NYHETSBREV: Oktober 2017

Nyhetsbrev oktober 2017

Den rättsliga och politiska utvecklingen

Förlust i Arbetsdomstolen

Diskrimineringsombudsmannen förlorade dom nr 51/17 i Arbetsdomstolen. När Richard Sahlin inte fick en lektorstjänst på Södertörns högskola stämde Diskrimineringsombudsmannen staten och menade att han missgynnats eftersom högskolan inte vidtagit de åtgärder (teckenspråkstolk) som skulle ha försatt honom i en jämförbar situation med personer utan hans funktionsnedsättning.

DO argumenterade vid huvudförhandlingen den 30 augusti att en stor statlig myndighet borde kunna betala tolk och därmed främja anställning av personer med funktionsnedsättning. Men AD fann att högskolan inte överträtt diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, eftersom tolktjänsten inte var skälig att kräva på grund av kostnaden. Skälighetsbedömningen fokuserade huvudsakligen på de ekonomiska förutsättningarna.

Domen går i linje med tidigare rättspraxis på området. Richard Sahlin är i en kommentar kritisk till domen och även till hur DO drivit processen. Artikel om domen i AD och Richard Sahlins kommentar.

Debattartikel i Dagens juridik

Den 6 oktober publicerade Dagens juridik en debattartikel om hur diskrimineringsskyddet kan förbättras. Undertecknarna utgör en bred uppslutning av organisationer som är engagerade i antidiskrimineringsarbetet. Förutom Independent Living Institute anslöt sig Funktionsrätt Sverige, Lika unika, RFSL, Malmö mot diskriminering och Göteborgs rättighetscenter. Bakgrunden är att vi inte var nöjda med de förslag till bättre skydd mot diskriminering som lades fram i utredningen Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87).

Som framgår av vårt remissvar anser vi inte att förslagen stärker diskrimineringsskyddet. Istället behövs en översyn av det svenska rättssystemet så att den som utsatts för diskriminering inte ska behöva ta så stora ekonomiska risker. Det behövs också mer resurser till både DO och civilsamhället för att driva strategiska fall som för rättsutvecklingen framåt. De 14 nya miljoner som i regeringsbudgeten föreslås till antidiskrimineringsbyråerna är välkomna, men täcker inte det behov vi ser.

Möte med Europarådets MR-kommissionär

Den 3 oktober mötte representanter för den svenska funktionsrättsrörelsen Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muižnieks. Det blev ett samtal om bristen på rättigheter i praktiken, om legal capacity och svårigheterna att klaga och driva sin sak. Nedskärningarna inom personlig assistans togs upp och behovet av en starkare lag på det området. DO:s roll och effektivitet berördes också, liksom de växande klyftorna i samhället – såväl ekonomiska som arbetsmarknadsmässiga. Kommissionären efterlyste kvantitativ forskning och statistik, bl a om ökningen av institutionsliknande boenden i Sverige. I sitt pressmeddelande från besöket i Sverige stöder Nils Muižnieks även propositionen om att ta bort det undantag som finns för småföretag i förbudet mot bristande tillgänglighet.

Höstens seminarier

För ADB:er i Malmö 4 oktober

Antidiskrimineringsbyråerna Malmö mot diskriminering och Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg deltog i det seminarium Lagen som verktyg anordnade i Malmö den 4 oktober tillsammans med Myndigheten för delaktighet och Funktionsrätt Sverige. Temat för dessa återkommande seminarier är hur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan användas i praktiken. Antidiskrimineringsbyråerna får in många ärenden som gäller diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning och deras personal får på dessa seminarier chansen att fördjupa sig i rättspraxis och lyfta egna fall till diskussion. Ola Linder redogjorde för hur Funktionsrättskonventionen förhåller sig till svensk diskrimineringslagstiftning och då särskilt bristande tillgänglighet – i sig en följd av genomförande av FN-konventionen. Maria Chöler ledde en uppskattad interaktiv övning där konventionens artiklar paras ihop med fiktiva vardagsberättelser.

För civilsamhället i Stockholm 18 oktober

I anslutning till Nordiskt funktionshinderforum som Nordens välfärdscenter och Myndighetens för delaktighet genomför den 16 till 18 oktober kommer vi tillsammans med Myndigheten för delaktighet, Funktionsrätt Sverige, Antidiskrimineringsbyrån UppsalaByrån för lika rättigheter och ADB Stockholm Syd att hålla i en kvällsworkshop om Funktionsrättskonventionen.

Alla förtroendevalda och intresserade i funktionshinderföreningar, antidiskrimineringsbyråer eller andra organisationer som verkar för mänskliga rättigheter är välkomna. Det blir ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte om hur civilsamhället kan vara med och förverkliga konventionens rättigheter. Juristerna Andrea Bondesson och Ola Linder föreläser och svarar på frågor. Välkommen till Scandic Alvik i Bromma (Gustavslundsvägen 153) kl 18-20 den 18 oktober. Mer om höstens seminarier och länk till anmälningsformulär

MR-dag i Trollhättan 24 oktober

Lagen som verktyg medverkar i en panel (kl 12-13) på Mänskliga rättigheter dag i Trollhättans Folkets hus den 24 oktober. Vi står även vid ett utställningsbord mellan kl 10 och 19.

För ADB:er Göteborg 25 oktober

Den 25 oktober kl 9-12 genomförs det sista seminariet med antidiskrimineringsbyråerna som målgrupp. Denna gång i samarbete med Göteborgs rättighetscenter.

Monter och seminarium i Jönköping 9-11 november

På årets MR-dagar i Jönköping delar vi utställningsmonter med Från snack till verkstad och håller seminariet Det är dags att få rätt! Men hur gör vi? fredagen den 10 november kl 9-10.

För civila samhället i Luleå 21 november

Tillsammans med Rättighetscentrum Norrbotten bjuder vi in till ett kvällsseminarium för civila samhället i Föreningarnas hus, Storgatan 13, Luleå, kl 18.30-20.30 den 21 oktober (OBS NY PLATS OCH TID)

För civila samhället i Umeå 22 november

I samarbete med Rättighetscentrum Västerbotten bjuder vi även in till ett kvällsseminarium för civila samhället i Umeå Folkets Hus (Skolgatan 59) kl 17-19.

Mer om höstens alla seminarier och länk till anmälningsformulär

Publicerat

Individens rättigheter behöver stärkas i Sverige

Laura CarlsonLaura Carlson är docent i juridik vid Stockholms universitet och forskar bland annat om olika länders rättssystem. Hon menar att det är alldeles för svårt att få rätt när man utsatts för diskriminering i Sverige. I flera andra länder har man diskuterat och åtgärdat risken att få betala motpartens rättegångskostnader. Hon anser också att DO borde driva fall mer systematiskt inom flera områden och för alla diskrimineringsgrunder. Intervju med Laura Carlson

Uppsats om bristande tillgänglighet i högskolan

Frida SandbergLagen som verktyg publicerar en magisteruppsats av Frida Sandberg i ämnet Handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad. I en enkät som hon skickade ut till studenter som varit i kontakt med stödsamordnare svarade en fjärdedel att de upplevt någon form av diskriminering eller trakasserier och 45 procent att de upplevt bristande tillgänglighet. Artikel om Frida Sandbergs uppsats

Uppsats om artikel 19 i Funktionsrättskonventionen

Csilla GradwohlLagen som verktyg publicerar även en uppsats som Csilla Gradwohl skrivit i ämnet Mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet. Den handlar om artikel 19 i Funktionsrättskonventionen och vilken ställning den har i förhållande till övriga artiklar. Genom att ge rätt till självständigt liv och delaktighet i samhället ger artikel 19 förutsättningar att kunna utöva de andra rättigheterna. Med Hanna Arendts begrepp ger artikel 19 rätten att ha rättigheter. Artikel om Csilla Gradwohls uppsats

Föreningen Med lagen som verktyg

Den ideella föreningen Med lagen som verktyg har som ett av sina syften att driva medlemmarnas diskrimineringsfall. En advokat har nu kopplats in i ett av föreningens ärenden för att företräda medlemmen. Efter kommersiella avvägningar har advokatbyrån beslutat att den kan bistå med arbetet pro bono – utan ersättning. Flera av föreningens andra ärenden utreds av jurister och juriststudenter. Styrelsen sammanträder den 19 oktober.

Anmälningstjänsten

Restaurang Mezo i Helsingborg

Till Anmälningstjänsten har en anmälan kommit in gällande Restaurang Mezo i Helsingborg. Anmälaren, Anna Bergholtz, är blind och använder ledarhund. När hon kom in på restauranhen tillsammans med sin ledsagare och började läsa menyn sa en man ur personalen att hundar inte är välkomna. Anna förklarade att ledarhunden är ett viktigt hjälpmedel och ingen sällskapshund, och att ledarhundar därför är tillåtna. När mannen försvann utan att säga något mer gjorde Anna sin beställning och skulle just betala när en ny person dyker upp och säger att hon inte fick vara där, denna gång med hänvisning till ”miljökontorets regler” och att ”det kan finnas allergiker”.

Anna och hennes ledsagare frågade högt i lokalen om det fanns någon med hundallergi (ingen svarade) och erbjöd sig att sätta sig i en ”tom” del av lokalen. Helsingborgs dagblad uppmärksammade händelsen (artikeln kräver prenumeration) och då svarar restaurangen att det fanns ”en anonym allergiker bland kunderna”.

Anna Bergholtz skriver: ”Jag känner mig väldigt orättvist behandlad pga att jag är blind och i behov av ledarhund. Jag blir nekad inträde pga mitt hjälpmedel, trots att det finns en lag och en överenskommelse som borde skydda mig från diskriminering.” Läs hela anmälan

NYHETSBREV: September 2017

Nyhetsbrev från Lagen som verktyg: september 2017

Den rättsliga och politiska utvecklingen

Ska arbetsgivare betala teckenspråkstolk?

Den 30 augusti hölls huvudförhandling i Arbetsdomstolen i ett mål som rör frågan om det är skäligt att kräva att en statlig myndighet i egenskap av arbetsgivare ska stå för teckenspråkskostnader. Richard Sahlin DO-anmälde Södertörns högskola för diskriminering efter att han 2015 – som den mest kvalificerade – nekats en lektorstjänst på grund av att högskolan bedömde kostnaderna för teckenspråkstolk bli för höga. DO stämde högskolan och argumenterade i rätten att en stor statlig myndighet borde kunna betala tolk och därmed främja anställning av personer med funktionsnedsättning. AD:s dom kommer den 11 oktober. Referat från huvudförhandlingen i AD Fortsätt läsa ”NYHETSBREV: September 2017”

NYHETSBREV: juni 2017

Det händer mycket nu inom rättsutvecklingen för diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Den första domen om bristande tillgänglighet har överklagats av Diskrimineringsombudsmannen och regeringen skickar förslag om skärpning av diskrimineringslagen till lagrådet. Lagen som verktyg skriver också om en förlikning i tvist om funktionsdiskriminering.

