NYHETSBREV: Februari 2018

Den rättsliga och politiska utvecklingen

Viktigt beslut från Högsta domstolen

Den 21 december 2017 fattade Högsta domstolen beslut i DHRs fall om bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken. Beslutet avgör inte sakfrågan om diskriminering, men är ett viktigt steg i strävan mot att få rätt. Gävle tingsrätt hade hänskjutit en fråga till HD om huruvida Region Gävleborg tillhandahöll en tjänst (färd med buss) och därigenom ansvarade för att förbuden i diskrimineringslagen inte överträddes på grund av bristande tillgänglighet. Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Februari 2018”

NYHETSBREV: December 2017

Den rättsliga och politiska utvecklingen

Kammarrättsdom om goda levnadsvillkor enligt LSS

Juristerna Andrea Bondesson från Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad och Stellan Gärde har vunnit ett mål som de drivit för Autism- och Aspergerförbundet. Kammarrätten i Göteborg upphävde en tidigare dom från Förvaltningsrätten i Karlstad. Fallet gällde Anders som har autism och utvecklingsstörning. Lekebergs kommun avsåg att mot hans vilja flytta verkställigheten av hans LSS-insatser (boende, daglig verksamhet mm) till kommunal regi. Kammarrätten fann att det saknades lagstöd för detta och konstaterade att han skulle fara mycket illa av en flytt och därför bör få förutsättningar att bo kvar på sitt nuvarande boende. Bara den lösningen kunde garantera de goda levnadsvillkor han enligt LSS har rätt till. En intressant aspekt i målet är att kammarrätten konstaterade att Anders rätt till respekt för hem och privatliv enligt Europakonventionens artikel 8 berördes i fallet. Däremot nämnde domstolen inte alls ombudens argumentation utifrån Funktionsrättskonventionens artikel 19 om rätten att själv få bestämma var man vill bo. Analys av kammarrättsdomen på Funktionshinderkonventionen.se Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: December 2017”

NYHETSBREV: November 2017

Den rättsliga och politiska utvecklingen

Den 8 november (2017) beslutade riksdagen om den lagändring som föreslagits i proposition 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Det betyder att undantaget för småföretag i diskrimineringslagens (2008:567) bestämmelse om bristande tillgänglighet kommer att tas bort från den 1 maj 2018. Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: November 2017”

NYHETSBREV: Oktober 2017

Nyhetsbrev oktober 2017

Den rättsliga och politiska utvecklingen

Förlust i Arbetsdomstolen

Diskrimineringsombudsmannen förlorade dom nr 51/17 i Arbetsdomstolen. När Richard Sahlin inte fick en lektorstjänst på Södertörns högskola stämde Diskrimineringsombudsmannen staten och menade att han missgynnats eftersom högskolan inte vidtagit de åtgärder (teckenspråkstolk) som skulle ha försatt honom i en jämförbar situation med personer utan hans funktionsnedsättning. Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Oktober 2017”

NYHETSBREV: September 2017

Nyhetsbrev från Lagen som verktyg: september 2017

Den rättsliga och politiska utvecklingen

Ska arbetsgivare betala teckenspråkstolk?

Den 30 augusti hölls huvudförhandling i Arbetsdomstolen i ett mål som rör frågan om det är skäligt att kräva att en statlig myndighet i egenskap av arbetsgivare ska stå för teckenspråkskostnader. Richard Sahlin DO-anmälde Södertörns högskola för diskriminering efter att han 2015 – som den mest kvalificerade – nekats en lektorstjänst på grund av att högskolan bedömde kostnaderna för teckenspråkstolk bli för höga. DO stämde högskolan och argumenterade i rätten att en stor statlig myndighet borde kunna betala tolk och därmed främja anställning av personer med funktionsnedsättning. AD:s dom kommer den 11 oktober. Referat från huvudförhandlingen i AD Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: September 2017”

NYHETSBREV: Juni 2017

Det händer mycket nu inom rättsutvecklingen för diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Den första domen om bristande tillgänglighet har överklagats av Diskrimineringsombudsmannen och regeringen skickar förslag om skärpning av diskrimineringslagen till lagrådet. Lagen som verktyg skriver också om en förlikning i tvist om funktionsdiskriminering.

