kom inte i en jämförbar situation med andra passagerare och har försatts i en utsatt situation. En skälig åtgärd för att försätta henne i en jämförbar situation hade varit att ropa ut alla hållplatserna, men så har inte skett.
—Sofia har inte kunnat ta del av tjänsten, inte åtnjutit rörelsefrihet på liknande villkor som andra och hennes fulla deltagande i samhället har hindrats, säger Stellan Gärde.

Redan 1979 lagstiftade Sverige om ”handikappanpassad kollektivtrafik” och lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ger regionen och bolaget ett tydligt ansvar att anpassa trafiken till de behov personer med funktionsnedsättning har.

Sverige har dessutom ratificerat Funktionsrättskonventionen där ett nekande av skälig anpassning (de åtgärder som behövs i det enskilda fallet för att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning) ses som otillåten diskriminering.

Nobina ber om ursäkt

Att ansöka om stämning i domstol kostar 900kr, något föreningen Med lagen som verktyg stod för. Den 4 oktober 2018 lämnades en stämningsansökan in till Örebro tingsrätt med yrkande om att ett bussbolag och en regional kollektivtrafikmyndighet ska betala 20 000 kr till Sofia för diskriminering, samt 8 000 kr i rättegångskostnader.

Nobina ville först under förhandlingarna att Sofia skulle lova att inte stämma under ett år och när hon inte gick med på det blev det tre månader. Kravet på sekretess var också viktigt för Nobina, men Sofia vägrade och till slut släppte de det och medgav i princip hela talan. Sofia kompenseras med 20 000 kr och får en ursäkt för de brister i tillgängligheten som “drabbat henne inom ramen för Nobina Sverige AB:s verksamhet”.

I förlikningsavtalet står att kollektivtrafiken ska vara “öppen och tillgänglig för alla och bidra till ökad rörlighet i samhället”, men att det finns “brister i tillgängligheten innefattande avsaknad i utrop av hållplatser för bland annat synskadade”. Nobina “jobbar nu för ökad kunskap, förståelse och bättre system, teknik och rutiner – så att kollektivtrafiken ska kännas trygg, säker och tillgänglig för alla”.

Förlikningen innebär att Sofia drar tillbaka sin stämningsansökan och lovar att inte stämma bolag och region inom de närmaste tre månaderna.
—Vi ger nu regionen tre månader på sig att rätta till bristerna, säger Stellan Gärde. Kvarstår problemen stämmer vi igen. Kampen för ett tillgängligt samhälle får inte stanna av.

Sofia är nöjd med den seger förlikningen innebär.
—Jag har fått tillbaka tron på att det går att förändra, säger hon.

Dagens system snart 20 år gammalt

År 2001 driftsattes dagens system för skyltning och utrop av hållplatser (realtidsinformation) på bussarna i Örebro. Det heter AVL2000 och upphandlades av dåvarande Länstrafiken i Mälardalen. Detta system används fortfarande, trots att avtalet gått ut och livslängden sattes till tio år. Tidpunkt för någon ny upphandling är inte satt, meddelar Johan Ljung, områdeschef för Trafik och samhällsplanering och regional utveckling på Region Örebro län.
—Investeringsmedel finns och upphandling kommer att ske när underlag finns, säger han. Underlag för detta håller på att tas fram.

På frågan om hur upphandlingskraven följs upp och kontrolleras ute i verkligheten svarar han att det sker “genom kontinuerliga möten och regelbundet återkommande revisioner”.

Under tiden fortsätter Region Örebro att använda det snart 20 år gamla systemet för hållplatsutrop. En trafik- och marknadschef på Länstrafiken i Örebro motiverar det så här i ett mail till en resenär i mars 2016: “Alternativet är att släcka ner systemet helt men då vi bedömer att det vore ett sämre alternativ försöker vi hålla det vid liv. Det är bättre att informationen finns och fungerar på de flesta bussar än på ingen alls. Där utrop sker är det ju till nytta för de som reser.”

