NYHETSBREV: Oktober 2018

Den rättsliga och politiska utvecklingen

Lagen som verktyg är inne i en intensiv arbetsperiod. Under hösten arbetar Emil Erdtman, Maria Chöler, Ola Linder och Anna Zotééva inom projektet. Dessutom genomför vår juristpraktikant Erik Sandström en intervjustudie om antidiskrimineringsbyråernas arbete när det gäller funktionsdiskriminering. Han presenterar det den 19 oktober ca kl 11 i samband med seminariet om DO:s tillsyn.

Lagen som verktyg granskar DO:s tillsyn

Lagen som verktyg har granskat hur Diskrimineringsombudsmannen (DO) utövar sin lagstadgade tillsyn över att arbetsgivare och utbildningsanordnare vidtar förebyggande aktiva åtgärder mot diskriminering. Undersökningen bygger på samtliga ärenden rörande aktiva åtgärder från 1 januari 2017 till februari 2018 –  samt några ärenden om diskrimineringsförbuden.

De ärenden vi granskat leder ibland till att DO konstaterar bristande rutiner när det gäller dokumentation eller trakasserier, men saknar koppling till bristande tillgänglighet. En fullständig presentation ges av Lagen som verktygs jurist Ola Linder på ett frukostseminarium i Farsta den 19 oktober kl 9 till 11.30 med frukost från 8.30.

På seminariet vill vi gärna diskutera om tillsynen har önskad effekt, om sanktionsmöjligheterna är tillräckliga och effektiva. Vilka sanktioner och konkreta mandat att agera finns i en situation när DO finner att diskriminering skett? Vilka anmälningar leder till tillsyn från DO? Vilken vägledning ges till de anmälda eller tillsynade verksamheterna och hur följs tillsynsärenena upp? Hur kommuniceras tillsynsarbetet till den aktuella verksamheten och till allmänheten?

Ämnet aktualiseras av den nyligen tillsatta utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (dir. 2018:99). Utredaren har ännu inte utsetts, men ska undersöka och lämna förslag på hur tillsynen över aktiva åtgärder kan förbättras för att de ska få större genomslag i samhället.

Vi hoppas på ett konstruktivt samtal om vilken förbättringspotential som finns och vilka lagändringar som krävs. Vid seminariet medverkar:

 • Lena Svenaeus, fil dr. rättssociologi Lunds universitet, tidigare JämO
 • Elisabeth Abiri, Senior Advisor Emerga
 • Paul Lappalainen, jurist, f d Senior expert på DO

Alla intresserade är välkomna, men anmäl senast 17 oktober till emil@lagensomverktyg.se – med eventuell frukostpreferens.

Information om seminariet

Vad gör facket mot diskriminering i arbetslivet?

Den 22 november bjuder Lagen som verktyg in till ett seminarium på IOGT-NTO-gården på (Klara Södra Kyrkogata 20) om diskriminering i arbetslivet och vilken roll facket spelar. I det svenska rättssystemet har facket en central roll för att motverka diskriminering i arbetslivet. Men får de som utsätts rätt stöd när det gäller bristande tillgänglighet och diskriminering som har samband med funktionsnedsättning? Hur fungerar rättskedjan och tillgången till rättvisa? Hur arbetar fack och arbetsgivare med arbetsmiljö och aktiva åtgärder? Vilka strategier finns för samverkan?

Seminariet inleds med lunch 12.30 och börjar sedan med några exempel på arbetslivsdiskriminering av personer med funktionsnedsättning. Därefter föreläser universitetslektor och arbetsrättsexperten Mikael Hansson och fackets roll i svensk diskrimineringsrätt och juristen Kerstin Burman redogör för ett fall som facket drev framgångsrikt. Stellan Gärder presenterar några rättsliga utmaningar som facket står inför.

Deltagare från fackförbund kommer också medverka, men programmet är inte helt satt. Så om du har erfarenheter att ta upp eller förslag på ytterligare talare är det välkommet att skriva till emil@lagensomverktyg.se Samma adress gäller för anmälan senast 19 november (med matpreferens). Seminariet kommer att teckenspråkstolkas. Uppdaterad information om seminariet

För föreningsmöte den 7 november se under Föreningen.

Från snack till verkstad avslutas

Denna månad avslutas Lagen som verktygs ”systerprojekt” Från snack till verkstad på Funktionsrätt Sverige. Projektet har under snart tre års tid verkat för att stärka användningen av Funktionsrättskonventionen i Sverige. En webbaserad funktionsrättsguide, som enskilda individer med funktionsnedsättning kan använda för att lära sig mer om konventionens rättigheter har tagits fram. Där beskrivs också hur det går till att ansöka om stöd och överklaga myndighetsbeslut.