Rättsutvecklingen för funktionsdiskriminering

Den första domen om bristande tillgänglighet som diskriminering kom den 24 maj. I målet har Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämt Vara kommun för bristande tillgänglighet i en grundskola. Tingsrätten fann att kommunen inte vidtagit åtgärder för tillgänglighet, och dömde därmed att kommunen är skyldig att betala ut diskrimineringsersättning till Sebastian som missgynnats av den bristande tillgängligheten. Domen har överklagats av DO till Göta hovrätt. DO anför att diskrimineringsersättningen i domen varit för låg för att vara avskräckande, vilket är ett krav enligt EU-rätten, och även att det finns behov av att högre rätt prövar saken i enlighet med lagens intention att det ska kosta att diskriminera. Lagen som verktyg fortsätter bevaka fallet. Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Juni 2017”

NYHETSBREV: Maj 2017

Det strategiska arbetet

Första domen om bristande tillgänglighet

Den 24 maj kommer det första utslaget från en domstol om bristande tillgänglighet som diskriminering. Det är Skaraborgs tingsrätt som prövar ett mål där Vara kommun blivit stämd för bristande tillgänglighet på en grundskola. Domen är viktig eftersom den kan klargöra hur bestämmelserna om bristande tillgänglighet som diskriminering fungerar, och förstås ge upprättelse till eleven som utsatts. Lagen som verktygs jurister Ola Linder och Maria Chöler var på plats vid förhandlingen och pratade med Sebastian som diskriminerats, Diskrimineringsombudsmannens processförare och motpartens jurist. Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Maj 2017”

NYHETSBREV: April 2017

Det strategiska arbetet

Föreningen Med lagen som verktyg har haft årsmöte med val av ny styrelse. Den 14 mars hölls ett medlemsmöte med en intressant modell för hur diskrimineringsfall kan diskuteras och tas vidare rättsligt.

Grunden för att hitta fall att driva är att det görs många anmälningar till Anmälningstjänsten. Hjälp oss därför att sprida vår annons om Anmälningstjänsten! Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: April 2017”

NYHETSBREV: Mars 2017

Det strategiska arbetet

Under mars månad jobbar vi mycket med att hitta bra rutiner för anmälningar av diskrimineringsfall. Ett arbetssätt prövades vid ett medlemsmöte i föreningen Med lagen som verktyg där några av medlemmarna presenterade fall som sedan analyserades juridiskt av en panel bestående av tre kunniga jurister. Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: Mars 2017”

NYHETSBREV: februari 2017

Det strategiska arbetet

Ett projekt kan liknas vid en flygresa. Starten är viktig för att få höjd och stabilitet, landningen för att kunna leverera något för framtiden. Under hösten 2016 fick vi upp både fart och höjd. Till konferensen den 24 november och seminarierna den 25 november kom Sid Wolinsky och Pat Kirkpatrick från USA. De gav inspiration och fortsätter att ge oss goda råd. Det går nu att titta på föredragen och paneldiskussionerna med både engelsk och svensk textremsa. Se även det seminarium på MR-dagarna som hölls tillsammans med Handikappförbunden/Funktionsrätt Sverige. Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: februari 2017”

Nyhetsbrev december 2016

Det strategiska arbetet

Det är dags att få rätt – Seminarium på MR-dagarna

På MR-dagarna i Malmö höll Lagen som verktyg tillsammans med Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad ett seminarium med titeln Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig: det är dags att få rätt!

Ett 50-tal personer deltog från funktionshinderorganisationer, antidiskrimineringsbyråer samt kommuner och landsting. Emil Erdtman var moderator och panelen bestod av Paul Lappalainen, Andrea Bondesson, Handikappförbunden/Funktionsrätt Sverige och Stellan Gärde, Apply Human Rights.

En intressant ordväxling uppstod när diskussionen kom in på vad en inkorporering av funktionsrättskonventionen i svensk lag skulle betyda. Då skulle domstolarna vara skyldiga att ta hänsyn till konventionen, sa Andrea Bondesson. Paul Lappalainen menade att denna åtgärd i sig skulle innebära att politikerna fortsätter att smita undan sitt ansvar att omvandla principerna i konventionen till svensk lag. Anledningen är bland annat att konventionen saknar påföljder vid brott. Stellan Gärde betonade att det är viktigt att skadestånd skrivs in om konventionen blir lag. Annars får inte rättigheterna någon effekt, sa han.

Paul Lappalainen satt under MR-dagarna även i en panel om vem som tar ansvar för individens rätt att inte diskrimineras. För alla i projektet betydde dagarna i Malmö mycket ny kunskap och nya kontakter.

