NYHETSBREV: December 2017

Den rättsliga och politiska utvecklingen

Kammarrättsdom om goda levnadsvillkor enligt LSS

Juristerna Andrea Bondesson från Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad och Stellan Gärde har vunnit ett mål som de drivit för Autism- och Aspergerförbundet. Kammarrätten i Göteborg upphävde en tidigare dom från Förvaltningsrätten i Karlstad. Fallet gällde Anders som har autism och utvecklingsstörning. Lekebergs kommun avsåg att mot hans vilja flytta verkställigheten av hans LSS-insatser (boende, daglig verksamhet mm) till kommunal regi. Kammarrätten fann att det saknades lagstöd för detta och konstaterade att han skulle fara mycket illa av en flytt och därför bör få förutsättningar att bo kvar på sitt nuvarande boende. Bara den lösningen kunde garantera de goda levnadsvillkor han enligt LSS har rätt till. En intressant aspekt i målet är att kammarrätten konstaterade att Anders rätt till respekt för hem och privatliv enligt Europakonventionens artikel 8 berördes i fallet. Däremot nämnde domstolen inte alls ombudens argumentation utifrån Funktionsrättskonventionens artikel 19 om rätten att själv få bestämma var man vill bo. Analys av kammarrättsdomen på Funktionshinderkonventionen.se

Vara kommun i Göta Hovrätt och DHR i Högsta domstolen

I de övriga fall som Lagen som verktyg bevakar kan meddelas att Göta hovrätt sannolikt kommer att hålla huvudförhandling i fallet DO mot Vara kommun (T 1773-17) i vecka 20 (maj) 2018. Gällande DHR mot Region Gävleborg  meddelar Högsta domstolen att dess ställningstagande sannolikt inte kommer att bli klart före årsskiftet.

Synpunkter på Allmän kommentar om jämlikhet och icke-diskriminering

Independent Living Institute har tillsammans med Funktionsrätt Sverige lämnat in synpunkter på det utkast till Allmän kommentar nummer 6 om artikel 5 i Funktionsrättskonventionen som FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning skrivit under hösten. Artikel 5 handlar om jämlikhet och icke-diskriminering och innehåller både ett diskrimineringsförbud och förpliktelser för staterna att vidta andra åtgärder för att uppnå jämlikhet på andra sätt. Syftet med de allmänna kommentarerna är att fördjupa förståelsen för rättigheternas innebörd och klargöra staternas förpliktelser.

Allmänna kommentarer kan bidra till ökad förståelse för diskrimineringsskyddet och staternas förpliktelser att motverka diskriminering. Särskilt behövs ett förtydligande av förhållandet mellan diskrimineringsförbudet, skälig anpassning (reasonable accomodation), och särskilda åtgärder för de facto jämlikhet (specific measures), vilket kan vara exempelvis positiv särbehandling. Hur ska skälig anpassning förhandlas och garanteras på arbetsplatsen i tillräckligt samråd med brukaren? Hur ska tillräckligt stöd till brukaren garanteras? ILI:s och Funktionsrätts synpunkter på utkast till Allmän kommentar nr 6.

Konferens om bostadsdiskriminering

Projektets jurister deltog i början av december på en konferens om hur arbetet mot bostadsdiskriminering kan stärkas. Under två dagar i Ystad diskuterades strategisk processföring, civilsamhällets roll i rättsutvecklingen och praktiska processuella frågor. Passen leddes av John Stauffer från Civil Rights Defenders, Anna Rosenmüller Nordlander från Diskrimineringsombudsmannen, Johanna Ingemarsson från Malmö mot diskriminering och Paul Lappalainen från Stockholms universitet. Många antidiskrimineringsbyråer var på plats och mycket värdefull kunskap utbyttes mellan deltagarna. Under en paneldiskussion deltog Felix König från Kulturdepartementet och Lagen som verktyg lyfte då vikten av ett stärkt diskrimineringsskydd, något som Independent Living Institute skrivit om i sitt remissvar till SOU 2016:87 Bättre skydd mot diskriminering.

Projektets aktiviteter

Föredrag för ledarhundsförare

Den 18 november höll Lagen som verktygs jurister Maria Chöler och Ola Linder ett föredrag i Göteborg för föreningen Sveriges ledarhundsförare. I princip ska ledarhundsekipage välkomnas på offentliga platser, men verksamhetsutövaren har sista ordet. Lagen detaljreglerar inte frågan om ledarhundar och rättspraxis saknas. Förutom frågor om vad som är ”berättigat syfte” för att det inte ska räknas indirekt diskriminering att avvisa ledarhundsförare fanns funderingar om vad som kommer att hända om Myndigheten för delaktighet 2019 tar över handläggningen av ledarhundar från Synskadades riksförbund. Maria Chölers reportage från mötet med Sveriges ledarhundsförare

Kontakta emil@lagensomverktyg.se om du är nyfiken på våra utbildningar och workshops!