Orsaken till problemen med uteblivna utrop kunde enligt länstrafikchefen vara att fordonsdatorn i bussen är trasig och inte skickar signaler till centralsystemet eller inte har kontakt med centralsystemet på grund av exempelvis radioskugga.

Självkritik från politiker

Vem är då ytterst ansvarig för undermålig tillgänglighet hos upphandlade leverantörer? Högsta domstolen har i sitt beslut med mål nr Ö 556-17 den 21 december 2017 avgjort en sådan fråga från Gävle tingsrätt. HD kom fram till att Region Gävleborg var ansvarig i förhållande till diskrimineringslagen eftersom det var regionen som tillhandahöll tjänsten “färd med buss”. Det är av regionen man köper biljetter och får information om priser och tidtabeller. Men HD fann även att bussbolaget som trafikerar på uppdrag av regionen ska likställas med regionen enligt 2 kap. 12 § diskrimineringslagen.

Mats Gunnarsson är oppositionsråd för Miljöpartiet på Region Örebro län, den myndighet som alltså bär det yttersta ansvaret för att kollektivtrafiken fungerar för alla resenärer. Han tycker det är bra att Nobina nu tar sitt ansvar när det gäller bristen på manuella utrop, något de lovat att leverera enligt upphandlingen.
—Om tekniken inte fungerar är Nobinas förare skyldiga att göra utrop, säger han och tillägger: Men det är väldigt olika hur de sköter det uppdraget.

Mats Gunnarsson är självkritisk till hur han och andra politiker i regionen samt tjänstemän på Länstrafiken har hanterat frågan genom åren.
—Det är djupt otillfredsställande att en ny upphandling inte är gjord ännu, säger han, Det borde vara klart nu, men sparkrav ihop med täta chefsbyten på Länstrafiken och ett planerat samgående med Västmanland har fördröjt detta.

Han tror att samgåendet med Västmanland ska innebära bättre teknik i kommunikationen med resenärerna och högre servicenivå.
—Men så här i backspegeln borde en del av den förra mandatperiodens trafikökningar ha stått tillbaka för ett nytt realtidssystem.

Mats Gunnarsson berättar att den politiska majoriteten i regionen har avsatt resurser för ett nytt realtidssystem i sin investeringsbudget (och att hans eget parti lagt 20 miljoner extra för kvalitetsförbättringar där ett nytt realtidssystem skulle ha högsta prioritet).
—Sedan är det så att nya system också kräver personal för att introduceras och driftsättas, marknadsföring och inte minst utbildning av förarna, säger han. Regionen har rätt att kalla förarna till en dags utbildning per år.

Regionen hittade inte upphandling

Vilka var då kraven på det system som fortfarande används idag? 2001 års upphandling anger att fordonssystemet ska “generera realtidsinformation till Centralsystemet” och “samordna information till och från utrustningar i fordon”, samt “presentera trafikantinformation i text och ljud” och “hantera information till och från föraren”.

Kravspecifikation på bussarnas “inre hållplatsutrop” från 28 juni 2001 var att: “Befintligt högtalarsystem skall anslutas till fordonsdatorn. Högtalarsystemet skall kunna användas till presentation av nästa hållplats och därtill kopplad tilläggsinformation. Olika effektlägen bör gälla för inre utrop beroende på tiden på beläggningen i fordonet (lägre effekt då det är färre passagerare i fordonet). Detta skall antingen kunna styras av föraren (i tre steg) eller justeras automatiskt.”

2009 startade ett nytt åttaårigt trafikavtal med Nobina Sverige AB. Nya bussar sattes in (de som används idag) och AVL2000 flyttades över till de nya bussarna. Lagen som verktyg har begärt ut den upphandling som gjordes inför detta nya avtal, men från Region Örebro län meddelas att handlingarna inte kan hittas. Någon förklaring till varför de inte finns har inte regionen. Den förklaring som Mats Gunnarsson har är att upphandlingen gjordes av Örebro kommun i egenskap av ansvarig för stadstrafiken.