Läs mer om på
Lagen som verktyg
 och på 
Funktionsrättskonventionen

Internationell konferens om juridik och strategisk processföring och funktionsrätt 24 november

Den 24 och 25 november var intensiva dagar för projektet. Den 24 november hölls konferensen om hur strategisk processföring kan användas för att stärka diskrimineringsskyddet och implementera funktionsrättskonventionen (CRPD) i Sverige.

Adolf Ratzka inledde med orden: ”Sverige är en välfärdsstat, men vi har fortfarande andra klassens medborgare. Det finns diskriminering. Det vill vi ändra på”. Paul Lappalainen konstaterade vidare att det är en myt att lagar är normativa. Vi behöver se resultat genom domstolspraxis, sa han.

Konferensens två huvudtalare var Sid Wolinsky och Pat Kirkpatrick. De är medgrundare till Disability Rights Advocates, som i USA drivit rättsutvecklingen framåt och stärkt skyddet mot diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Advokat Sid Wolinsky berättade om hur han bara förlorat ett halvdussin av de 400 fall han drivit om diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Men även fall man förlorar kan få stort genomslag i medierna, sa han. De fall som Disability Rights Advocates driver väljs noga ut i samråd med funktionshinderorganisationerna. Utan denna förankring hittar man inte de rätta fallen.

Pat Kirkpatrick har sedan organisationens födelse för 25 år sedan arbetat med fundraising för att möjliggöra att rättsfall drivs i domstol. Hon berättade om metoder för att samla in pengar och mobilisera andra resurser för en långsiktigt hållbar juridisk verksamhet. Hon betonade att det tar tid att bygga upp en verksamhet som Disability Rights Advocates. Hon påpekade att de inledningsvis fick genomleva flera skrala år med begagnade möbler och inga eller låga löner.

En panel bestående av Annika Jyrwall Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders, Susanne Berg, chef för politik och metod på STIL och Andrea Bondesson, jurist i projektet Från snack till verkstad, reflekterade över talarnas inlägg. Susanne Berg sa att trenden i Sverige med förlikningar inte skapar rättspraxis. Det är dags att ta stämningarna till domslut, sa hon.

Juristernas och civila samhällets strategiska roll – Seminarier 25 november

Den 25 november genomfördes två seminarier – det första på temat juristernas roll i tillämpningen av diskrimineringsskyddet. Panelen bestod Mai Greitz, jurist och ordförande i den svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen och Stellan Gärde, jurist och ordförande i Apply Human Rights.

Det andra seminariet hölls på Ersta Sköndal högskola och handlade om det civila samhällets roll i arbetet mot diskriminering. Lars Trägårdh och Adolf Ratzka samtalade med Pat Kirkpatrick och Sid Wolinsky. Professor Lars Trägårdh talade om att många befarar välgörenhetens återkomst men att denna går hand i hand med en strukturförskjutning som ger det civila samhället nya möjligheter.

Professor Gerard Quinn medverkade i seminarierna via ett förinspelat videoinlägg. Han pratade om funktionshinderrörelsens aktiva roll vid tillblivelsen av konventionen. Quinn uppmanade funktionshinderrörelsen att nu vara mer aktiv i analysen av rättsläget för att implementera Funktionsrättskonventionen i lagstiftning och praktik. Ett exempel på sådant samarbete med akademiker, jurister och aktivister är att anordna sommarskolor av den typ som Quinn själv arbetar med på Irland.

Se videoinlägg från Gerard Quinn

Läs ett referat med bilder
från dagarna. Filmer med textning kommer senare på lagensomverktyg.se

Publicerat

Juridisk utredning av bristande tillgänglighet

Projektets jurist Ola Linder har gjort en juridisk utredning om 2015 års tillägg i Diskrimineringslagen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Denna genomlysning beskriver bakgrunden till lagändringen, vad den innebär och hur den kan användas. Utredningen finns i en fullständig version med källhänvisningar och en version för webben utan fotnoter.
Gå till sidan med de båda versionerna