Rättsutvecklingen för funktionsdiskriminering

Den första domen om bristande tillgänglighet som diskriminering kom den 24 maj. I målet har Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämt Vara kommun för bristande tillgänglighet i en grundskola. Tingsrätten fann att kommunen inte vidtagit åtgärder för tillgänglighet, och dömde därmed att kommunen är skyldig att betala ut diskrimineringsersättning till Sebastian som missgynnats av den bristande tillgängligheten. Domen har överklagats av DO till Göta hovrätt. DO anför att diskrimineringsersättningen i domen varit för låg för att vara avskräckande, vilket är ett krav enligt EU-rätten, och även att det finns behov av att högre rätt prövar saken i enlighet med lagens intention att det ska kosta att diskriminera. Lagen som verktyg fortsätter bevaka fallet.

Regeringen har i en lagrådsremiss begärt lagrådets yttrande över ett förslag om bristande tillgänglighet på samhällsområdet ”varor och tjänster” i diskrimineringslagen. Ändringsförslaget innebär att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten. Independent Living Institute stödjer regeringens initiativ att gå vidare med förslaget, som kommer från departementspromemorian Ds 2016:26 och som ILI och STIL lämnade in ett gemensamt remissvar för.

Det strategiska arbetet

Under våren har Lagen som verktyg haft bra möten med de medsökande organisationerna DHR, RTP och STIL. I september har vi ett gemensamt referensgruppsmöte med Funktionsrätt Sverige. Den 27 april hade vi också ett mycket givande möte med federationen Lika unika som medverkade vid den förstudie som banade väg för Lagen som verktyg. Vi har också följt två spännande projekt som nu avslutas efter tre år, och där Lagen som verktyg på sätt och vis bär facklan vidare.

Din rätt

NSPH:s (Nationell samverkan för psykisk hälsa) projekt Din rätt har i tre år jobbat mot diskriminering pga psykisk ohälsa. Projektet har bl a gjort en inspirationsskrift om diskriminering och en forskningsbaserad kunskapsöversikt på området. Bland projektets överiga material finns ett studiematerial för cirklar om rättigheter och artiklar om diskriminering av personer med psykisk ohälsa, skrivna av juristen Annika Jyrwall Åkerberg. På nätet finns även en webguide om diskriminering som heter Din rätt-kompassen. En tioprocentig tjänst kommer fortsätta arbetet efter projektets slut.

Funkisprojektet

Lagen som verktyg har också träffat Funkisprojektet på RFSL som arbetat med normkritiska utbildningsinsatser internt och externt – bl a inom LSS-verksamheter. Projektets HBTQ-häng har inkluderat personer med kognitiv och intellektuell funktionsnedsättning. Projektet har producerat Hbtq-handboken – vägledning för samtalsgrupp på gruppboende och/eller daglig verksamhet och Jobba vidare! – tips för fortsatt normkritiskt arbetet (en version för LSS-verksamheter och en för funktionshinderorganisationer, finns som Lättläst). Slutrapporten heter Ingen rörelse är en ö.

Samarbete kring användningen av CRPD

Lagen som verktyg har fokus på den svenska lagstiftningen, men intresseras sig också för hur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kommer till uttryck och användning i rättspraxis som förändrar samhället. Diskrimineringslagens bestämmelse om bristande tillgänglighet som diskriminering från 2015 är i mycket en konsekvens av ratificeringen av CRPD – och av civilsamhällets kamp. Därför samarbetar vi med Myndigheten för delaktighet och Från snack till verkstad (som verkligen har fokus på CRPD) i en serie kunskapsutbyten med antidiskrimineringsbyråer och det civila samhället runtom i Sverige, i första hand funktionshinderorganisationer.

Den 29 maj deltog Örebro rättighetscenter, Rättighetscentrum i Dalarna, Byrån mot diskriminering i Östergötland och Diskrimineringsbyrån Humanitas (Eskilstuna/Västerås). På kvällen kom ca 15 nyfikna personer och Ola Linder fick svara på många frågor om vad som är diskriminering enligt lagen och redogjorde även för hur diskrimineringen kan angripas rättsligt. Projektet har också hjälpt till med översättningen till svenska av Allmän kommentar nr 4 som handlar om rätten till inkluderande utbildning enligt CRPD:s artikel 24. Vad gäller CRPD kan vi också tipsa om den alldeles färska doktorsavhandlingen Minding Equality: Compulsory Mental Health Interventions and the CRPD av Anna Nilsson vid Lunds universitet.

Några aktuella aktiviteter

Anmälningsskola den 2 juni

Den 2 juni hölls workshopen Anmälningsskola – få koll på diskrimineringslagen! med juristen och pedagogen Hanna Gerdes. Det kom tio deltagare, såväl jurister, representanter från organisationer och enskilda rättighetsbärare, till en interaktiv workshop. Alla fick lära sig mer om vad som gäller enligt lagen och hur en korrekt anmälan om diskriminering ska göras. En fiktivt case på ledarhundstema gav upphov till juridiskt huvudbry och intressanta meningsutbyten. Beställ Hanna Gerdes powerpointbilder av emil@lagensomverktyg.se

Almedalen den 4 juli

Tisdagen den 4 juli (Independence Day…) kommer Lagen som verktyg tillsammans med projektet Från snack till verkstad arrangera ett intressant program i Almedalen. Morten Kjaerum, från Raoul Wallenberg-institutet och Thomas Hammarberg, fd Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter är några av talarna. Dagen avslutas med mingel och quiz. Läs hela programmet för 4 juli Almedalen

Publicerat

Första domen om bristande tillgänglighet

Den 24 maj kom den första domen om bristande tillgänglighet som diskriminering. Skaraborgs tingsrätt kom fram till att en elev Nästegårdsskolans grundskola i Vara utsatts för diskriminering. Vara kommun hade inte vidtagit åtgärder som kan krävas när det gäller skolmiljöer. De undermåliga ramper och tunga dörrar som inte åtgärdats gjorde att eleven inte försatts i en jämförbar situation med andra elever. Kommunens argument om ekonomiskt manöverutrymme accepterades inte av rätten som skäl att inte vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet. Läs Lagen som verktygs artikel om domen

Anna Bergholtz anmälde till slut DO till DO

Anna Bergholtz har sedan 2015 bland annat anmält 1177 för otillgänglighet på webben och SJ för utebliven ledsagning och brister vid tåg och plattform. Efter ett års väntan på beslut i det senare ärendet fick hon beslutet som pappersbrev trots att hon skriftligt svarat ”tillgänglig PDF eller Wordfil” på DO:s fråga om vilket format hon ville ha kommunikationen påi. Det blev en anmälan av DO till DO – och viss medieuppmärksamhet. Lagen som verktyg skriver om hela utredningen angående SJ, men tar även upp de förbättringstips som Anna Bergholtz har till DO. Läs hela intervjun med Anna Bergholtz

Förlikning i tvist om funktionsdiskriminering

En person med synnedsättning som inte fick jobb på grund av sin ledarhund vände sig till facket som avtalade fram en förlikning om ersättning på 30 000 kronor. Sara Shamloo Ekblad från Sveriges ledarhundsförare kommenterar händelsen. Ärendet sätter också ljuset på flera intressanta frågor – som förlikning i förhållande till dom, men också vilka krav som ställs i upphandlingsavtal. Här handlar det om Arbetsförmedlingens långtgående krav på antidiskrimineringsarbete och hur det ska kontrolleras i praktiken. Läs hela artikeln om förlikningen.

Föreningen

Den ideella föreningen Med lagen som verktygs styrelse sammanträdde den 31 maj. I fokus för diskussionerna var enskilda ärenden och utveckling av arbetssätt inom styrelsen. Läs hela protokollet från styrelsemötet!

Som medlem – eller blivande medlem – glöm inte att betala in medlemsavgift för 2017 – 250 kr för enskild och 3000 för stödmedlem (organisation). Bg är 631-5725 – detsamma för dig som vill bidra med medel till processfonden som gör att fler kan driva diskrimineringsfall till domstol.

Anmälningstjänsten

Inkomna anmälningar

Dyrare sjukresor för den som har färdtjänst
En person med syn- och hörselnedsättning har anmält att det inom Region Örebro län kostar mer att åka med sjukresor om man har färdtjänst än inte. De som ska besöka sjukhus eller vårdcentral åker gratis på länstrafikens bussar, medan de som reser med färdtjänst måste betala ordinarie färdtjänsttaxa. Läs hela anmälan gällande Region Örebro län
Barn med autism inte välkommen på simskola
”Arg och ledsen mamma” anmäler att barn med autism inte var välkommen på sommarsimskola på Kalmar Simsällskap på grund av sin funktionsnedsättning. Läs hela anmälan gällande Kalmar Sim
Otillgänglig post från DO
Person som är blind och tidigare anmält ett ärende till DO fick frågan om i vilket medieformat hen ville ha sitt beslut. Personen svarade tillgänglig pdf eller wordfil via mail, men fick ändå beslutet hemskickat som pappersbrev. Läs hela anmälan av DO till DO.
Dyrare sjukresor för den som har färdtjänst
En person med syn- och hörselnedsättning har anmält att det inom Region Örebro län kostar mer att åka med sjukresor om man har färdtjänst än inte. De som ska besöka sjukhus eller vårdcentral åker gratis på länstrafikens bussar, medan de som reser med färdtjänst måste betala ordinarie färdtjänsttaxa. Läs hela anmälan gällande Region Örebro län
Dygnet runt-öppet apotek oåtkomligt med bil
Person med rörelsenedsättning har anmält att Stockholms enda dygnet runtöppna apotek blivit otillgängligt. På grund av ombyggnationer har Stockholms stad tagit bort RH-parkeringsplatserna utan att ersätta dem med alternativ. Det går heller inte stanna utanför med taxi eller färdtjänst. Läs hela anmälan angående Stockholms stad
Tillgänglighetsbrister vid Sankt Görans sjukhus
Person med rörelsenedsättning anmälde att RH platserna vid akuten på Sankt Görans sjukhus tagits bort och att inga alternativ fanns i närheten. Från RH-platser längre bort är det en oacceptabel lutning. Dessutom var ringklockan vid akuten och dörröppningsknapparna för högt placerade för att nå från person i rullstol. En annan dörröppnare blockeras av ett fast räcke. Läs hela anmälan om Sankt Görans sjukhus

Uppföljningar

Vi har också fått in en uppföljning på anmälan gällande X-trafik där det framgår att X-trafik nu erbjuder ledsagning i samband med tågresor, men att det inte löser bristen på ledsagning vid bussresa och problem med färdtjänst över kommungränsen. Det ligger på den som anmält att under ärendets gång lägga in uppföljningar i sitt ärende. Instruktioner finns i bekräftelsemailet från Anmälningstjänsten. Kontakta Lagen som verktyg om du behöver hjälp eller har förslag på hur Anmälningstjänsten kan bli bättre.