Avslutad turné och kortfilm

Årets turné till antidiskrimineringsbyråerna och den lokala funktionshinderrörelsen avslutades med besök i Luleå och Umeå den 21 och 22 november. Det blev två givande möten med intresserade deltagare som också lyfte egna fall om bland annat tillgång till information via post och digitala anslagstavlor, rätt till hälsa vid elöverkänslighet och indragen kontaktperson och ledsagning. Resorna ingick i Myndigheten för delaktighets informationssatsning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En fem minuter lång informationsfilm med bland andra projektets jurist Ola Linder kommer inom kort att publiceras. Lagen som verktygs samarbete med antidiskrimineringsbyråerna fortsätter under 2018.

Testläsare sökes

Lagen som verktyg håller som bäst på att färdigställa en större guide/handbok om hur enskilda och organisationer kan verka mot diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Tyngdpunkter ligger på vad som kan göras rättsligt, alltså hur rättsprocesser drivs och fungerar. Vi söker nu er som skulle vilja hjälpa oss att granska språk, innehåll och begreppsanvändning. Såväl juridiska som närsynta korrekturläsare välkomnas. Vårt enda krav är att läsningen sker mellan 19 januari och 5 februari. Anmäl ditt intresse till emil@lagensomverktyg.se

Publicerat

INTERVJU: Andreas Pettersson om juridiskt motstånd

Juris doktor Andreas Pettersson ser inga faror med att juridiken får större inflytande. Snarare tvärtom. Det behövs idag domstolar som gör motstånd mot de myndigheter som inte följer lagens intentioner. Han kallar dagens situation för en demokratisk och konstitutionell kris. Högsta förvaltningsdomstolen beaktar inte konsekvenserna av sina domar och det kommunala självstyret hotar de individuella rättigheterna. Men just nu finns kraft i funktionshindersrörelsens protester och dessutom en nyfikenhet på vad människor med funktionsnedsättning vill. Intervju med Andreas Pettersson 

UPPSATS: Bristande tillgänglighet i grundskolan

Maria Chölers examensuppsats i juridik behandlar hur 2015 års lagändring om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering kan påverka den fysiska miljön i grundskolan. Kommer bestämmelsen öka möjligheterna till en likvärdig utbildning för elever med fysiska funktionsnedsättningar? Hon kommer fram till att bestämmelsen ökar möjligheterna till detta, men det är ingen garanti. Den långsamma rättsutvecklingen gör att det är svårt att veta vad som egentligen krävs. Tillgänglighetsarbetet måste ske på flera nivåer, eftersom diskrimineringsförbudet i sig inte kommer att räcka. Maria Chölers uppsats om bristande tillgänglighet i grundskolan

ÖVERSIKT: Nya krav på aktiva åtgärder

Från 1 januari 2017 gäller utökade krav på alla arbetsgivare och utbildningsanordnare att vidta aktiva åtgärder mot diskriminering för samtliga diskrimineringsgrunder. Utbildningsanordnare har även tidigare behövt beakta funktionsnedsättning vid det förebyggande arbetet mot diskriminering, men det är nytt för arbetsgivare. Bestämmelserna har blivit mer konkreta genom att det tidigare kravet på planer ersatts med krav på att (1) undersöka risker, (2) analysera orsaker, (3) genomföra åtgärder och (4) följa upp de aktiva åtgärderna. Lagen som verktygs översikt om krav på för aktiva åtgärder

Föreningen Med lagen som verktyg

Klienter sökes för fall om färdtjänst och dyslexi

Vid styrelsemöte 23 november beslöts att se över rutiner för att söka klienter och beskriva pågående fall på hemsidan, liksom möjligheten att publicera sammanfattade rättsutredningar i syfte att lyfta rättsfrågor med relevans för rättsutvecklingen och öka kunskapen i funktionshinderrörelsen.

Föreningen söker personer som kan tänka sig att ställa upp i rättsprocesser gällande diskriminerande villkor i färdtjänsten. En utredning är redan klar gällande situationen i Uppsala och föreningen kan täcka kostnaderna för den som är medlem.

Föreningen arbetar med en parallelltalan om dyslexidiskriminering vid de nationella proven tillsammans med ett par antidiskrimineringsbyråer och projektet Lagen som verktyg. En allmän utredning finns och planen är tre klientanpassade utredningar och sedan rättsprocesser under hösten 2018. Klienter sökes!