Lagen räcker inte – Debattartikel i Dagens juridik

Paul Lappalainen och Ola Linder skrev en debattartikel i Dagens juridik den 21 november 2016. En aspekt som tas upp är att Sverige tagit in i diskrimineringslagen sådant som skiftad bevisbörda, indirekt diskriminering, trakasserier, jämställdhetsplaner och skäliga anpassningsåtgärder från utlandet – dvs olika konkreta verktyg. Men vi har inte tagit till oss vad som behövs för att dessa verktyg ska få ett konkret innehåll i svensk rätt. En nyckel utanför Sverige är att det civila samhället inte bara drivit fram lagen, utan även drivit fram rättspraxis. Detta var anledning till att ta in experter från utlandet om hur konkretiseringen av rätten att slippa funktionsnedsättningsdiskriminering har gått till – i synnerhet i USA. Artikeln nådde enligt internetstatistiken tusentals personer.
Läs hela artikeln

Intervju med Vilhelm Ekensteen

Vilhelm Ekensteen har varit aktiv i debatten om ett tillgängligt samhälle i 50 år. I denna intervju beskriver han funktionshinderrörelsen utveckling från 70-talets kamp mot välgörenhet till dagens rättighetstänkande. Vi insåg efter hand att lagstiftning ger stadga åt våra rättigheter, säger han.


Läs hela intervjun

Från föreningen

Den 3 juni besökte Adolf Ratzka Kungliga slottet i Stockholm och övervägde därefter stämning på grund av otillgänglighet. Under hösten har hans juridiska ombud Carin Apelmo från Byrån för Lika Rättigheter utrett frågan vidare. Vilka tillgänglighetsåtgärder är skäliga att kräva? Slottet har under tiden vidtagit åtgärder som också ska ingå i utredningen.
Läs hela artikeln om uppföljningen av slottsärendet

Anmälningstjänsten

Vi uppmanar dem som upplever sig diskriminerade med hänvisning till sin funktionsnedsättning att anmäla via Anmälningstjänsten. Anmälningarna går även till DO och blir sedan sökbara på sidan. En anmälan har sedan förra nyhetsbrevet kommit in. Den är från en person som blev nekad att gå in på en hamburgergrill med hänvisning till sin ledarhund.

Läs hela denna anmälan

Nästa nyhetsbrev kommer i februari 2017

Faktaruta

Projektkansli
Paul Lappalainen, jurist/projektledare – 08-506 221 83
Emil Erdtman, journalist/kommunikatör – 08-506 221 60
Carolina van Mourik, informatör/rådgivare – 08-506 221 62
Ola Linder, jurist – 0769 452 749

Vill du rekommendera andra att prenumerera på detta nyhetsbrev kan du skicka dem länken
utskick.assistanskoll.se/?p=
subscribe&id=4

 

Om du inte vill få flera brev klicka på
Avsluta prenumeration

Följ
@lagensomverktyg
på Twitter för nyheter och länkar! Vi har också en sida på Facebook för kontinuerlig information och diskussion.

Projektet Med lagen som verktyg drivs av Independent Living Institute med stöd från Arvsfonden

Nyhetsbrev november 2016

Kalendarium

Vi drar till Malmö

Den 17 och 18 november finns Lagen som verktyg på MR-dagarna i Malmö. På torsdagen kl 11-12 bjuder vi tillsammans med Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad in till ett seminarium med titeln ”Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig: det är dags att få rätt!”.

Lokalen heter Live 6+7 och paneldeltagare är juristerna:

 • Andrea Bondesson, Från snack till verkstad
 • Stellan Gärde, Apply Human Rights
 • Paul Lappalainen, Med lagen som verktyg

Konferens och seminarier närmar sig

Den 24 november blir det konferens för funktionshinderrörelsen i Gotlandssalen på Söder i Stockholm. Den 25 november bjuder KFO in till seminarium och juristernas roll och på fredagseftermiddagen bjuder Ersta Sköndal högskola till seminarium och civilsamhällets roll. Konferensspråket blir engelska, men vi kommer att filma alla föredrag för att senare publicera dem med svensk text.

Några av de medverkande:

 • Sid Wolinsky, Disability Rights Advocates
 • Gerard Quinn, University of Ireland, Galway
 • Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Högskola
 • Stellan Gärde, Apply Human Rights
 • Mai Greitz, Internationella Juristkommissionen, Sverige
 • Anna Bruce, Lunds universitet
 • Andrea Bondesson, Från snack till verkstad, Handikappförbunden
 • Susanne Berg, STIL
 • Annika Jyrwall Åkerberg, Civil Rights Defenders
 • Adolf Ratzka, Independent Living Institute
 • Paul Lappalainen, Lagen som verktyg, Independent Living Institute

Realizing the promise of CRPD and disability discrimination law: strategic litigation and human rights enforcement

 • Tid: Torsdagen den 24 november kl 13 – 16.30
 • Plats: Gotlandsgatan 44, Skanstull, Stockholm.