Nyhetsbrev maj 2017

Det strategiska arbetet

Första domen om bristande tillgänglighet

Den 24 maj kommer det första utslaget från en domstol om bristande tillgänglighet som diskriminering. Det är Skaraborgs tingsrätt som prövar ett mål där Vara kommun blivit stämd för bristande tillgänglighet på en grundskola. Domen är viktig eftersom den kan klargöra hur bestämmelserna om bristande tillgänglighet som diskriminering fungerar, och förstås ge upprättelse till eleven som utsatts. Lagen som verktygs jurister Ola Linder och Maria Chöler var på plats vid förhandlingen och pratade med Sebastian som diskriminerats, Diskrimineringsombudsmannens processförare och motpartens jurist.

Läs artikel om huvudförhandlingen i Skaraborgs tingsrätt

Prövningstillstånd för DHR

Högsta domstolen (HD) har den 8 maj delvis meddelat prövningstillstånd i fallet DHR mot Region Gävleborg om bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken. Av två frågor som hänskjutits till HD genom RB 56:13 med parternas samtycke från Gävleborgs tingsrätt har prövningstillstånd meddelats för en fråga. Parterna kan nu få prövat av HD om Region Gävleborg har tillhandahållit en tjänst till Lars-Göran Wadén när han skulle åka buss men inte kunde komma på. Svaret på frågan förväntas bli avgörande för bedömningen om Region Gävleborg är rätt part i diskrimineringsmålet. Målnummer i HD: Ö 556-17.

Workshop på Astma- och allergiförbundet

Projektets jurist Ola Linder höll den 13 maj en workshop på Astma- och allergiförbundets riksträff. Han gick igenom Diskrimineringslagen och diskuterade tre scenarion som tagits fram av förbundet. Rikard Åsgård är projektledare för Bra mat för alla på Astma- och allergiförbundet och säger att förbundet kommer ha stor nytta av workshopen och ska jobba vidare med frågor om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Läs mer om att anlita oss för föredrag eller workshops

Två seminarier i Örebro den 29 maj

Den 21 april medverkade Lagen som verktyg i en utbildning för antidiskrimineringsbyråer i Stockholm och Uppsala. Till byråerna kommer det regelbundet in fall som rör funktionsdiskriminering och intresset att diskutera hur dessa ska utredas och vilka som kan drivas med framgång i rätten är stort. Den 29 maj hålls motsvarande utbildning i Örebro med deltagande från antidiskrimineringsbyråerna i Värmland, Dalarna, Västmanland/Sörmland och Östergötland. Samma kväll hålls ett seminarium om hur civilsamhället kan arbeta med CRPD. Det finns fortfarande platser kvar, men anmäl före 23 maj via länken nedan!

Läs mer om seminariet för civilsamhället

Konventionskollen

På ett möte med det regionala samarbetsorganet för funktionshindersrörelsen HSO Skåne fick Lagen som verktyg en förevisning av Konventionskollen. Det är ett verktyg för att testa i vilken grad olika miljöer och vardagssituationer – till exempel en tågresa eller en arbetsplats – lever upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. När man sänt den ifyllda enkäten ges förslag på vad man kan göra åt situationen och vart man kan vända sig.

Testa Konventionskollen!

Fler möten i Skåne

Projektet har haft ett första möte med Raoul Wallenberg-institutet vid Lunds universitet. Eventuella samarbeten inom utbildning och forskning diskuterades med denna internationella forskningsinstitution på området mänskliga rättigheter. På Skåneresan hanns även ett möte med Autism- och aspergerförbundet Region Skåne med. Här diskuterades konkreta fall och utbildningsbehov inom lokalföreningarna.

Vill ni också ha ett besök från Lagen som verktyg? Kontakta projektledare Emil Erdtman på emil@lagensomverktyg.se

Svar om tillgång till rättssystemet

Lagen som verktyg har samarbetat med Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden) om ett svar till FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter angående artikel 13 om tillgång till rättssystement i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Svaret tar bland annat upp kunskapsbristerna om funktionshinder inom det svenska rättsväsendet. Det saknas också stödinsatser för till exempel personer med hörselnedsättning eller talsvårigheter. Ett annat problem är att det är svårt att veta vart man ska vända sig i olika frågor i Sverige. Svaret publiceras senare.

Publicerat

Personer med ledarhund vill ha tydligare lag

Anmälningstjänsten har fått in nästan 50 anmälningar om diskriminering från personer som använder ledarhund eller annan form av assistanshund. Till DO har ett sjuttiotal anmälningar kommit in sedan 2009. Föreningen Sveriges ledarhundsförare driver frågan om lagstiftning som specifikt skyddar ledarhundsförare. Avgående ordförande Finn Hellman uppvaktade tillsammans med Sara Shamloo i februari Diskrimineringsombudsmannen med en inramad karta där de markerat vilka länder de ser som förebilder.

Läs artikeln om Sveriges ledarhundsförare

Rättsläget för ledarhundsförare

Vad gäller juridiskt när personer med ledarhund avvisas eller nekas tillträde? Trots alla anmälningar har inget fall drivits till domstol. Det finns alltså ingen rättspraxis, men Diskrimineringsombudsmannen har genomfört två tillsynsärenden och utrett fallen som diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Men för såväl indirekt diskriminering som bristande tillgänglighet finns undantag och någon rätt att överallt komma in med ledarhund finns inte, säger DO:s jurist Patricia Isakson Rivas i artikeln.

Läs mer om rättsläget för ledarhundsförare

Hur ska lagens uttryck ”varaktig relation” tolkas?

I diskrimineringslagen framgår att en åtgärd kan vara skälig att kräva utifrån ett antal faktorer. Varaktigheten och omfattningen av förhållandet mellan den enskilde och verksamhetsutövaren är en sådan faktor som ska beaktas i bedömningen. Men det finns olika uppfattningar om hur detta uttryck ska tolkas och användas. Snart färdiga juristen Maria Chöler skriver att varaktigheten snarare stärker än begränsar tillgänglighetskraven. När det till exempel gäller kollektivtrafik kan det – som DHR gjort i Gävleborgs tingsrätt – vara riskfyllt att fokusera på varaktigheten.

Läs hela artikeln om varaktighet och bristande tillgänglighet

Föreningen

Ett konstituerande styrelsemöte hölls den 26 april. En av frågorna som diskuterades var hur föreningen bättre kan se till att diskrimineringsärenden når domstol. En åsikt som framfördes var att föreningens nätverk kan utreda ärenden i vilka en processjurist sedan inkopplas för en mindre engångssumma. Ett alternativ är att använda de pengar föreningen har till att i förenklade tvistemål täcka anmälningsavgiften till tingsrätten och vid en eventuell förlust även motpartens rättegångskostnader motsvarande en timmes juridisk rådgivning (enligt RB 18:8 a) om det finns en pro bonojurist i rättsprocessen. Styrelsen påminner också alla medlemmar om att verka för att fler fall anmäls och kommer in till styrelsen. Anmälningstjänsten är ett bra verktyg för att fånga upp fall.

Länk till protokollet från styrelsemötet

Anmälningstjänsten

Anmälningstjänsten så dagens ljus redan 1996, då internet var ungt. Sedan dess har tusentals anmälningar kommit in. 2005, 2007 och 2009 genomfördes kampanjer för tillgänglighet som generade nästan 3 000 anmälningar – och bidrog till att bristande tillgänglighet blev diskriminering 2015. De senaste åren har flödet varit ganska stabilt. Anmälningstjänsten administreras nu av projektet Lagen som verktyg och hittills i år har 26 anmälningar gjorts. Sprid gärna denna annons så att fler anmälningar görs. Vi har också tryckt ett kort med punktskrift om vikten av att anmäla. Beställ en bunt gratis av emil@lagensomverktyg.se.

Inkomna anmälningar

Under den gångna månaden har en anmälning gjorts gällande Filmstaden Sergel i Stockholm. En person med rörelsenedsättning kunde inte besöka bion, eftersom hissen till salongen var trasig. Dessutom påpekar anmälaren att den som behöver rullstolsplats bara kan boka och betala via telefon och då endast före kl 16 på en söndag. Andra kan boka på internet när som helst.

Länk till fullständig anmälan

Framtiden

Vid Independent Living Institutes Framtidsseminarium den 12 maj deltog flera jurister och representanter för funktionshinderrörelsen. Inför seminariet lades ett förslag om en ny oberoende organisation fram. Den är tänkt att arbeta med utbildning och kompetensutveckling inom området mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning – och om nödvändigt driva funktionshindersrörelsens strategiska rättsfall i domstol. Bakgrunden till idén är att den kompetens som nu byggs upp av projektet måste tas tillvara så att den inte försvinner när arvsfondens projektstöd tar slut om mindre än två år. Den processförande verksamheten inom föreningen Med lagen som verktyg behöver också utvecklas och bli mer effektiv.

Kontakta Adolf Ratzka på adolf@independentliving.org om du tillhör en funktionshinderorganisation, mr-organisation, juristbyrå, företag eller annan organisation och är intresserade av att diskutera och stödja initiativet.

Internationellt

På Independent Living Institutes webb finns nu en engelsk sida med filmerna från konferensen i höstas. Sprid gärna den till intresserade runt om i världen. Vi har också startat specialistgruppen Disability Rights Defenders på LinkedIn. Gruppen arbetar bland annat för en internationell konferens i juni  2018. Alla är välkomna att söka medlemskap i gruppen via LinkedIn!

Nyhetsbrev april 2017

Det strategiska arbetet

Föreningen Med lagen som verktyg har haft årsmöte med val av ny styrelse. Den 14 mars hölls ett medlemsmöte med en intressant modell för hur diskrimineringsfall kan diskuteras och tas vidare rättsligt.

Grunden för att hitta fall att driva är att det görs många anmälningar till Anmälningstjänsten. Hjälp oss därför att sprida vår annons om Anmälningstjänsten!

Anmälningsskola

…Men för att anmäla behövs kunskap om vad som är diskriminering i lagens mening och träning i hur en anmälan bör formuleras för att hålla rättsligt. Därför bjuder vi in till Anmälningsskola med juristen och pedagogen Hanna Gerdes den 2 juni. Hon kommer att leda praktiska övningar och fördjupa kunskapen om diskrimineringslagen och hur man agerar om man anser sig ha blivit diskriminerad. Frågor som kommer att tas upp är bland annat vilka kriterier som måste vara uppfyllda och vilken dokumentation som krävs. Missa inte detta unika tillfälle!