Förslag om aktiviteter nästa år är fler möten om medlemmars fall och seminarier om ämnen som till exempel internationell rätt eller normhierarki inom mänskliga rättigheter och funktionsfrågor. Arbetet går vidare med att söka stöd och medel för att starta ett rättscentrum för diskriminering och funktionsnedsättning. Stellan Gärde presenterade även den nystartade Talerättsfonden och föreningen gav den sitt stöd. Protokoll från styrelsemötet 23 november 2017

Medlemsmöte om tre nya diskrimineringsfall

Den 11 december hölls ett medlemsmöte där tre nya fall av diskriminering togs upp till diskussion. Ett rörde vad som kan göras efter en dom i Arbetsdomstolen. Hjälper det att lämna i ett klagomål till FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Det andra fallet rörde vilka aktiva åtgärder som kan krävas i arbetslivet för att man som anställd med funktionsnedsättning ska kunna ”hänga med” när arbetsuppgifter och tekniska system uppdateras och därmed inte längre är tillgängliga eller genomförbara. Inte minst kan sådana åtgärder sätta spår i löneutvecklingen. Det aktuella fallet ansågs så pass intressant att föreningen utreder det vidare. Det tredje fallet för kvällen gällde Färdtjänst i Stockholms län som vid Arlanda upprepade gånger nekade en kund att resa. Orsaken var att kunden hade ledarhund. Fallet är anmält till DO, som inlett en tillsyn – dock inte av Färdtjänsten utan av två av de inblandade taxibolagen.

Anmälningstjänsten

Inkomna anmälningar

Huddinge Pizzabutik

En person med synnedsättning ringde Huddinge Pizzabutik för att beställa mat och frågade då om det var ok att ta med sin ledarhund. Svaret var nej. Anmälan av Huddinge Pizzabutik

Handelsbanken

En förvaltare till en person med medfödd hjärnskada fick inte inloggningskort till internettjänsten på Handelsbanken för att kunna sköta personens affärer. Enligt banken kan endast personen själv få ut kort – något som enligt anmälaren vore riskfyllt. ”Det är på tiden att företag förstår innebörden i förvaltarskap.” Anmälan av Handelsbanken

Stockholms lokaltrafik

En person med synskada anmälde uteblivet utrop på buss 837 i Haninge. När det påpekades för busschauffören ansåg denne att anmälaren kunde titta på skylten och hade inget alternativ att erbjuda till hörbart utrop. Anmälan av Stockholms lokaltrafik

McDonalds Linköping

Person med synskada blev nekad att komma in på McDonalds på grund av ledarhund. Anmälaren hade redan betalat maten, men tvingades lämna restaurangen på grund av påstått hundförbud. Anmälan av McDonalds Linköping

Hartwickska huset

Anmälan gäller en person med rörelsehinder som önskade gå en kurs i denna byggnad och blev ”helt exkluderad med anledning av att hen sitter i rullstol”. Anmälan av Hartwickska huset

En uppföljning – 10 år från anmälan till genomförande

Vad händer när en anmälan gjorts? Här kommer ett exempel från Uppsala, en av de få kommuner som återrapporterar sina åtgärder till Anmälningstjänsten. 2007 inkom en anmälan om att Burger Kings huvudentré saknade dörröppnare. Ärenden överfördes 2012 till Plan- och byggnadsnämnden. 2014 inkom en ny anmälan om samma enkelt avhjälpta hinder. 2016 gjorde stadsbyggnadsförvaltningen ett tillsynsbesök och ålade fastighetsägaren att montera dörröppnare. Denne motsatte sig och 2017 gjordes ett nytt tillsynsbesök med föreläggande om att åtgärda bristerna. Fastighetsägaren överklagade detta till Länsstyrelsen i Uppsala län som avslog överklagan. Vid det senaste tillsynsbesöket i december 2017 fanns dörröppnaren på plats – över tio år efter att den första anmälan gjordes. Trägen vinner!

Save the date 30th of May 2018

Den 30 maj bjuder Independent Living Institue in till en internationell konferens i Stockholm på temat ”Using the Law as a Tool for Social Change”. Syftet är att utbyta erfarenheter om hur rättsligt arbete kan motverka diskriminering – i första hand mellan de nordiska länderna. Målgruppen är funktionshindersorganisationer, jurister, forskare och juridikstudenter samt byråer och andra organisationer som är intresserade av att driva rättsfall om diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Förmiddagen vänder sig till funktionshindersorganisationer och handlar om hur civilsamhället kan bidra till att förverkliga rättigheter enligt lagar och konventioner. Eftermiddagen ägnas det praktiska juridiska arbetet och hur man kan använda sig av internationella konventioner och nationella lagar i domstolarna.  Under kvällen hoppas vi formellt kunna bilda ett internationellt nätverk som vill fortsätta samarbeta om dessa frågor. Anmäl ditt intresse för att delta på Facebookeventet eller via mail till emil@independentliving.org. Vi tar också gärna emot tips på byråer och organisationer som kan dela med sig av sina framgångar på denna konferens. Uppdateringar av program och information kommer på denna sida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.