Enforcing disability law – the role of lawyers and lawyering

 • Tid: Fredagen den 25 november kl 10 – 12 den 25 november
 • Plats: Sensus, våning 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Enforcing disability law – the role of civil society

 • Tid: Kl 14 – 16 den 25 november
 • Plats: Ersta Sköndals högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm

Anmälan görs till caroline@independentliving.org. Ange vilken/vilka av de tre eventen du vill delta på.

För uppdateringar av program och mer information

Invitation and information in English

Sen sist

Release för hemsidan

Måndagen den 7 november var det release för hemsidan lagensomverktyg.se. I vårt kontorsrum bjöds på allt från belgiska våfflor till chilenska empanadas med hemsidans olika delar gicks igenom av Emil Erdtman. Var och en ombads följa genomgången på sin egen mobil eller platta för att se hur designen fungerar där.

Ola Linder

Projektet Lagen som verktyg har fått förstärkning av juristen Ola Linder. Ola är utbildad vid Stockholms universitet och har fokuserat på mänskliga rättigheter och internationell rätt i studierna och arbetet efter examen. Hans rättsutredningar om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering och skälig anpassning med mera kommer att skickas via nyhetsbrevet längre fram.

Dom från Europadomstolen

En turkisk medborgare nekades tillträde till en utbildning i musik eftersom hon var blind. Europadomstolen fann att det skett en kränkning av hennes rätt att inte diskrimineras på grund av sin funktionsnedsättning i kombination med rätten till utbildning när hon nekades tillträde till utbildningen och de turkiska myndigheterna inte undersökte eller vidtog rimliga anpassningsåtgärder. (Dom 23 februari 2016, ansökningsnummer 51500/08)

Läs pressreleasen

Publicerat

DHR driver rättsfall i domstol

Rasmus Isaksson intervjuas av Emil Erdtman
Rasmus Isaksson intervjuas av Emil Erdtman

När DO lade ner en diskrimineringsanmälan mot kollektivtrafiken i Gävleborg bestämde sig funktionshinderorganisationen DHR för att som organisation driva fallet i domstol. Det är första gången DHR gör detta och även första gången Diskrimineringslagens tillägg om otillgänglighet. DHR:s ordförande berättar om processen och ger tips till andra organisationer.

Läs hela artikeln om DHR:s arbete med strategisk processföring

Jungelins klagomål till FN

Sverigess sten i FN-parken
Sverigess sten i FN-parken

Den tidigare genomgången av rättsfallet Jungelin mot Försäkringskassan har nu kompletterats med en redogörelse för hur Riksorganisationen Unga Synskadade drev Jungelins fall till FN:s kommitté för Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Efter fyra års granskning beslöt FN-kommittén att inte kritisera domen i Arbetsdomstolen. En avvikande grupp gick däremot på Jungelins linje.

Läs hela artikeln om Jungelins klagomål till FN

Intervju med advokat Anders Karlsson

Bild på Anders Karlsson
Anders Karlsson

Advokat Anders Karlsson har drivit många diskrimineringsärenden åt såväl Diskrimineringsombudsmannen som enskilda personer, bland annat i Jungelin mot Försäkringskassan. I en intervju för Lagen som verktyg uppmanar han funktionshinderrörelsen att bli mer aktiv och stämma dem som diskriminerar. Allt som behövs finns: jurister, kunskap och diskrimineringsfall. Ibland blir informationsarbete en ursäkt för att inte komma igång, tycker Anders Karlsson.