Mer information om Anmälningsskolan

Framtidsseminarium

Projektet säljer utbildningar och den ideella föreningen har en processfond. Men hur bygger vi en ekonomiskt hållbar verksamhet som arbetar för samhällsförändring och stärkt diskrimineringsskydd i praktiken genom att driva enskildas diskrimineringsfall till domstol? Den 12 maj presenterar vi en idéskiss som vi vill diskutera med de som arbetar juridiskt inom funktionshinderrörelsen – och med andra intresserade.

Läs mer om Framtidsseminarium

Utbildning med antidiskrimineringsbyråer

Den 21 april medverkar Lagen som verktyg på en utbildningsdag för antidiskrimineringsbyråernas personal. Till detta första tilfälle i Myndigheten för delaktighets lokaler i Sundbyberg kommer deltagare från de två antidiskrimineringsbyråer som finns i Stockholm och den i Uppsala. Ola Linder håller passet ”Skydd mot funktionsdiskriminering – bristande tillgänglighet och funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund”, Maria Chöler har gjort en konventionsquiz och Emil Erdtman modererar dagen.

I Örebro upprepas konceptet den 29 maj kl 13-16.30 och då ansluter antidiskrimineringsbyråerna i Värmland, Dalarna, Eskilstuna/Västerås samt Norrköping. Här blir det också ett kvällsseminarium kl 18-20 dit alla intresserade från funktionshinderrörelsen är välkomna.

Fler praktikanter

Maria Chöler har gjort en god insats som juristpraktikant. Hennes genomgång av diskrimineringslagen och plan- och bygglagen ligger på hemsidan och fler artiklar kommer. Nu söker vi praktikant för hösten 2017. Du ska åtminstone ha avklarat sex terminer på juristprogrammet, gärna med egen erfarenhet av funktionsnedsättning. Ansökan och CV till emil@independentliving.org senast 19 maj.

Läs mer om att bli praktikant i Lagen som verktyg

Publicerat

Hanna Gerdes vill göra juridiken tillgänglig

Hanna GerdesJuristen Hanna Gerdes byggde upp antidiskrimineringsbyrån i Norrköping och har jobbat på Diskrimineringsombudsmannen och Försvarsmakten. Hon utbildar nu jurister och organisationer i mänskliga rättigheter och ickediskriminering. Den 2 juni håller hon i Lagen som verktygs Anmälningsskola.

Läs intervjun med Hanna Gerdes

Rapport från kurs i Trier

Maria ChölerLagen som verktygs praktikant Maria Chöler har tillsammans med Julius Mvenyi från Independent Living Institute varit på en kurs om europeiska funktionshinderlagar och implementeringar av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En av de många aspekter som togs upp var behovet av supportpersoner som stöttar dem med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar att fatta egna beslut och därmed utnyttja sin rätt till självbestämmande.

Läs Maria Chölers rapport från kurser i Trier

Workshop om bostadsdiskriminering

Ola Linder håller workshop om bostadsdiskrimineringDen 28 mars höll Ola Linder en workshop om bostadsdiskriminering på en konferens som Malmö mot diskriminering (MmD) anordnade. Det finns bara tre rättsfall om bostadsdiskriminering från hovrätterna, varav ett drivits av MmD. Metoderna för bevissäkring behöver utvecklas och där kan funktionshinderrörelsen spela en roll. Att bostadsmarknadens aktörer i diskrimineringslagen undantas från ansvar för bristande tillgänglighet är förstås ett problem och rimmar illa med Funktionsrättskonventionen.

Läs rapport från konferensen om bostadsdiskriminering

Håll utkik efter vår genomgång av rättsläget för personer med assistans- och ledarhund. Snart kommer en längre artikel om kampen mot diskrimineringen och de juridiska komplikationerna.

Föreningen

Årsmöteshandlingar

Den 29 mars hade föreningen Med lagen som verktyg sitt årsmöte. Stefan Käll och Andrea Bondesson är nya i styrelsen. Protokollet med verksamhetsberättelse för 2016, verksamhetsplan för 2017 och ekonomiska handlingar ligger på hemsidan.

Länk till årsmöteshandlingarna

Medlemsmöte den 14 mars

På medlemsmötet den 14 mars togs några av de fall föreningsmedlemmar driver upp till diskussion. Eftersom Caroline van Mourik var sjuk redogjorde Maria Chöler för hennes fall om bristande tillgänglighet vid Arbetsförmedlingen Spånga-Kista. Catrin Strömvall berättade om hur en erbjuden tjänst drogs tillbaka på grund av ledarhund. Även Softa Thoresdotter tog upp ett ärende med ledarhund och ett om uteblivna hållplatsutrop i Örebro. Juristerna Ola Linder, Annika Jyrwall Åkerberg och Stellan Gärde analyserade fallen och gav råd.

Läs mer om medlemsmöte om diskriminering

Anmälningstjänsten

Nu vill vi att fler använder Anmälningstjänsten för att anmäla diskriminering. Anmälningarna går till Diskrimineringsombudsmannen och om man vill till kommunal byggnadsnämnd. På Anmälningstjänsten är anmälningar sökbara – utan personuppgifter. Det betyder att man får en överblick och bättre chans att hitta ärenden än hos DO.

Sprid denna annons om Anmälningstjänsten

Några inkomna anmälningar

X-trafik, Söderhamn

En person med grav synskada och orienteringssvårigheter kan inte resa ut ur sin kommun. Färdtjänsten är begränsad till kommunen och om personen till exempel ska in till stan måste hen ta färdtjänst till kommungränsen och sedan ta sig till en hållplats i den andra kommunen för att ta en ny färdtjänst därifrån. Det finns också behov av hjälp vid på- och avstigning på bussar och tåg. Att springa fram till rätt dörr på tåget när det rullar in är omöjligt – liksom att veta var man är i tåget, när man ska gå av och var man då hamnar. X-trafik beslutar över färdtjänsten, men hänvisar till kommunen som hänvisar tillbaka till X-trafik.

Läs fullständig anmälan av X-trafik

Västtrafik, Göteborg

Person med synnedsättning rapporterar att det inte var något utrop på utsidan av spårvagn 10 på Valands hållplats. Detta är ett återkommande problem och personen får ofta försöka kliva på flera inkommande spårvagnar för att fråga vilken det är. Skulle seende acceptera att spårvagnsnumren togs bort? undrar anmälaren.

Läs fullständig anmälan av Västtrafik

SF bio, Stockholm

Person med rörelsehinder kunde inte boka biobiljetter på hemsidan eller i appen, eftersom det inte gick att boka rullstolsplatser annat än på telefontiden. Den är fram till 17 på vardagar och 16 på helgdagar.

Läs fullständig anmälan av SF Bio

Faktaruta

Projektkansli

Emil Erdtman, projektledare/kommunikatör – 08-506 221 60
Carolina van Mourik, informatör/rådgivare – 08-506 221 62
Ola Linder, jurist – 08-506 221 83
Maria Chöler, juristpraktikant – 08-506 221 83

Telefontid för rådgivning på torsdagar kl 15-17: 08-506 221 62

Vill du rekommendera andra att prenumerera på detta nyhetsbrev kan du skicka dem länken utskick.assistanskoll.se/?p=subscribe&id=4

Följ @lagensomverktyg på Twitter för nyheter och länkar! Vi har också en sida på Facebook för kontinuerlig information och diskussion.

Projektet Med lagen som verktyg drivs av Independent Living Institute med stöd från Arvsfonden

Nyhetsbrev mars 2017

Det strategiska arbetet

Under mars månad jobbar vi mycket med att hitta bra rutiner för anmälningar av diskrimineringsfall. Ett arbetssätt prövades vid ett medlemsmöte i föreningen Med lagen som verktyg där några av medlemmarna presenterade fall som sedan analyserades juridiskt av en panel bestående av tre kunniga jurister.

Arbetet pågår också med att omsorgsfullt förbättra Anmälningstjänsten i syfte att fler anmälningar ska göras. Eftersom vi ser ett stort behov av kunskap om hur en träffsäker och juridiskt framgångsrik anmälan skrivs bjuder vi in till en Anmälningsskola lördagen den 3 juni. Boka det datumet, mer info kommer i nästa nyhetsbrev. I det skriver vi också mer om den kommande “turnén” till några av landets antidiskrimineringsbyråer.

Rundabordssamtal om implementeringen av Funktionsrättskonventionen

Den 6 mars bjöd Raoul Wallenberg-institutet in till rundabordssamtal där civilsamhället, forskarvärlden och olika myndigheter träffades i Lund för att diskutera hur Funktionsrättskonventionen ska kunna förverkligas. Gerard Quinn – som tidigare medverkat med videoinlägg på Lagen som verktyg – pratade om hur de tre komponenterna samordnad regering, oberoende MR-institution och civilsamhället måste samverka för att en positiv förändring ska ske. Juridiska processer är viktiga, men även politiskt påverkansarbete, utbildning och opinionsbildning. Quinn tolkar artikel 33 som att övervakningen ska ske där den kan få störst genomslag.

Länk till Ola Linders minnesanteckningar från mötet

Boka en föreläsning eller workshop om funktionsdiskriminering

Behöver ditt företag, myndighet eller förening bättre koll på diskriminering som har samband med funktionsnedsättning? Vi skräddarsyr en föreläsning eller workshop efter era önskemål, kunskaper och behov. Kontakta projektledare Emil Erdtman för att diskutera upplägg.

Länk till mer information om föreläsning eller workshop om funktionsdiskriminering

Publicerat

Intervju med Annika Jyrwall Åkerberg

Annika Jyrwall Åkerberg

Annika Jyrwall Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders och författare till boken Diskriminering på grund av funktionsnedsättning, intervjuas av Lagen som verktyg. Hon lyfter att Europakonventionen är ett sätt att ta in Funktionsrättskonventionen bakvägen och ser Anmälningstjänsten som viktig eftersom det på grund av sekretess är svårt att komma åt DO:s anmälningar. Hon är också skeptisk till småmål eftersom det håller nivåerna på diskrimineringsersättningen nere.

Läs intervjun med Annika Jyrwall Åkerberg

Bristande it-tillgänglighet vid Göteborgs universitet

Stina Hörberg

Månadens djupdykning i ett rättsärende handlar om att Stina Hörberg DO-anmält  Göteborgs universitet (DO dnr. 2015/36). Precis som på andra lärosäten fungerar it-systemen och lärplattformarna dåligt med hjälpmedel som läser upp information via talsyntes och punktskriftsdisplay. I vissa situationer blir man helt utestängd från studierna på grund av funktionsnedsättning. DO medgav i sitt beslut från december 2016 att Stina Hörberg missgynnats, men ansåg att universitetet vidtagit skäliga åtgärder.