I avtalet (T-0802-01) mellan Länstrafiken och Nobina Sverige AB (avtalet är gjort med Swebus AB som 2009 blev Nobina) står att Nobina ska använda de automatiska utrop som finns installerat i bussarna. “Hållplatsutrop ska göras för samtliga byteshållplatser och större knutpunkter i regiontrafikens linjenät”. I stadstrafiken ska “invändig hållplatsskylt för displayvisning av nästa hållplats, automatiskt hållplatsutrop och integrerat realtids- och signalprioriteringssystem” finnas.

Om realtidssystemet är ur funktion ska enligt avtalet manuella hållplatsutrop göras. För de delar som ännu inte utrustats med realtidssystemet gäller kraven på manuella hållplatsutrop. Dessutom ska föraren uppträda korrekt och serviceinriktat, och “kunna vägleda kunden rätt i trafiksystemet och ge information om tidtabell, linjenät och anslutande trafik.”…”Buss skall vara försedd med utvändig högtalare som medger utrop av linjenummer, destination och andra meddelanden.”

2013 påbörjades en ny upphandling, vilken ogiltigförklarades på grund av att anbudsgivarna överklagade tills giltighetstiden på anbuden gick ut. Varje överprövning kan dröja ett halvår i förvaltningsrätten och under den tiden får inga nya avtal tecknas.

Pågående upphandling av information vid hållplatser

Nu upphandlas nya system för information vid hållplatser och bussterminaler i Region Örebro. Anbudstiden för denna upphandling (av “presentationsenheter till hållplatser, bussterminaler, resecenter och andra knutpunkter för allmänna kollektivtrafiken”) gick ut 22 januari 2019. I upphandlingskraven betonas hållbar utveckling, socialt ansvarstagande och icke-diskriminering. “Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte påverka hur väl du blir bemött eller behandlad.”

Upphandlingen behandlar i första hand visuell skyltning, men enligt punkt 3.10.4 ska texten på skyltarna kunna omvandlas till tal.

“En viktig anledning att lägga till text till tal på skyltarna är att göra informationen i realtid (och störning) tillgänglig även för synskadade resenärer. De viktigaste egenskaperna hos talsyntesen är dess förmåga att skapa naturliga och tydliga uppläsningar, samt uttrycksfullhet. Med naturlighet avses förmågan att efterlikna det mänskliga talet och med tydlighet hur lätt uppläsningen är att förstå. Den ideala talsyntesen är både naturlig och tydlig. Acapela (en talsyntes) eller likvärdig talsyntes ska ingå i anbudet. Utrustning, högtalarenhet installerad i skylten samt programvara för talsyntes inklusive tryckknapp och trådlös kommunikation mellan denna utrustning och tryckknapp som gör att samma information som visas på skylten ska läsas upp. Trådlös kommunikation mellan utrustning här ovan och tryckknapp ska finnas som gör att samma information som visas på skylten läses upp.”

Det finns inga krav på skyltarnas text och layout i upphandlingen, utan “Slutlig utformning och layout kommer att specificeras i samverkan mellan leverantör och beställare.”…”Storlek och färgsättning av ytan kommer att beslutas i samverkan mellan Leverantör och Beställare.” Beställaren ska fritt kunna välja önskad färgnyans (RAL) till skyltarnas utformning.

Det finns inget uttalat användarperspektiv i kravspecifikationen. Ett problem som Sofia Thoresdotter beskriver är till exempel hur svårt det är hitta rätt buss när det kommer in tre eller fyra bussar samtidigt till en hållplats, som exempelvis vid Örebro slott. Då hjälper inte alla hållplatsutrop i världen. En lösning hon föreslår är stationsvärdar vid de större knutpunkterna. På Nobina har hennes förslag mötts positivt, men från regionen var svaret att det just nu inte finns pengar för lön och arbetsledning av kundvärdar, men att idén var bra.

Lagen som verktyg hoppas att Region Örebro län vid den pågående och den kommande upphandlingen tar tillvara den expertkunskap om tillgänglighet som personer med funktionsnedsättning har.

/Emil Erdtman

Läs mer om stämningsansökan mot Region Örebro och Nobina

MLSV logo är en ideell förening som utreder och driver diskrimineringsfall Swish Stöd rättsprocesserna via swish 123 063 01 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.