Läs hela intervjun med Anders Karlsson

Från föreningen

Föreningen Med lagen som verktyg stöder bland annat sina medlemmar att driva diskrimineringsärenden. Information om föreningen finns på föreningens sida lagensomverktyg.se/foreningen

Fram till årsskiftet kan du som ännu inte är medlem betala in medlemsavgiften för 2016 så bjuder vi på 2017 års medlemskap. Medlemsavgiften är 250 kr och betalas in på bg 631-5725. Maila samtidigt dina kontaktuppgifter till caroline@lagensomverktyg.org

Frågor om rättsliga ärenden besvaras av föreningens ordförande adolf@independentliving.org

Frågor om medlemskap mm besvaras av föreningens kanslist caroline@independentliving.org

Från anmälningstjänsten

Independent Living Institutes Anmälningstjänst har funnits i cirka 15 år och innehåller en unik faktabas över diskrimineringen i Sverige. Anmälningstjänsten utgör nu en viktig del av Lagen som verktyg. Projektet och föreningen uppmanar till användning av Anmälningstjänsten eftersom anmälan går till både DO och vår egen sökbara faktabank.

De senaste anmälningarna

Den 26 oktober inkom en anmälan om att restaurang Plock i Uppsala diskriminerar synskadade som använder ledarhund. Anmälan hade föregåtts av en brevväxling via mail där restaurang Plock skriftligen uttrycker att de inte välkomnar synskadade personer som har ledarhund.

Läs alla anmälningar i fulltext

Faktaruta

Projektkansli

 • Paul Lappalainen, jurist/projektledare – 08-506 221 83
 • Emil Erdtman, journalist/kommunikatör – 08-506 221 60
 • Carolina van Mourik, informatör/rådgivare – 08-506 221 62
 • Ola Linder, jurist – 076-945 27 49

Vill du rekommendera andra att prenumerera på detta nyhetsbrev kan du skicka dem länken utskick.assistanskoll.se/?p=subscribe&id=4

Om du inte vill få flera brev klicka på Avsluta prenumeration

Följ @lagensomverktyg på Twitter för nyheter och länkar! Vi har också en sida på Facebook för kontinuerlig information och diskussion.

Projektet Med lagen som verktyg drivs av Independent Living institute med stöd från Arvsfonden

Nyhetsbrev oktober 2016

Kalendarium

Releaseparty för hemsidan

Välkommen på release för vår hemsida lagensomverktyg.se

Tid: måndag den 7 november kl 16Plats: Independent Living Institute, Storforsplan 36, Farsta

Anmälan: till caroline@independentliving.org

Konferens den 24 november

Det finns platser kvar till vår konferens den 24 november. Professor Gerard Quinn från Irland talar om hur organisationer strategiskt kan arbeta för att driva fall i domstol och därmed förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Quinn ses som en av ”arkitekterna” till Funktionshinderkonventionen och en av de främsta experterna på lagstiftning om diskrimineringsrätt och funktionsnedsättning.

Advokaten Sid Wolinsky kommer att dela med sig av hur han som en av USA:s främsta advokater med fokus på funktionsnedsättning har grundat Disability Rights Advocates i Berkeley, Kalifornien och andra ideella rättighetscentra, bland annat i Ungern. Han kommer att tala om hur rörelsens jurister och juristbyråer kan arbeta för att stärka och tydliggöra skyddet mot diskriminering av personer med funktionsnedsättningar.

Språket på konferensen blir engelska. Dokumentation på svenska i efterhand.

Realizing the promise of CRPD and disability discrimination law: strategic litigation and human rights enforcement

Tid: Torsdagen den 24 november

Plats: Gotlandsgatan 44, Skanstull, Stockholm.

Två seminarier den 25 november

Fredagen den 25 november, hålls två seminarier på temat Enforcing disability law med våra internationella gäster.

1. Om juristernas roll

Tid: Kl 10 – 12 den 25 novemberPlats: Sensus, våning 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm2. Om civilsamhällets rollTid: Kl 14 – 16 den 25 novemberPlats: Ersta Sköndals högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm

Anmälan till dessa evenemang görs till caroline@independentliving.org. Ange vilken/vilka av de tre eventen du vill delta på

För uppdateringar och mer information

Invitation and information in English

Sen sist

Möte med medsökande

Den 21 september hölls möte med projektets medsökande organisationer Apply Human Rights, DHR, RTP och STIL samt Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad. Paul Lappalainen höll en genomgång om civilsamhällets roll i strategisk processföring. En fråga som diskuterades var hur även förlikningar kan bli mer kända och därmed påverka samhällsutvecklingen. Emil Erdtman gjorde en genomgång av projektets kommunikationsstrategi.

Träff med Klippan

Den 20 september informerade projekten Lagen som verktyg och Från snack till verkstad om både Diskrimineringslagen och Funktionshinderkonventionen på Klippan Stockholms län, en organisation som drivs av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det var ett lyckats sätt att samarbeta och gav flera tips på ”fall” som är intressanta för båda projekten.