Läs artikeln om Stina Hörbergs upplevelser och vad som hände i rättsärendet

Genomgång av lagar och byggnormer om bristande tillgänglighet

Maria Chöler

Lagen som verktygs juristpraktikant Maria Chöler har skrivit en genomgång om vad som gäller enligt Diskrimineringslagen och Plan- och bygglagen på området bristande tillgänglighet. PBL och dess regleringar om enkelt avhjälpta hinder är en utgångspunkt för vilka åtgärder som kan krävas enligt DL. Kommunernas byggnadsnämnder är tillsynsmyndigheter för PBL, men DL är den lagarna som ger rätt till diskrimineringsersättning.

Läs Maria Chölers artikel om lagar och byggnormer om bristande tillgänglighet

Se även Ola Linders utredning om bristande tillgänglighet som diskriminering

Medverkan i Lag & avtal

Tidningen Lag & avtal har i sitt nummer 2/2017 en ”Special” med rubriken ”Nya regler ger funkisar svagt hopp” om kravet på aktiva åtgärder som sedan den 1 januari 2017 finns i Diskrimineringslagen. I ledaren diskuteras bristen på rättspraxis, särskilt inom arbetslivet. Ola Linder och Emil Erdtman från Lagen som verktyg intervjuas, liksom Pelle Kölhed som är ordförande i en av Lagen som verktygs medsökarorganisationer, RTP samt Anders Karlsson och Marie Louise Lindén, som vi tidigare skrivit om när det gäller AD-doment 2010:13 om bristande tillgänglighet hos Försäkringskassan och klagomål inom Funktionsrättskonventioen. En artikel handlar om DHR:s mål om bristande tillgänglighet, som vi följer på Lagen som verktyg. Arbetsrättsjuristen Paula Lejonkula intervjuas om aktiva åtgärder, liksom Diskrimineringsombudsmannens Peter Wråke.

Föreningen Med lagen som verktyg

Årsmöte

Föreningens årsmöte äger rum den 29 mars kl 17-19 i STIL:s konferensrum Havet på Storforsplan 36,10 tr. i Farsta centrum. I samband med årsmötet informerar även projektet om sin verksamhet under 2017. Anmäl att du kommer till årsmötet på kansli@mlsv.se

Medlemsavgift

Glöm inte att betala medlemsavgift för 2017 på bg. 631-5725. Vill du bli ny medlem skickar du även ett mail med dina kontaktuppgifter till: caroline@independentliving.org

Öppet medlemsmöte 14 mars

Ola Linder, Annika Jyrwall Åkerberg och Stellan Gärde
Ola Linder, Annika Jyrwall Åkerberg och Stellan Gärde

Ett medlemsmöte om aktuella diskrimineringsfall hölls den 14 mars. Denna gång valdes ett av Caroline van Mouriks fall (om bristande tillgänglighet på Arbetsförmedlingen), Catrin Strömvalls om nekad anställning på grund av ledarhund och Sofias Thoresdotters om avvisning från utbildning i arbetet – även det på grund av ledarhund samt uteblivna hållplatsutrop på bussarna i Örebro.

Juristerna Stellan Gärde, Annika Jyrwall Åkerberg och Ola Linder tog sig an fallen utifrån frågeställningarna om något i berättelserna faller under diskrimineringslagens skyddsbestämmelser och hur de kan angripas rättsligt. De rättsliga utsikterna till framgång och det strategiska värde för genomslag i samhället diskuterades också. Detta koncept kommer utvecklas framöver. En artikel från mötet kommer i nästa nyhetsbrev.

Anmälningstjänsten

Vi har nu uppdaterat informationstexterna på Anmälningstjänsten. Designen är också ny för att kunna fungera bättre på mobiltelefoner. Kom gärna med synpunkter på ändringarna eller andra förbättringsförslag. Målet är att anmälningstjänsten ska bli ännu mer använd vid anmälan till DO och kommunal byggnadsnämnd. En fördel är att anmälningarna blir enklare att hitta för alla intresserade. Synpunkter och förbättringsförslag skickas till philip@independentliving.org

Några inkomna anmälningar

 • Person med synskada – och ledarhund – erbjöds en tjänst på Radix Kompetens AB i Eskilstuna. Efter besök på den nya arbetsplatsen uppstod oro för allergier och personal som av kulturella skäl inte kunde vistas i närheten av hunden” och chefen meddelade att provanställningen inte skulle påbörjas.
 • Bostadsrättsföreningen Gräddosten, Umeå: Person med allergi anmälde att djur var tillåtna i alla uppgångar och att parfymer används i tvättstugan.
 • Farsta läkarhus: Person med rörelsehinder anmäler lång brant uppfart (med is och snö) och att nummerlappsautomaten satt högt.
 • Trafiken.nu: Person med rörelsenedsättning och synnedsättning anmäler att hemsidan och appen inte går att använda fullt ut när man har ett större typsnitt. Bara en bit av adresserna syns på en större mobilskärm.
 • SL:s tunnelbana: Person med rörelsenedsättning anmäler att tunnelbanan i Stockholm inte har särskilda platser för där man tryggt kan spänna fast sin rullstol. Dessutom anmäls att anmälningsformuläret på SL inte går att använda med talsyntes och att det inte går att svara på mail från SL.
 • Coop Forum i Bromma: Person med rörelsehinder och synskada anmäler att entrén för funktionshindrade ligger vid sidan av den vanliga huvudentrén och har ojämn mark samt tröskel. Varubandet har för höga kanter och betalkortautomaten satt fel. Personen fastnade mitt emellan två dörrar som öppnas med en och samma dörröppnare.
 • Vasakronan, Sundbyberg (som bland annat hyr ut till Myndigheten för delaktighet): Det behövs en  kantstenssänkning och dubbel ledstång i entrén på Sturegatan 3.
 • Hovet (arena): Ingen information på hemsidan om var RH-platser finns, lång väg från tillgänglig entré, ingen dörröppnare på RH-toalett. Kränkande bemötande där kunden pekas ut ”som boven i dramat” utan några ursäkter. Byggnaden ”lutar åt alla möjliga hörn och kanter”

Läs de fullständiga anmälningarna

Nyhetsbrev februari 2017

Det strategiska arbetet

Ett projekt kan liknas vid en flygresa. Starten är viktig för att få höjd och stabilitet, landningen för att kunna leverera något för framtiden. Under hösten 2016 fick vi upp både fart och höjd. Till konferensen den 24 november och seminarierna den 25 november kom Sid Wolinsky och Pat Kirkpatrick från USA. De gav inspiration och fortsätter att ge oss goda råd. Det går nu att titta på föredragen och paneldiskussionerna med både engelsk och svensk textremsa. Se även det seminarium på MR-dagarna som hölls tillsammans med Handikappförbunden/Funktionsrätt Sverige.

Den 1 mars går vi in i projektår 2. Under det kommer vi att arbeta mycket med processguider och andra handledningar för jurister och organisationer som vill arbeta med diskrimineringsmål. Vi samarbetar också med Myndigheten för delaktighet och Från snack till verkstad kring en utbildningsturné till Sveriges antidiskrimineringsbyråer. Vi bidrar med kunskap om civilsamhällets och funktionshindersrörelsens roll i lokala arbetet för ett stärkt diskrimineringsskydd.

Paul Lappalainen har av personliga skäl bestämt sig för att lämna projektet. Paul hälsar att han har fortsatt stort förtroende för projektet, teamet som fortsätter och idén att funktionshinderrörelsen måste ta allt mer egenmakt. Vi tackar Paul Lappalainen för hans insats som projektledare och inspiratör under projektets första år! Emil Erdtman tar över som projektledare. Ola Linder fortsätter som jurist och Caroline van Mourik som rådgivare/informatör. Dessutom har vi under tre månader förstärkning av praktikant Maria Chöler från juristprogrammet vid Uppsala universitet.

Informationsträff den 2 mars

Alla intresserade är välkomna till informationsträff den 2 mars kl 15-17 i våra lokaler på Storforsplan 36 i Farsta. Det blir en genomgång av vad som kommer att hända under projektår 2. Anmälan senast 1 mars till emil@lagensomverktyg.se (ange allergi mm – det blir fikabröd och frukt, ev tolk bokar användaren själv)

Telefontid för rådgivning

Ett av projektets mål är att komma fram till bra rutiner för diskrimineringsärenden. Här prövar vi oss fram, precis som man ska i utvecklingsprojekt. Vi testar under våren telefontid för rådgivning på torsdagar kl 15-17. TELEFONNUMMER: 08-506 221 62.

Publicerat

Textade filmer från konferens och seminarier

Nu finns en sida med filmer från konferensen och seminarierna den 24-25 november 2016. Här kan du lyssna till Adolf Ratzkas introduktion, Sid Wolinskys och Pat Kirkpatricks föredrag, paneldiskussioner med bland annat Annika Jyrwall Åkerberg, Maj Greitz och Lars Trägårdh – samt en längre intervju med Sid Wolinsky. Filmerna är textade på engelska och svenska. Klicka på symbolen för ”undertexter” och välj språk. Viss justering återstår vad gäller svenskan, men håll till godo!
Sida med filmer från konferens om strategiska rättsprocesser

Disability Rights Advocates vinner nästan alla mål

Sid Wolinsky har i 50 år arbetat som advokat och försvarat de medborgerliga rättigheter personer med funktionsnedsättning har. Strax efter att Americans with Disabilities Act (ADA) trätt i kraft 1990 var han med och bildade Disability Rights Advocates. Av 400 fall har organisationen bara förlorat sex. Men ibland vinner samhället även om man förlorar i rätten, säger Sid Wolinsky.

Läs om Disablity Rights Advocates

DHR:s rättsfall till Högsta domstolen

Vi fortsätter att följa det fall som DHR driver åt medlemmen Lars-Göran Wadén. Gävle tingsrätt fattade beslut i januari med stöd av 56:13 Rättegångsbalken att hänskjuta frågan om det är Region Gävleborg som ansvarar för den bristande tillgängligheten till Högsta domstolen. Handlingarna har nått Högsta domstolen och målet handläggs där.

Läs artikel om förhandlingen i Gävle tingsrätt och om DHR:s strategiska arbete med fallet

Nytt verktyg för EU:s rättighetsstadga

CharterClick! är ett projekt under utveckling och ska underlätta för enskilda och jurister att ta reda på om EU:s rättighetsstadga är tillämplig i olika fall. Lagen som verktyg var med i en utvecklingsworkshop i januari och ställer sig bakom ambitionen att synliggöra medborgarnas rättigheter på detta sätt.