Från snack till verkstad har även hjälpt medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige i arbetet med att driva enskilda fall till domstol. ”Fallet Anders” fick stor uppmärksamhet under 2017. Kammarrätten kom fram till att kommunens beslut att tvinga Anders att flytta från sitt boende stod i strid med Europakonventionen. Det var en stor framgång för projektet! Dock kvarstår mycket arbete för att få domstolarna att beakta funktionsrättskonventionen i rättsliga avgöranden.

I augusti arrangerade Från snack till verkstad för andra året en sommarskola om funktionshinder och mänskliga rättigheter – i år i samarbete Raoul Wallenberg Institutet. Ett 30-tal studenter, doktorander, forskare och yrkesarbetande samlades vid Furuboda folkhögskola i Skåne för att fördjupa sina kunskaper om funktionsrätt och mänskliga rättigheter. Föreläsningar från sommarskolan, liksom från flera av de konferenser projektet har arrangerat, filmades och går att ta del av på funktionsrattskonventionen.se.

…men arbetet med konventionen fortsätter

Funktionsrätt Sverige koordinerar den svenska funktionshinderrörelsens arbete med att följa Sverige rapportering och kommande alternativrapport från civilsamhället. Ungefär vart femte år granskar FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning Sveriges efterlevnad av Funktionsrättskonventionen. Just nu pågår en process där kommittén antagit frågor som Sverige genom Utrikesdepartementet ska svara på senast 1 oktober 2019.

Parallellt med detta arbete tar civilsamhället fram en alternativrapport som ska skickas till Kommittén. I den ger funktionshinderorganisationerna och andra organisationer sin syn på hur väl Sverige uppfyller konventionens krav. Frågorna som Sverige ska svara på finns publicerade på kommitténs webbplats. Independent Living Institute har varit med i arbetet med att ta fram förslag till frågor till kommittén och en del av dem finns med i frågorna till Sverige. Independent Living Institute planerar att vara aktiva i det fortsatta arbetet med alternativrapporteringen.

Publicerat

Intervju med Elena Namli om mänskliga rättigheter i teori och praktik

I samband med ett seminarium om att inkorporera konventioner fick Lagen som verktyg kontakt med Elena Namli som är professor i etik vid Uppsala universitet och där undervisar i mänskliga rättigheter. I denna intervju utvecklar hon sin syn på hur de mänskliga rättigheterna ska tillämpas och säkerställa att människors värdighet respekteras. Hon är kritisk till en dogmatisk syn på MR som universell norm och menar att de anpassas efter situationen i varje land. Hon ser allvarligt på dagens mr-situation för människor med funktionsnedsättning i Sverige där rättighetsperspektivet inte slagit igenom och till exempel integritetskränkande behovsbedömningar tillåts. Intervju med Elena Namli

Oklarhet i ansvaret för webbtillgängligheten

Den 19 september anordnade Lagen som verktyg och Begripsam AB frukostseminariet ”Vem ansvarar för webbtillgängligheten?”. Vår gemensamma enkätundersökning om hur kommunerna hanterar EU:s webbbtillgänglighetsdirektiv visar att det ofta är oklart var ansvaret ligger – är detta en juridisk eller teknisk fråga? Vid seminariet medverkade Ilias Bennani som arbetar med tillgänglig webb på Arbetsförmedlingen och är väl insatt i hur direktivet omsätts i praktiken. Senast 2021 ska offentliga webbplatser och appar göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, men redan 23 september skulle direktivet vara implementerat. Lagen träder förmodligen i kraft 1 januari 2018.

Läs hela rapporten och en sammanfattande artikel. Seminariet finns i sin helhet (del 1 och del 2) på Youtube. Paneldiskussionen med Ola Linder, Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige och Ilias Bennani, finns även med undertexter. Tack till Tor Gustafsson som hjälpt till med det kluriga textningsarbetet!)

Den strategiska processföringens väg till Norden

Utifrån det som sades på den internationella konferensen den 30 maj samt även på ”matchen” 28-29 maj och nätverksmötet 31 maj har vi sammanställt en längre redogörelse för bakgrunden till att juridiken blivit ett verktyg för samhällsförändring. ILI:s grundare Adolf Ratzka tog med sig tankarna från USA och nu börjar strategisk processföring lanserar i de nordiska länderna. Men finns inte en motsättning mellan den skandinaviska välfärdsstaten och att driva process mot stat och myndigheter? Professor Gerard Quinn svarar på frågan. Rapport om strategisk processföring i Norden

Föreningen Med lagen som verktyg

Stämning gällande kollektivtrafik i Örebro

Ett medlemsärende har nu kommit så långt att stämningsansökan lämnats in till en tingsrätt. Det gäller Sofia Thoresdotter som i flera år klagat på att de automatiska hållplatsutropen på bussarna i Örebro inte fungerar. Både den regionala kollektivtrafikmyndigheten och det upphandlade bussbolaget stäms nu i Örebro tingsrätt för att inte ha vidtagit skäliga åtgärder för att göra kollektivtrafiken tillgänglig. De har därmed utsatt Sofia för diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Yrkandet är diskrimineringsersättning på 20 000 kr.