Publicerat

Intervju med Paul Lappalainen

Paul Lappalainen framför bokhylla
Paul Lappalainen

Paul Lappalainen har intervjuats av nättidningen Assistanskoll om sin roll som projektledare för Lagen som verktyg och hur det svenska civilsamhället kan – med inspiration från bland annat USA – driva strategiska processer mot företag och myndigheter. Exempelvis tror Paul att diskrimineringslagens undantag för företag med färre än tio anställda kommer att försvinna, men att det då ändå behövs vägledning om vad som ska räknas som ”rimliga” omkostnader för små företag.

Läs hela intervjun på Assistanskoll

Guide om strategisk processföring

En grupp arbetar gemensamt runt en dator
Fler organisationer borde jobba med strategisk processföring

Flera funktionshindersorganisationer har jurister, men att arbeta strategisk med att driva rättsfall för att få fram vägledning och prejudicerande domar är ganska nytt i Sverige. Vi bjuder här på en bearbetning av en amerikansk artikel på ämnet strategisk processföring. Detta är ett kärnområde för projektet och något vi kommer att återvända till. Kommentera gärna under artikeln med tips eller erfarenheter på området.

Läs hela guiden om strategisk processföring

Lärdomar från diskrimineringsmål

Händer som arbetar med punktskriftsdisplay
Foto: Jan Pilotti

Det är få diskrimineringsfall som gått till domstol i Sverige. Marie-Louise Jungelin nekades jobb på Försäkringskassan 2006 och lät Diskrimineringsombudsmannen driva ärendet i Arbetsdomstolen. Hur ska domen tolkas och vad tänker de inblandade idag? Artikeln kommer att följas upp med en om FN:s utlåtande 2014 och en om en liknande händelse hösten 2016.

Läs hela artikeln om Jungelinmålet

Från föreningen

Föreningen Med lagen som verktyg stöder bland annat sina medlemmar att driva diskrimineringsärenden. Information om föreningen finns på föreningens sida lagensomverktyg.se/foreningen

Pågående rättsärenden

1. Uppsägning av försäkring via telefon

Är det diskriminering av personer med hörselnedsättning/dövhet när uppsägning av försäkring bara kan göras via telefon? En klagande finns och en jurist har åtagit sig att driva fallet pro bono.

2. Otillgänglighet på Kungliga slottet

Personer som använder rullstol kan inte besöka alla rum som är öppna för allmänheten på Kungliga slottet i Stockholm. En klagande finns och Diskrimineringsbyrån Byrån för lika rättigheter i Stockholm utreder fallet pro bono. En tillgänglighetsexpert undersöker möjliga lösningar som kan framföras i en förhandling. Nästa möte i ärendet hålls i november. Ärendet har redan lett till att slottet insett att de behöver en plan för tillgängligheten.

3. Fyrishovs bad- och sportanläggning i Uppsala

En lång rad av otillgängliga utrymmen finns dokumenterade och redan kommunicerade till anläggningen utan att någonting har åtgärdats. En klagande finns och ärendet har gått till Rättsnätverket. Svar väntas om vilken jurist som ska åta sig fallet.

4. Färdtjänsten i Uppsala

Diskriminerande bokningstider och priser – eventuellt även diskriminerande bemötande. En klagande finns och ärendet har gått till Rättsnätverket. Svar väntas om vilken jurist som ska åta sig fallet.

5. Integritetskränkning vid behovsbedömning

Här saknas ännu en klagande, men föreningen har initierat frågan genom att låta Rättsnätverket utreda de rättsliga grunderna och vad en sådan process skulle kunna innebära för en klagande. Den som är intresserad ska i förväg kunna ta ställning till eventuell risk för ytterligare integritetskränkning i själva domstolsprocessen.

Rättsärenden på förslag

1. Otillgänglighet i svenska domstolar

Domstolsväsendet ska värna rättsliga principer och människors rättigheter. Personskadeförbundet RTP har tidigare undersökt frågan och Rättsnätverket ska göra en bedömning av de rättsliga grunderna.

2. Åldersdiskriminerande bedömning av kommuninsatser

Här finns en klagande och ärendet har tidigare drivits i flera instanser i det svenska domstolsväsendet. När nu alla rättsmedel har uttömts i Sverige överväger föreningen att väcka talan i Europadomstolen. Ärendet ska först bedömas av Rättsnätverket.