Läs om CharterClick

Fundraising bygger starka organisationer

Disability Rights Advocates har sedan starten för 25 år sedan målmedvetet arbetat med fundraising. Genom insamlingar har man kunnat köpa sin egen byggnad och på så vis stå oberoende. Men framför allt sker insamlingarna kring enskilda rättsfall som engagerar många människor. Pat Kirkpatrick delar i denna artikel med sig av sina erfarenheter och råd.

Läs om fundraising

Paul Lappalainen intervjuad i tidningen Kick

Vi har även fått tillstånd att publicera Peter Anderson Popes intervju med Paul Lappalainen i tidningen Kick nr 4/2016.

Läs intervjun i Kick

Föreningen Med lagen som verktyg

Medlemsmöte om aktuella diskrimineringsfall

Den 14 mars kl 17-19 (efter styrelsemötet) bjuder föreningen in till ett medlemsmöte för att diskutera några utvalda diskrimineringsfall. En panel av kunniga jurister kommer att analysera och diskutera fallen utifrån vad som är diskriminering i lagens mening och vad som är möjligt och intressant att driva rättsligt. Anmäl dig till caroline@lagensomverktyg.se

Årsmöte

Föreningens årsmöte äger rum den 29 mars kl 17-19 i STIL:s konferensrum på Storforsplan 36:10tr i Farsta centrum. I samband med årsmötet informerar projektet om vad som kommer hända under 2017. Anmäl dig senast xxx till caroline@independentliving.org. Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 27 februari.

Bli medlem

Föreningen får fler och fler medlemmar. Gå med du också genom att betala medlemsavgiften på 250kr till bankgiro 631-5725.

Anmälningstjänsten

Kom med synpunkter på uppdatering

Anmälningstjänsten håller på att uppdateras både tekniskt och juridiskt. Den ska vara lätt att använda, men vi vill också vässa formuläret för att tydligare diskrimineringsfall ska anmälas. I mars kommer vi att lansera en bättre och mer lättanvänd Anmälningstjänst. Titta gärna på Anmälningstjänsten och kom med synpunkter och förbättringsförslag till philip@independentliving.org

Caroline gör en anmälan om dagen

Under februari månad har projektets rådgivare Caroline van Mourik bestämt sig för att anmäla någonting varje dag. Det gör hon bland annat för att inspirera andra att också använda Anmälningstjänsten.

Läs om Carolines anmälningar

Några inkomna anmälningar

 • SJ: Som rullstolsanvändare måste man boka via telefon och inte på nätet som andra. Kunden erbjöds att sitta på en vanlig stol och anser att det är sämre villkor än andra. Ingen anordning finns för att spänna fast rullstolen.
 • Brommaplans Vårdcentral: Vägen från RH-platserna till ytterdörren lutar och att tegelplattorna i gatan är ojämna. Lutningen gör det svårt att stå still med rullstol och använda dörröppnaren. Kölappshållaren sitter också för högt och den lägre receptionsluckan är felmonterad och ej i bruk.
 • Clas Ohlson, Drottninggatan, Stockholm: Rullstolsanvändare kunde inte lägga varor på bandet eftersom det var för högt och för långt in. Påsarna var svåråtkomliga och kortautomaten gick inte sänka ner.
 • Gallerian Grand Samarkand, Växjö: En person med assistanshund under utbildning (för diabetes) ombads att lämna gallerian Grand Samarkand i Växjö. Vakten sa att personer med färdigutbildade hundar däremot var välkomna.
 • Skärholmen Centrum: Person med rullstol kunde inte komma fram till de digitala informationsterminalerna med information om gallerians butiker. Vinkeln på dessa fungerade heller inte för person med rullstol.
 • Kronparksgårdens Närvårdsavdelning, Uppsala: Person med tjänstehund blev ”utmotad” från vårdinrättningen och ”bryskt hänvisad” till cafeterian.
 • Jysk, Bromma: Ingen RH-parkeringsplats för en person med rörelsehinder (och de vanliga parkeringsplatserna var för smala). Rampen var ”märklig” och dörröppnare saknades.
 • Hemköp, Bredäng: Person med rullstol kunde inte komma in i butiken eftersom det saknas dörröppnare vid hissen från parkeringsplan.
 • Laboratoriet Tegnérgatan: Person med rullstol skulle lämna blodprov men kunde inte komma in i byggnaden eftersom tröskeln var för hög.
 • Jönköpings länstrafik: En person som varje dag åker buss till jobbet i Jönköping nekas ”flertalet gånger” hjälp av busschaufförerna om att fälla ut den ramp som finns på bussarna.
 • El-Giganten, Kungsbacka: Person med typ 1 diabetes och tydligt markerad diabeteshund blev ombedd att omedelbart lämna affären.
 • Europeiska ERV: Person med synskada betalade en resa för sig själv och sin ledsagare med Visa-kort. Efter dödsfall i familjen ställdes resan in, men försäkringsbolaget ERV betalade inte tillbaka pengarna för ledsagaren eftersom de bara ersätter för maka/make barn eller sambo.
 • Ica Dalastan: Person med synskada fick besked från personal i kassan att hundar inte får vara i butiken, trots att personen handlat där många gånger tidigare med sin ledarhund.

Läs de fullständiga anmälningarna

Nyhetsbrev december 2016

Det strategiska arbetet

Det är dags att få rätt – Seminarium på MR-dagarna

På MR-dagarna i Malmö höll Lagen som verktyg tillsammans med Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad ett seminarium med titeln Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig: det är dags att få rätt!

Ett 50-tal personer deltog från funktionshinderorganisationer, antidiskrimineringsbyråer samt kommuner och landsting. Emil Erdtman var moderator och panelen bestod av Paul Lappalainen, Andrea Bondesson, Handikappförbunden/Funktionsrätt Sverige och Stellan Gärde, Apply Human Rights.

En intressant ordväxling uppstod när diskussionen kom in på vad en inkorporering av funktionsrättskonventionen i svensk lag skulle betyda. Då skulle domstolarna vara skyldiga att ta hänsyn till konventionen, sa Andrea Bondesson. Paul Lappalainen menade att denna åtgärd i sig skulle innebära att politikerna fortsätter att smita undan sitt ansvar att omvandla principerna i konventionen till svensk lag. Anledningen är bland annat att konventionen saknar påföljder vid brott. Stellan Gärde betonade att det är viktigt att skadestånd skrivs in om konventionen blir lag. Annars får inte rättigheterna någon effekt, sa han.

Paul Lappalainen satt under MR-dagarna även i en panel om vem som tar ansvar för individens rätt att inte diskrimineras. För alla i projektet betydde dagarna i Malmö mycket ny kunskap och nya kontakter.

Läs mer om på
Lagen som verktyg
 och på 
Funktionsrättskonventionen

Internationell konferens om juridik och strategisk processföring och funktionsrätt 24 november

Den 24 och 25 november var intensiva dagar för projektet. Den 24 november hölls konferensen om hur strategisk processföring kan användas för att stärka diskrimineringsskyddet och implementera funktionsrättskonventionen (CRPD) i Sverige.

Adolf Ratzka inledde med orden: ”Sverige är en välfärdsstat, men vi har fortfarande andra klassens medborgare. Det finns diskriminering. Det vill vi ändra på”. Paul Lappalainen konstaterade vidare att det är en myt att lagar är normativa. Vi behöver se resultat genom domstolspraxis, sa han.

Konferensens två huvudtalare var Sid Wolinsky och Pat Kirkpatrick. De är medgrundare till Disability Rights Advocates, som i USA drivit rättsutvecklingen framåt och stärkt skyddet mot diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Advokat Sid Wolinsky berättade om hur han bara förlorat ett halvdussin av de 400 fall han drivit om diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Men även fall man förlorar kan få stort genomslag i medierna, sa han. De fall som Disability Rights Advocates driver väljs noga ut i samråd med funktionshinderorganisationerna. Utan denna förankring hittar man inte de rätta fallen.

Pat Kirkpatrick har sedan organisationens födelse för 25 år sedan arbetat med fundraising för att möjliggöra att rättsfall drivs i domstol. Hon berättade om metoder för att samla in pengar och mobilisera andra resurser för en långsiktigt hållbar juridisk verksamhet. Hon betonade att det tar tid att bygga upp en verksamhet som Disability Rights Advocates. Hon påpekade att de inledningsvis fick genomleva flera skrala år med begagnade möbler och inga eller låga löner.

En panel bestående av Annika Jyrwall Åkerberg, jurist på Civil Rights Defenders, Susanne Berg, chef för politik och metod på STIL och Andrea Bondesson, jurist i projektet Från snack till verkstad, reflekterade över talarnas inlägg. Susanne Berg sa att trenden i Sverige med förlikningar inte skapar rättspraxis. Det är dags att ta stämningarna till domslut, sa hon.

Juristernas och civila samhällets strategiska roll – Seminarier 25 november

Den 25 november genomfördes två seminarier – det första på temat juristernas roll i tillämpningen av diskrimineringsskyddet. Panelen bestod Mai Greitz, jurist och ordförande i den svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen och Stellan Gärde, jurist och ordförande i Apply Human Rights.

Det andra seminariet hölls på Ersta Sköndal högskola och handlade om det civila samhällets roll i arbetet mot diskriminering. Lars Trägårdh och Adolf Ratzka samtalade med Pat Kirkpatrick och Sid Wolinsky. Professor Lars Trägårdh talade om att många befarar välgörenhetens återkomst men att denna går hand i hand med en strukturförskjutning som ger det civila samhället nya möjligheter.

Professor Gerard Quinn medverkade i seminarierna via ett förinspelat videoinlägg. Han pratade om funktionshinderrörelsens aktiva roll vid tillblivelsen av konventionen. Quinn uppmanade funktionshinderrörelsen att nu vara mer aktiv i analysen av rättsläget för att implementera Funktionsrättskonventionen i lagstiftning och praktik. Ett exempel på sådant samarbete med akademiker, jurister och aktivister är att anordna sommarskolor av den typ som Quinn själv arbetar med på Irland.