I stämningsansökan hänvisas förutom till diskrimineringslagen till regeringsformen, Europakonventionens artikel om personlig rörlighet och EU:s regler i Busspassagerarförordningen (EU nr 181/2011) samt till Funktionsrättskonventionens artiklar 2, 5, 9 och 20. Sofia har skrivit en egen text för Lagen som verktyg som publiceras tillsammans med en rättslig kommentar. Stämningsansökan har tagits upp av SVT Örebro, P4 Örebro och Nerikes allehanda (bara papperstidningen). Om diskrimineringen och stämningsansökan

Medlemsmöte med Lars-Göran Wadén

Välkommen på medlemsmöte den 7 november kl 16 – 18 på Klara Södra kyrkogata 1, våning 8 (KFO). Inbjuden gäst är Lars-Göran Wadén som vann mot Region Gävleborg gällande bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken. Efter att DO lagt ner ärenden drevs det av DHR – med en vända i Högsta domstolen – till vinst i Gävle tingsrätt. DHR firade segern med cocktailparty den 12 september, men vi fortsätter samtalet om vad domen betyder för det fortsatta arbetet? Ger den anledning till fler anmälningar och rättsprocesser? Medarrangör är Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen och KFO som bjuder på lokal. Anmälan till emil@lagensomverktyg.se senast 1 november med eventuella behov vi bör känna till.

Stöd föreningen

Projektet Lagen som verktyg avslutas i februari 2019. Den ideella föreningen lever vidare och driver delar av arbetet. Föreningen bärs upp av medlemsavgifter och frivilliga gåvor. Om du vill se en fortsättningen på både det rättsliga och det kunskapsbyggande arbetet när det gäller funktionsdiskriminering är du välkommen att bli medlem och/eller swisha en gåva på 123 063 01 94.

Inkomna anmälningar på Anmälningstjänsten

Brombergs förlag på Patricia

Brombergs bokförlag förlade en bokrelease två trappor ner på båten Patricia. En person med rörelsenedsättning kunde därför inte delta. Den ansvarige meddelade att de ”inte tänkte på tillgänglighet förrän i sista minuten”. Hela anmälan av Patricia.

Myndigheten för tillgängliga medier

En student med synnedsättning har anmält Myndigheten för tillgängliga medier med anledning av att inläst kurslitteratur inte innehöll nödvändiga bildbeskrivningar, till exempel figurer och tabeller. ”Det medför att jag inte får en förståelse för det mest grundläggande vad gäller balansräkning, resultaträkning etc.”

Studenten beskriver konsekvenserna av att inte kunna slutföra kursen: det går inte gå vidare till nästa delkurs, rätten till studiestöd kan förloras och utbildningen tar betydligt längre tid. Arbetstillfällen där momentet krävs kan också gå förlorade. ”Ska en bok anses vara tillgänglig så ska hela boken vara det och inte enbart bokens text.” Hela anmälan av Myndigheten för delaktighet

Gå med i nytt internationellt nätverk!

Den 31 maj bildades i Stockholm det internationella nätverket Disability Rights Defenders av och för individer och organisationer som intresserar sig för rättigheter och rättstillämpning gällande funktionshinder. Syftet med nätverket är att sprida och fördjupa den juridiska expertisen om funktionshinderrättigheter (disability rights) bland enskilda med funktionsnedsättning, deras organisationer och jurister.

Vid mötet startades den slutna Facebookgruppen Disability Rights Defenders för att dela erfarenheter, metoder och råd.

—Alla intresserade är välkomna att anmäla sig, säger Selina Griesser som administrerar gruppen. Vi sprider information och kunskap om hur lagen kan användas som verktyg för att genomföra och försvara de rättigheter funktionshindrade människor har. Vi välkomnar korta beskrivningar av rättsfall, domstolsbeslut och referenser till lagar eller olika publikationer och rapporter. Det går förstås bra att posta konferenser och utbildningar eller tips på finansiering.

Det som läggs upp i Facebook-gruppen sammanfattas i ett nyhetsbrev som kommer fyra gånger per år. Prenumerera på nyhetsbrevet via denna länk


Faktaruta

  Projektkansli

 • Emil Erdtman, projektledare/kommunikatör – 08-506 221 60
 • Ola Linder, jurist – 08-506 221 83
 • Maria Chöler, jurist/rådgivare – 08-506 221 62
 • Anna Zoteeva, jurist
 • Caroline van Mourik, informatör/rådgivare
 • Praktikant Erik Sandström, erik.sandstrom@independentliving.org

Mailadress: fornamn@independentliving.org

Vill du rekommendera andra att prenumerera på detta nyhetsbrev kan du skicka dem länken utskick.assistanskoll.se/?p=subscribe&id=4

Följ @lagensomverktyg på Twitter för nyheter och länkar! Vi har också en sida på Facebook för kontinuerlig information och diskussion.

Projektet Med lagen som verktyg drivs av Independent Living Institute med stöd från Arvsfonden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.