Utbildning

Artikel 19 projektet utbildar om diskriminering, tillgänglighet och delaktighet

Ola Linder föreläser

Vad säger lagen – och senaste praxis? Vad krävs 2018 av ditt företag, din organisation eller myndighet?

Att missgynna personer med funktionsnedsättning genom att INTE vidta  tillräckliga åtgärder för tillgänglighet är sedan 2015 förbjudet i Sverige.  Då infördes bristande tillgänglighet som en diskrimineringsform i lagen. Från den 1 maj 2018 gäller förbudet även arbetsgivare med färre än tio anställda. Och 2017 utökades diskrimineringslagens krav på förebyggande “aktiva åtgärder” till diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.

Förutom lagändringarna har rättspraxis börjat växa fram. Där förtydligas vad lagen mer exakt kräver. Projektet Lagen som verktyg följer rättsutvecklingen noga och administrerar Anmälningstjänsten som i nästan 20  år rapporterat bristande tillgänglighet till kommunala byggnadsnämnder.

Våra utbildningar utgår från det senaste inom rättspraxis och ger svar på:

 • Varför är bristande tillgänglighet diskriminering? Vad, vem och hur skyddar diskrimineringslagen?
 •  Vilka åtgärder är företag, myndigheter och föreningar skyldiga att vidta? Vilka åtgärder är skäliga och hur går skälighetsbedömningen till? Vilka andra lagar och regler tas hänsyn till? Hur går diskrimineringsmål och andra processer till?
 • Hur kan lagen användas? Hur kan föreningar och organisationer driva medlemmarnas fall i domstol inom ramen för strategisk processföring? Risker och möjligheter med rättsprocesser.

Exempel på utbildningar

Föreläsning (45-60 min)

 • Bakgrund – varför bristande tillgänglighet som diskriminering?
 • Uppbyggnad – vad, vem och hur skyddar lagen?
 • Tillämpning – hur kan olika aktörer använda lagen?

Föreläsning med övning (ca 2 timmar)

 • Interaktivt intro.
 • Bakgrund – varför bristande tillgänglighet som diskriminering?
 • Uppbyggnad – vad, vem och hur skyddar lagen?
 • Rättspraxis – vad innebär de senaste domarna?
 • Tillämpning – hur kan olika aktörer använda lagen?
 • Diskussion och reflektion kring några fall.

Interaktiv halvdag

 • Interaktivt intro.
 • Bakgrund – varför bristande tillgänglighet som diskriminering?
 • Framväxten av diskrimineringsrätten för personer med funktionsnedsättning
 • Uppbyggnad – vad, vem och hur skyddar diskrimineringslagen?
 • Rättspraxis – vad innebär de senaste domarna?
 • Tillämpning – hur kan olika aktörer använda lagen?
 • Interaktiva övningar utifrån fiktiva fall.

Interaktiv heldag

 • Interaktivt intro.
 • Bakgrund – varför bristande tillgänglighet som diskriminering?
 • Kort om framväxten av diskrimineringsrätten för personer med funktionsnedsättning
 • Uppbyggnad – vad, vem och hur skyddar diskrimineringslagen?
 • Rättspraxis – vad innebär de senaste domarna?
 • Tillämpning – hur kan olika aktörer använda lagen? Hur kan ni som organisation, myndigheter eller företag agera för att motverka diskriminering?
 • Interaktiva övningar utifrån fiktiva fall.

Tidigare medverkan av Lagen som verktyg 

Vårt specialområde

Bristande tillgänglighet som diskriminering

Vi är specialiserade på diskrimineringsformen bristande tillgänglighet, men behärskar även andra delar av diskrimineringsrätten, inklusive dess framväxt och historia i Sverige och andra länder.

Sverige ratificerade 2009 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och åtog sig därmed att införa bristande tillgänglighet som diskriminering i svensk lag.

Bristande tillgänglighet handlar om att en person med funktionsnedsättning missgynnats genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtagits. Tillgänglighet handlar om fysiska anpassningar, men också om information och personlig stöd.

Det är bara ”skäliga” åtgärder som kan krävas. Skälighetsbedömningen är komplicerad eftersom den utgår från olika omständigheter. Den utgår också från andra lagar och författningar, som man därför måste känna till. Den lag som ofta blir aktuell är plan- och bygglagen med föreskrifter om att avlägsna enkelt avhjälpta hinder, men även annan reglering är viktig att känna till.

Diskrimineringsskyddets uppbyggnad

Den svenska diskrimineringslagen innehåller både krav på förebyggande åtgärder inom arbete och utbildning samt förbud mot diskriminering på många samhällsområden.

Vi föreläser om vad och vem som skyddas av lagen, om de olika diskrimineringsformerna och vad som gäller inom olika samhällsområden. Bland annat görs olika skälighetsbedömningar beroende på om det gäller arbete, utbildning eller till exempel socialtjänst och LSS-verksamhet.

Senaste rättspraxis

Lagen som verktyg följer rättsutvecklingen och det senaste inom rättspraxis gällande bristande tillgänglighet som diskriminering. Rättspraxis förtydligar vad lagar innebär och är därför nödvändig för ett effektivt diskrimineringsskydd. Från 2017 och framåt finns flera intressanta domar som ger vägledning om vad lagen kräver.

Diskrimineringslagens tillämpning

Vi föreläser om olika aktörers roller inom diskrimineringsskyddet: arbetsgivare, utbildningsanordnare, företag och myndigheter – alla ställs inför olika krav. Vad innebär lagens krav och hur kan olika aktörer använda sig av diskrimineringslagen? Hur går diskrimineringsmål och andra processer till?

Fokus på civilsamhället

Lagen som verktyg har ett särskilt fokus på hur föreningar och organisationer i det civila samhället kan driva medlemmarnas fall i domstol – i syfte att minska diskrimineringen i samhället.

I den så kallade strategiska processföringen är det viktigt att känna till vilka möjligheter och risker rättsprocesser kan innebära, men också hur juridiken samspelar med det opinionsbildande arbetet för att få genomslag i samhället och på så vis minska diskrimineringen.

Priser

Ta kontakt med Ola Linder på ola@lagensomverktyg.se eller 08-506 221 83 för prislista! Rabatt ges till organisationer av och för människor med funktionsnedsättning.