Se videoinlägg från Gerard Quinn

Läs ett referat med bilder
från dagarna. Filmer med textning kommer senare på lagensomverktyg.se

Publicerat

Juridisk utredning av bristande tillgänglighet

Projektets jurist Ola Linder har gjort en juridisk utredning om 2015 års tillägg i Diskrimineringslagen om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Denna genomlysning beskriver bakgrunden till lagändringen, vad den innebär och hur den kan användas. Utredningen finns i en fullständig version med källhänvisningar och en version för webben utan fotnoter.
Gå till sidan med de båda versionerna

Lagen räcker inte – Debattartikel i Dagens juridik

Paul Lappalainen och Ola Linder skrev en debattartikel i Dagens juridik den 21 november 2016. En aspekt som tas upp är att Sverige tagit in i diskrimineringslagen sådant som skiftad bevisbörda, indirekt diskriminering, trakasserier, jämställdhetsplaner och skäliga anpassningsåtgärder från utlandet – dvs olika konkreta verktyg. Men vi har inte tagit till oss vad som behövs för att dessa verktyg ska få ett konkret innehåll i svensk rätt. En nyckel utanför Sverige är att det civila samhället inte bara drivit fram lagen, utan även drivit fram rättspraxis. Detta var anledning till att ta in experter från utlandet om hur konkretiseringen av rätten att slippa funktionsnedsättningsdiskriminering har gått till – i synnerhet i USA. Artikeln nådde enligt internetstatistiken tusentals personer.
Läs hela artikeln

Intervju med Vilhelm Ekensteen

Vilhelm Ekensteen har varit aktiv i debatten om ett tillgängligt samhälle i 50 år. I denna intervju beskriver han funktionshinderrörelsen utveckling från 70-talets kamp mot välgörenhet till dagens rättighetstänkande. Vi insåg efter hand att lagstiftning ger stadga åt våra rättigheter, säger han.


Läs hela intervjun

Från föreningen

Den 3 juni besökte Adolf Ratzka Kungliga slottet i Stockholm och övervägde därefter stämning på grund av otillgänglighet. Under hösten har hans juridiska ombud Carin Apelmo från Byrån för Lika Rättigheter utrett frågan vidare. Vilka tillgänglighetsåtgärder är skäliga att kräva? Slottet har under tiden vidtagit åtgärder som också ska ingå i utredningen.
Läs hela artikeln om uppföljningen av slottsärendet

Anmälningstjänsten

Vi uppmanar dem som upplever sig diskriminerade med hänvisning till sin funktionsnedsättning att anmäla via Anmälningstjänsten. Anmälningarna går även till DO och blir sedan sökbara på sidan. En anmälan har sedan förra nyhetsbrevet kommit in. Den är från en person som blev nekad att gå in på en hamburgergrill med hänvisning till sin ledarhund.

Läs hela denna anmälan

Nästa nyhetsbrev kommer i februari 2017

Faktaruta

Projektkansli
Paul Lappalainen, jurist/projektledare – 08-506 221 83
Emil Erdtman, journalist/kommunikatör – 08-506 221 60
Carolina van Mourik, informatör/rådgivare – 08-506 221 62
Ola Linder, jurist – 0769 452 749

Vill du rekommendera andra att prenumerera på detta nyhetsbrev kan du skicka dem länken
utskick.assistanskoll.se/?p=
subscribe&id=4

 

Om du inte vill få flera brev klicka på
Avsluta prenumeration

Följ
@lagensomverktyg
på Twitter för nyheter och länkar! Vi har också en sida på Facebook för kontinuerlig information och diskussion.

Projektet Med lagen som verktyg drivs av Independent Living Institute med stöd från Arvsfonden

Nyhetsbrev november 2016

Kalendarium

Vi drar till Malmö

Den 17 och 18 november finns Lagen som verktyg på MR-dagarna i Malmö. På torsdagen kl 11-12 bjuder vi tillsammans med Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad in till ett seminarium med titeln ”Funktionshinderrörelsen mobiliserar sig: det är dags att få rätt!”.

Lokalen heter Live 6+7 och paneldeltagare är juristerna:

 • Andrea Bondesson, Från snack till verkstad
 • Stellan Gärde, Apply Human Rights
 • Paul Lappalainen, Med lagen som verktyg

Konferens och seminarier närmar sig

Den 24 november blir det konferens för funktionshinderrörelsen i Gotlandssalen på Söder i Stockholm. Den 25 november bjuder KFO in till seminarium och juristernas roll och på fredagseftermiddagen bjuder Ersta Sköndal högskola till seminarium och civilsamhällets roll. Konferensspråket blir engelska, men vi kommer att filma alla föredrag för att senare publicera dem med svensk text.

Några av de medverkande:

 • Sid Wolinsky, Disability Rights Advocates
 • Gerard Quinn, University of Ireland, Galway
 • Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Högskola
 • Stellan Gärde, Apply Human Rights
 • Mai Greitz, Internationella Juristkommissionen, Sverige
 • Anna Bruce, Lunds universitet
 • Andrea Bondesson, Från snack till verkstad, Handikappförbunden
 • Susanne Berg, STIL
 • Annika Jyrwall Åkerberg, Civil Rights Defenders
 • Adolf Ratzka, Independent Living Institute
 • Paul Lappalainen, Lagen som verktyg, Independent Living Institute

Realizing the promise of CRPD and disability discrimination law: strategic litigation and human rights enforcement

 • Tid: Torsdagen den 24 november kl 13 – 16.30
 • Plats: Gotlandsgatan 44, Skanstull, Stockholm.

Enforcing disability law – the role of lawyers and lawyering

 • Tid: Fredagen den 25 november kl 10 – 12 den 25 november
 • Plats: Sensus, våning 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Enforcing disability law – the role of civil society

 • Tid: Kl 14 – 16 den 25 november
 • Plats: Ersta Sköndals högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm

Anmälan görs till caroline@independentliving.org. Ange vilken/vilka av de tre eventen du vill delta på.

För uppdateringar av program och mer information

Invitation and information in English

Sen sist

Release för hemsidan

Måndagen den 7 november var det release för hemsidan lagensomverktyg.se. I vårt kontorsrum bjöds på allt från belgiska våfflor till chilenska empanadas med hemsidans olika delar gicks igenom av Emil Erdtman. Var och en ombads följa genomgången på sin egen mobil eller platta för att se hur designen fungerar där.

Ola Linder

Projektet Lagen som verktyg har fått förstärkning av juristen Ola Linder. Ola är utbildad vid Stockholms universitet och har fokuserat på mänskliga rättigheter och internationell rätt i studierna och arbetet efter examen. Hans rättsutredningar om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering och skälig anpassning med mera kommer att skickas via nyhetsbrevet längre fram.

Dom från Europadomstolen

En turkisk medborgare nekades tillträde till en utbildning i musik eftersom hon var blind. Europadomstolen fann att det skett en kränkning av hennes rätt att inte diskrimineras på grund av sin funktionsnedsättning i kombination med rätten till utbildning när hon nekades tillträde till utbildningen och de turkiska myndigheterna inte undersökte eller vidtog rimliga anpassningsåtgärder. (Dom 23 februari 2016, ansökningsnummer 51500/08)

Läs pressreleasen

Publicerat

DHR driver rättsfall i domstol

Rasmus Isaksson intervjuas av Emil Erdtman
Rasmus Isaksson intervjuas av Emil Erdtman

När DO lade ner en diskrimineringsanmälan mot kollektivtrafiken i Gävleborg bestämde sig funktionshinderorganisationen DHR för att som organisation driva fallet i domstol. Det är första gången DHR gör detta och även första gången Diskrimineringslagens tillägg om otillgänglighet. DHR:s ordförande berättar om processen och ger tips till andra organisationer.

Läs hela artikeln om DHR:s arbete med strategisk processföring

Jungelins klagomål till FN

Sverigess sten i FN-parken
Sverigess sten i FN-parken

Den tidigare genomgången av rättsfallet Jungelin mot Försäkringskassan har nu kompletterats med en redogörelse för hur Riksorganisationen Unga Synskadade drev Jungelins fall till FN:s kommitté för Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Efter fyra års granskning beslöt FN-kommittén att inte kritisera domen i Arbetsdomstolen. En avvikande grupp gick däremot på Jungelins linje.

Läs hela artikeln om Jungelins klagomål till FN

Intervju med advokat Anders Karlsson

Bild på Anders Karlsson
Anders Karlsson

Advokat Anders Karlsson har drivit många diskrimineringsärenden åt såväl Diskrimineringsombudsmannen som enskilda personer, bland annat i Jungelin mot Försäkringskassan. I en intervju för Lagen som verktyg uppmanar han funktionshinderrörelsen att bli mer aktiv och stämma dem som diskriminerar. Allt som behövs finns: jurister, kunskap och diskrimineringsfall. Ibland blir informationsarbete en ursäkt för att inte komma igång, tycker Anders Karlsson.

Läs hela intervjun med Anders Karlsson

Från föreningen

Föreningen Med lagen som verktyg stöder bland annat sina medlemmar att driva diskrimineringsärenden. Information om föreningen finns på föreningens sida lagensomverktyg.se/foreningen

Fram till årsskiftet kan du som ännu inte är medlem betala in medlemsavgiften för 2016 så bjuder vi på 2017 års medlemskap. Medlemsavgiften är 250 kr och betalas in på bg 631-5725. Maila samtidigt dina kontaktuppgifter till caroline@lagensomverktyg.org

Frågor om rättsliga ärenden besvaras av föreningens ordförande adolf@independentliving.org

Frågor om medlemskap mm besvaras av föreningens kanslist caroline@independentliving.org

Från anmälningstjänsten

Independent Living Institutes Anmälningstjänst har funnits i cirka 15 år och innehåller en unik faktabas över diskrimineringen i Sverige. Anmälningstjänsten utgör nu en viktig del av Lagen som verktyg. Projektet och föreningen uppmanar till användning av Anmälningstjänsten eftersom anmälan går till både DO och vår egen sökbara faktabank.

De senaste anmälningarna

Den 26 oktober inkom en anmälan om att restaurang Plock i Uppsala diskriminerar synskadade som använder ledarhund. Anmälan hade föregåtts av en brevväxling via mail där restaurang Plock skriftligen uttrycker att de inte välkomnar synskadade personer som har ledarhund.

Läs alla anmälningar i fulltext

Faktaruta

Projektkansli

 • Paul Lappalainen, jurist/projektledare – 08-506 221 83
 • Emil Erdtman, journalist/kommunikatör – 08-506 221 60
 • Carolina van Mourik, informatör/rådgivare – 08-506 221 62
 • Ola Linder, jurist – 076-945 27 49

Vill du rekommendera andra att prenumerera på detta nyhetsbrev kan du skicka dem länken utskick.assistanskoll.se/?p=subscribe&id=4

Om du inte vill få flera brev klicka på Avsluta prenumeration

Följ @lagensomverktyg på Twitter för nyheter och länkar! Vi har också en sida på Facebook för kontinuerlig information och diskussion.