3. Nekat tillträde på grund av ledarhund

Föreningen har vetskap om personer som har drabbats och ämnar ta kontakt med en möjlig klagande och om hen vill, låta ärendet gå vidare till Rättsnätverket.

Efterlysning

Vi letar efter personer med funktionsnedsättningar som känner sig negativt särbehandlade när det gäller tillgång till offentliga tjänster, exempelvis färdmedel och sjukvård. En fråga är om man får samma kvalitet i sjukvården när man har en funktionsnedsättning.

Ett exempel kan vara kvinnor som behöver sitta kvar i sin rullstol under mammografi och då inte kommer tillräckligt nära röntgenutrustningen. Alternativet med ultraljud är krångligare, möjligtvis indirekt dyrare och har framförallt sämre förmåga att upptäcka cancer. Hör av dig om du har erfarenhet av detta – eller andra frågor kring diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Frågor om rättsliga ärenden besvaras av föreningens ordförande adolf@independentliving.org
Frågor om medlemskap mm besvaras av föreningens kanslist caroline@independentliving.org

Från anmälningstjänsten

Independent Living Institutes Anmälningstjänst har funnits i cirka 15 år och innehåller en unik faktabas över diskrimineringen i Sverige. Anmälningstjänsten utgör nu en viktig del av Lagen som verktyg. Projektet och föreningen uppmanar till användning av Anmälningstjänsten eftersom anmälan går till både DO och vår egen sökbara sida.

De senaste anmälningarna

1. Churchill Arms, Uppsala
Den 30 juli fick ett sällskap veta att de inte var välkomna på Churchill Arms i Uppsala på grund av ledarhund.

2. Ica Supermarket Västermalmsgallerian, Stockholm

Den 17 september frågade anmälaren om assistans på ICA Supermarket i Västermalmsgallerian, Stockholm. Svaret blev att det bara gick på vardagar när bemanningen var bättre.

3. Restaurang Carmen, Stockholm

Den 24 september gick anmälaren till restaurang Carmen i Stockholm och fick veta att hen inte var välkommen på grund av ledarhund. Eftersom diskussion skulle hen få sitta där en halvtimme. Sällskapet på tio personer lämnade då restaurangen.

4. Tapanis Buss, Haparanda

Kring den 25 augusti ringde anmälaren Tappanis Buss för at boka en bussbiljett. När hen sa att hen hade ledarhund bad företaget att få återkomma. Efter några dagar kom svar på telefon att hen inte var välkommen.

5. Landstinget Västmanland, Västerås

Anmälaren har arbetat som sjuksköterska i landstingen i Västmanland sedan 2013, men fick 2 mars 2015 veta att anpassningar i arbetsmiljön inte var aktuella på grund av adhd och autism. Efter ”häxjakt” med arbetsförmågebedömning och falska anklagelser om tjänstefel blev hen ”utköpt” i juni 2016 med stressreaktion som följd.

Läs anmälningar i fulltext

Faktaruta

Projektkansli
Paul Lappalainen, jurist/projektledare – 08-506 221 83
Emil Erdtman, journalist/kommunikatör – 08-506 221 60
Carolina van Mourik, informatör/rådgivare – 08-506 221 62

Vill du rekommendera andra att prenumerera på detta nyhetsbrev kan du skicka dem länken  utskick.assistanskoll.se/?p=subscribe&id=4

Om du inte vill få flera brev klicka på Avsluta prenumerationen  

Följ @lagensomverktyg på Twitter för nyheter och länkar!

Projektet Med lagen som verktyg drivs av Independent Living institute med stöd från Arvsfonden

Hoppas förresten att ni gillar den nya loggan! Den ska utstråla att Independent Living-rörelsen (i:et) arbeta med lagen (vågen som idag väger snett) som ett verktyg.

NYHETSBREV: September 2016

Vad har hänt hittills

Konferens i samarbete med Handikappförbunden

Den 19 maj hölls heldagskonferensen ”Funktionshinderkonventionen och juridik som verktyg” i HSO Stockholms läns konferenslokal på S:t Göransgatan 82 i Stockholm. Konferensen var ett samarbete med vårt systerprojekt Från snack till verkstad som drivs av Handikappförbunden och har inriktning mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD eller Funktionshinderkonventionen). Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: September 2016”