Efterlysningar och förslag på rättsärenden att driva

Efterlysning

Vi letar efter personer med funktionsnedsättningar som känner sig negativt särbehandlade när det gäller tillgång till offentliga tjänster, exempelvis färdmedel och sjukvård. En fråga är om man får samma kvalitet i sjukvården när man har en funktionsnedsättning.

Ett exempel kan vara kvinnor som behöver sitta kvar i sin rullstol under mammografi och då inte kommer tillräckligt nära röntgenutrustningen. Alternativet med ultraljud är krångligare, möjligtvis indirekt dyrare och har framförallt sämre förmåga att upptäcka cancer. Hör av dig om du har erfarenhet av detta – eller andra frågor kring diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Förslag på rättsärenden att driva

Otillgänglighet i svenska domstolar

Domstolsväsendet ska värna rättsliga principer och människors rättigheter. Personskadeförbundet RTP har tidigare undersökt frågan och Rättsnätverket ska göra en bedömning av de rättsliga grunderna.

Åldersdiskriminerande bedömning av kommuninsatser

Här finns en klagande och ärendet har tidigare drivits i flera instanser i det svenska domstolsväsendet. När nu alla rättsmedel har uttömts i Sverige överväger föreningen att väcka talan i Europadomstolen. Ärendet ska först bedömas av Rättsnätverket.

Nekat tillträde på grund av ledarhund

Föreningen har vetskap om personer som har drabbats och ämnar ta kontakt med en möjlig klagande och om hen vill, låta ärendet gå vidare till Rättsnätverket.

Trepunktsbälten i färdtjänstfordon

Integritetskränkning vid behovsprövning

Har du själv erfarenheter inom något av dessa områden och vill driva ditt fall med hjälp av föreningen Med lagen som verktyg? Tveka inte att ta kontakt med föreningens ordförande på adolf@independentliving.org

Uteblivna hållplatsutrop på bussarna i Örebro

Medlemmen har synskada och reser ofta med buss i Örebro. De automatiska hållplatsutropen fungerar högst sällan. Klagomål har framförts och svaret blev att ny upphandling av ett nytt system ska påbörjas hösten 2017.

Under tiden ska förarna ropa ut hållplatserna men endast den man ska gå av på, vilken gör att man inte vet var man är under färden. Detta fungerar dock inte heller då förare ofta antingen glömmer eller blir otrevliga när saken påpekas. Länstrafiken i Örebros betalningssystem fungerar inte heller för en gravt synskadad person. Detta har rapporterats flera gånger utan resultat.

Status: Örebro Rättighetscenter utreder ärendet

Personer med funktionsnedsättningar kan på SJ bara boka biljett via telefon dagtid på vardagar

SJ:s bokningssystem är så utformat att personer med speciella behov som exempelvis synskadade med ledarhund eller behov av ledsagning endast kan boka via telefon kl 8-17 på vardagar. Andra kan boka dygnet runt alla dagar.

Status: väntar på juridiskt ombud

Dyr och begränsande färdtjänst

Medlemmen har behov av färdtjänst, men färdtjänstavgifterna är i Uppsala dubbelt så dyra som motsvarande i vanlig kollektivtrafik. Tillgängligheten är dessutom dålig vad gäller tider och upplägg. Utförandet har varit så bristfälligt att rörelsemöjligheten har begränsats så att medlemmen inte kan fortsätta med flera av sina sysselsättningar och möjligheten att vara en aktiv förälder kan inskränkas

Status: Vid ett seminarium 2016 diskuterades följande frågor: Är de högre avgifterna direkt diskriminerande? Leder de till att medlemmen inte är i jämförbar situation med resenärer inom den allmänna kollektivtrafiken? Är det fråga om bristande tillgänglighet? Är egenavgifterna i färdtjänsten skäliga? Har staten (kommunen) enligt Regeringsformen 2:8, Europakonventionen och Funktionshinderkonventionen ett positivt ansvar att tillgodose rätten till fri rörlighet?

Bristande tillgänglighet på Kungliga slottet

Den 3 juni 2016 besökte Adolf Ratzka och hans juridiska ombudet Carin Apelmo från Byrån För Lika Rättigheter Kungliga slottet för att undersöka om de lokaler som är öppna för allmänheten verkligen är öppna för alla. Aktionen har vi beskrivit i artikel om besöket på Slottet. Rapportering skedde i Sveriges Television, Sveriges Radio och Dagens Nyheter.

Resultatet visade att av Kungliga Slottets tio lokaler är sju otillgängliga för användare av elektrisk rullstol (Festvåningen, Bernadottevåningen, Ordenssalarna, Gästvåningen, Rikssalen, Gustav III:s Antikmuseum, Slottskyrkan), fyra är otillgängliga för användare av manuell rullstol (Ordenssalarna, Rikssalen, Gustav III:s Antikmuseum, Slottskyrkan). Personer med rullstol utan ledsagare kan inte använda hissarna på egen hand utan måste påkalla hjälp från personalen per telefon. 

Det juridiska ombudet har övervägt en stämningsansökan. Vad som hänt efter aktionen i juni har vi beskrivit i en artikel om uppföljning av slottsärendet.

I början av november ägde ett möte rum med Slottets visningsansvarige, Statens fastighetsverk, Myndigheten för delaktighet, och företagen Guldmann och Triden. Det pågick en prövning av de fysiska möjligheterna att inom rimliga kostnadsramar förbättra tillgängligheten på slottet. En eller två experter hade anlitats för att ideellt lämna synpunkter.

Slottsförvaltningen har vidtagit åtgärder med trappgående plattformar som innebär att tillgänglighet nu föreligger för alla lokaler utom slottskyrkan. Utredning pågår även att få denna lokal tillgänglig. Slottet och experter kan hävda att man uttömt befintliga lösningar. Med lagen som verktyg har därmed åstadkommit en viss förbättring, men tillgänglighet till Slottskyrkan återstår. Det har alltså visat sig att det hade varit möjligt för Adolf Ratzka att komma in på Slottet, men att åtgärder inte vidtagits sedan tidigare. 

Uppsägning per telefon krävs för döva

Medlemmen ville säga upp sin prenumeration på tidningen Dagens Industri, men kunde inte eftersom uppsägning av prenumeration enligt tidningens regler bara kunde ske via telefon. Medlemmen – som är döv – behövde istället kontakta kundtjänst via mail, vilket gått bra dittills. Men trots upprepade mail fick hen inte säga upp sin prenumeration via mail.

Status: Ärendet avslutat.