Projektet Med lagen som verktyg drivs av Independent Living institute med stöd från Arvsfonden

Nyhetsbrev oktober 2016

Kalendarium

Releaseparty för hemsidan

Välkommen på release för vår hemsida lagensomverktyg.se

Tid: måndag den 7 november kl 16Plats: Independent Living Institute, Storforsplan 36, Farsta

Anmälan: till caroline@independentliving.org

Konferens den 24 november

Det finns platser kvar till vår konferens den 24 november. Professor Gerard Quinn från Irland talar om hur organisationer strategiskt kan arbeta för att driva fall i domstol och därmed förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Quinn ses som en av ”arkitekterna” till Funktionshinderkonventionen och en av de främsta experterna på lagstiftning om diskrimineringsrätt och funktionsnedsättning.

Advokaten Sid Wolinsky kommer att dela med sig av hur han som en av USA:s främsta advokater med fokus på funktionsnedsättning har grundat Disability Rights Advocates i Berkeley, Kalifornien och andra ideella rättighetscentra, bland annat i Ungern. Han kommer att tala om hur rörelsens jurister och juristbyråer kan arbeta för att stärka och tydliggöra skyddet mot diskriminering av personer med funktionsnedsättningar.

Språket på konferensen blir engelska. Dokumentation på svenska i efterhand.

Realizing the promise of CRPD and disability discrimination law: strategic litigation and human rights enforcement

Tid: Torsdagen den 24 november

Plats: Gotlandsgatan 44, Skanstull, Stockholm.

Två seminarier den 25 november

Fredagen den 25 november, hålls två seminarier på temat Enforcing disability law med våra internationella gäster.

1. Om juristernas roll

Tid: Kl 10 – 12 den 25 novemberPlats: Sensus, våning 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm2. Om civilsamhällets rollTid: Kl 14 – 16 den 25 novemberPlats: Ersta Sköndals högskola, Stigbergsgatan 30, Stockholm

Anmälan till dessa evenemang görs till caroline@independentliving.org. Ange vilken/vilka av de tre eventen du vill delta på

För uppdateringar och mer information

Invitation and information in English

Sen sist

Möte med medsökande

Den 21 september hölls möte med projektets medsökande organisationer Apply Human Rights, DHR, RTP och STIL samt Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad. Paul Lappalainen höll en genomgång om civilsamhällets roll i strategisk processföring. En fråga som diskuterades var hur även förlikningar kan bli mer kända och därmed påverka samhällsutvecklingen. Emil Erdtman gjorde en genomgång av projektets kommunikationsstrategi.

Träff med Klippan

Den 20 september informerade projekten Lagen som verktyg och Från snack till verkstad om både Diskrimineringslagen och Funktionshinderkonventionen på Klippan Stockholms län, en organisation som drivs av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det var ett lyckats sätt att samarbeta och gav flera tips på ”fall” som är intressanta för båda projekten.

Publicerat

Intervju med Paul Lappalainen

Paul Lappalainen framför bokhylla
Paul Lappalainen

Paul Lappalainen har intervjuats av nättidningen Assistanskoll om sin roll som projektledare för Lagen som verktyg och hur det svenska civilsamhället kan – med inspiration från bland annat USA – driva strategiska processer mot företag och myndigheter. Exempelvis tror Paul att diskrimineringslagens undantag för företag med färre än tio anställda kommer att försvinna, men att det då ändå behövs vägledning om vad som ska räknas som ”rimliga” omkostnader för små företag.

Läs hela intervjun på Assistanskoll

Guide om strategisk processföring

En grupp arbetar gemensamt runt en dator
Fler organisationer borde jobba med strategisk processföring

Flera funktionshindersorganisationer har jurister, men att arbeta strategisk med att driva rättsfall för att få fram vägledning och prejudicerande domar är ganska nytt i Sverige. Vi bjuder här på en bearbetning av en amerikansk artikel på ämnet strategisk processföring. Detta är ett kärnområde för projektet och något vi kommer att återvända till. Kommentera gärna under artikeln med tips eller erfarenheter på området.

Läs hela guiden om strategisk processföring

Lärdomar från diskrimineringsmål

Händer som arbetar med punktskriftsdisplay
Foto: Jan Pilotti

Det är få diskrimineringsfall som gått till domstol i Sverige. Marie-Louise Jungelin nekades jobb på Försäkringskassan 2006 och lät Diskrimineringsombudsmannen driva ärendet i Arbetsdomstolen. Hur ska domen tolkas och vad tänker de inblandade idag? Artikeln kommer att följas upp med en om FN:s utlåtande 2014 och en om en liknande händelse hösten 2016.

Läs hela artikeln om Jungelinmålet

Från föreningen

Föreningen Med lagen som verktyg stöder bland annat sina medlemmar att driva diskrimineringsärenden. Information om föreningen finns på föreningens sida lagensomverktyg.se/foreningen

Pågående rättsärenden

1. Uppsägning av försäkring via telefon

Är det diskriminering av personer med hörselnedsättning/dövhet när uppsägning av försäkring bara kan göras via telefon? En klagande finns och en jurist har åtagit sig att driva fallet pro bono.

2. Otillgänglighet på Kungliga slottet

Personer som använder rullstol kan inte besöka alla rum som är öppna för allmänheten på Kungliga slottet i Stockholm. En klagande finns och Diskrimineringsbyrån Byrån för lika rättigheter i Stockholm utreder fallet pro bono. En tillgänglighetsexpert undersöker möjliga lösningar som kan framföras i en förhandling. Nästa möte i ärendet hålls i november. Ärendet har redan lett till att slottet insett att de behöver en plan för tillgängligheten.

3. Fyrishovs bad- och sportanläggning i Uppsala

En lång rad av otillgängliga utrymmen finns dokumenterade och redan kommunicerade till anläggningen utan att någonting har åtgärdats. En klagande finns och ärendet har gått till Rättsnätverket. Svar väntas om vilken jurist som ska åta sig fallet.

4. Färdtjänsten i Uppsala

Diskriminerande bokningstider och priser – eventuellt även diskriminerande bemötande. En klagande finns och ärendet har gått till Rättsnätverket. Svar väntas om vilken jurist som ska åta sig fallet.

5. Integritetskränkning vid behovsbedömning

Här saknas ännu en klagande, men föreningen har initierat frågan genom att låta Rättsnätverket utreda de rättsliga grunderna och vad en sådan process skulle kunna innebära för en klagande. Den som är intresserad ska i förväg kunna ta ställning till eventuell risk för ytterligare integritetskränkning i själva domstolsprocessen.

Rättsärenden på förslag

1. Otillgänglighet i svenska domstolar

Domstolsväsendet ska värna rättsliga principer och människors rättigheter. Personskadeförbundet RTP har tidigare undersökt frågan och Rättsnätverket ska göra en bedömning av de rättsliga grunderna.

2. Åldersdiskriminerande bedömning av kommuninsatser

Här finns en klagande och ärendet har tidigare drivits i flera instanser i det svenska domstolsväsendet. När nu alla rättsmedel har uttömts i Sverige överväger föreningen att väcka talan i Europadomstolen. Ärendet ska först bedömas av Rättsnätverket.

3. Nekat tillträde på grund av ledarhund

Föreningen har vetskap om personer som har drabbats och ämnar ta kontakt med en möjlig klagande och om hen vill, låta ärendet gå vidare till Rättsnätverket.

Efterlysning

Vi letar efter personer med funktionsnedsättningar som känner sig negativt särbehandlade när det gäller tillgång till offentliga tjänster, exempelvis färdmedel och sjukvård. En fråga är om man får samma kvalitet i sjukvården när man har en funktionsnedsättning.

Ett exempel kan vara kvinnor som behöver sitta kvar i sin rullstol under mammografi och då inte kommer tillräckligt nära röntgenutrustningen. Alternativet med ultraljud är krångligare, möjligtvis indirekt dyrare och har framförallt sämre förmåga att upptäcka cancer. Hör av dig om du har erfarenhet av detta – eller andra frågor kring diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

Frågor om rättsliga ärenden besvaras av föreningens ordförande adolf@independentliving.org
Frågor om medlemskap mm besvaras av föreningens kanslist caroline@independentliving.org

Från anmälningstjänsten

Independent Living Institutes Anmälningstjänst har funnits i cirka 15 år och innehåller en unik faktabas över diskrimineringen i Sverige. Anmälningstjänsten utgör nu en viktig del av Lagen som verktyg. Projektet och föreningen uppmanar till användning av Anmälningstjänsten eftersom anmälan går till både DO och vår egen sökbara sida.

De senaste anmälningarna

1. Churchill Arms, Uppsala
Den 30 juli fick ett sällskap veta att de inte var välkomna på Churchill Arms i Uppsala på grund av ledarhund.

2. Ica Supermarket Västermalmsgallerian, Stockholm

Den 17 september frågade anmälaren om assistans på ICA Supermarket i Västermalmsgallerian, Stockholm. Svaret blev att det bara gick på vardagar när bemanningen var bättre.

3. Restaurang Carmen, Stockholm

Den 24 september gick anmälaren till restaurang Carmen i Stockholm och fick veta att hen inte var välkommen på grund av ledarhund. Eftersom diskussion skulle hen få sitta där en halvtimme. Sällskapet på tio personer lämnade då restaurangen.

4. Tapanis Buss, Haparanda

Kring den 25 augusti ringde anmälaren Tappanis Buss för at boka en bussbiljett. När hen sa att hen hade ledarhund bad företaget att få återkomma. Efter några dagar kom svar på telefon att hen inte var välkommen.

5. Landstinget Västmanland, Västerås

Anmälaren har arbetat som sjuksköterska i landstingen i Västmanland sedan 2013, men fick 2 mars 2015 veta att anpassningar i arbetsmiljön inte var aktuella på grund av adhd och autism. Efter ”häxjakt” med arbetsförmågebedömning och falska anklagelser om tjänstefel blev hen ”utköpt” i juni 2016 med stressreaktion som följd.

Läs anmälningar i fulltext

Faktaruta

Projektkansli
Paul Lappalainen, jurist/projektledare – 08-506 221 83
Emil Erdtman, journalist/kommunikatör – 08-506 221 60
Carolina van Mourik, informatör/rådgivare – 08-506 221 62

Vill du rekommendera andra att prenumerera på detta nyhetsbrev kan du skicka dem länken  utskick.assistanskoll.se/?p=subscribe&id=4

Om du inte vill få flera brev klicka på Avsluta prenumerationen  

Följ @lagensomverktyg på Twitter för nyheter och länkar!

Projektet Med lagen som verktyg drivs av Independent Living institute med stöd från Arvsfonden

Hoppas förresten att ni gillar den nya loggan! Den ska utstråla att Independent Living-rörelsen (i:et) arbeta med lagen (vågen som idag väger snett) som ett verktyg.